ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Νάξος, 02-12-2011

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                              Αρ. Πρωτ.: 15288

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  01 – 12 – 2011 (29η/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

215

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση τμήματος προαυλίου χώρου Δημοτικού Σχολείου Βίβλου Τ.Κ. Βίβλου» 

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διαθέτει πίστωση ύψους € 11.882,11 σε βάρος του Κ.Α. 15-7326.011 για το σκοπό αυτό. 

2. Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στον εμπειροτέχνη, Δημητροκάλλη Βασίλειο του Ιωάννη.

216

Εντολή στη δικηγόρο του Δήμου για παραστάσεις ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Εφετείου Αιγαίου και του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1. Δίνει εντολή στις δικηγόρους: α. Σοφία Σαντοριναίου – Λατσού, και β. Γεωργία Κωσταρά, όπως παρασταθούν από κοινού ή ξεχωριστά για λογαριασμό του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα ΣΤ΄) στη δικάσιμο της 05-12-2011 ή σε οποιαδήποτε μετά από αναβολή δικάσιμο όπου θα συζητηθεί η αίτηση ακύρωσης των Μαργαρίτη Δημητρίου του Σταματίου και Αικατερίνης συζ. Δημ. Μαργαρίτη περί βελτίωσης δρόμου Καλαμούρια, και να υποστηρίξουν τα συμφέροντα του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

2. Δίνει εντολή στην Σοφία Σαντοριναίου – Λατσού όπως παρασταθεί για λογαριασμό του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα ΣΤ΄) στη δικάσιμο της 05-12-2011 ή σε οποιαδήποτε μετά από αναβολή δικάσιμο όπου θα συζητηθεί η αίτηση ακύρωσης του Νομικού Εμμανουήλ (υπόθεση περιφερειακού δρόμου Σχοινούσας) και να υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

3. Δίνει εντολή στην Σοφία Σαντοριναίου – Λατσού όπως μεταβεί στη Σύρο και παρασταθεί για λογαριασμό του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων «δια δηλώσεως» ενώπιον του Εφετείου Αιγαίου στη δικάσιμο της 09-12-2011 ή σε οποιαδήποτε μετά από αναβολή δικάσιμο και να υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων:

Α. Εν σχέση με την από 22-12-2009 Έφεση του Δήμου Νάξου κατά των 1. Γεωργίου Καρποντίνη του Ιωάννη, κατοίκου Κυνιδάρου Νάξου και 2. Ευαγγέλου Καρποντίνη του Γεωργίου, κατοίκου Κυνιδάρου Νάξου και κατά της υπ' αριθ. 21/2009 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Νάξου.

Β. Εν σχέση με την από 29-09-2009 Έφεση του Δήμου Νάξου κατά των 1. Γεωργίου Μελισσουργού του Νικηφόρου, κατοίκου Αθηνών, οδός Καρφαίου 5, Πατήσια και 2. Κυριακής Σέργη του Μιχαήλ, συζ. Γεωργίου Μελισσουργού, κατοίκου Αγίου Αρσενίου Νάξου και κατά της υπ' αριθμ. 43/2009 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου.

4. Α. Εγκρίνει την άσκηση παρέμβασης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου στη δικάσιμο της 09-12-2011 ή σε οποιαδήποτε μετά από αναβολή δικάσιμο:

Α1. Εν σχέση με την από 31-10-2011 αίτηση των Ειρήνης Θεοχάρη του Παναγιώτη, Απόστολου Καλογείτονα του Μιχαήλ, Σταύρου Κουτελιέρη του Νικολάου, Μιχαλίας Μαργαρίτη του Νικολάου, Μιχαήλ Κάβουρα του Εμμανουήλ, Φιλίππας Μαργαρίτου του Νικολάου, Κατίνας Αθανασίου του Ευαγγέλου, Μαργαρίτας Κορρέ του Νικολάου και Ευάγγελου Γαλατερού του Ιωάννη με αύξοντα αριθμό κατάθεσης 732/2011 περί λήψεως ασφαλιστικών μέτρων και ειδικά για ρύθμιση κατάστασης κατά της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «VODAFON – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ».

Α2. Εν σχέση με την από 31-10-2011 αίτηση των Ειρήνης Θεοχάρη του Παναγιώτη, Απόστολου Καλογείτονα του Μιχαήλ, Σταύρου Κουτελιέρη του Νικολάου, Μιχαλίας Μαργαρίτη του Νικολάου, Μιχαήλ Κάβουρα του Εμμανουήλ, Φιλίππας Μαργαρίτου του Νικολάου, Κατίνας Αθανασίου του Ευαγγέλου, Μαργαρίτας Κορρέ του Νικολάου και Ευάγγελου Γαλατερού του Ιωάννη με αύξοντα αριθμό κατάθεσης 733/2011 περί λήψεως ασφαλιστικών μέτρων και ειδικά για ρύθμιση κατάστασης κατά της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ.

Β. Δίνει εντολή στην με πάγια αντιμισθία δικηγόρο του Δήμου Σοφία Σαντοριναίου όπως για λογαριασμό του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ασκήσει τις ως άνω παρεμβάσεις.

Γ. Εγκρίνει την υπ' αριθμ. 835/2011 Απόφαση Δημάρχου.

Δ. Εγκρίνει τα έξοδα επίδοσης των παρεμβάσεων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις ως άνω εταιρείες από τον Δικαστικό Επιμελητή Αθηνών, Εμμανουήλ Καλαϊτζή.

5. Εγκρίνει τα έξοδα της δικηγόρου του Δήμου κ. Σοφίας Σαντοριναίου που θα προκύψουν από τις μετακινήσεις της για την εκτέλεση των ως άνω εντολών.

217

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει δαπάνες και διαθέτει πιστώσεις από τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2011 ως εξής:

1. Δαπάνη για την συντήρηση εξοπλισμού σφαγείων και πίστωση ύψους € 2.636,00 σε βάρος του Κ.Α. 70-6262.002 για το σκοπό αυτό.

2. Δαπάνη για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού σφαγείων και πίστωση ύψους € 4.900,00 σε βάρος του Κ.Α. 70-7135.009 για το σκοπό αυτό.

3. Δαπάνη για την απώθηση ερπετών σε εγκαταστάσεις ΒΙΟ.ΚΑ. Δ.Ε. Νάξου και ΒΙΟ.ΚΑ. Τσικαλαριού και πίστωση ύψους € 16.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-6162.025 για το σκοπό αυτό.

4. Δαπάνη για την απεντόμωση και μυοκτονία κεντρικών κτιρίων και γραφείων δημοτικών/κοινοτικών ενοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και πίστωση ύψους € 10.500,00 σε βάρος του Κ.Α. 10-6162.008 για το σκοπό αυτό.

5. Δαπάνη για την απεντόμωση και μυοκτονία αποθηκών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και πίστωση ύψους € 10.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 70-6162.028 για το σκοπό αυτό.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.