ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Νάξος, 08-12-2011

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                          Αρ. Πρωτ.: 15600

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  06 – 12 – 2011 (30η/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

218

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Κυνιδάρου».  

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διαθέτει πίστωση ύψους € 9.495,99 σε βάρος του Κ.Α. 30-7333.040 για το σκοπό αυτό. 

2. Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στον εμπειροτέχνη, Κιουλαφή Ιωάννη του Γεωργίου.

219

Έκθεση ελέγχου Απολογισμού, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2010 πρώην Δήμου Νάξου

Ομόφωνα η Επιτροπή υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση τον Απολογισμό, τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως του τέως Δήμου Νάξου για τη χρήση 1.1.2010 έως 31.12.2010.

220

Έγκριση ασκηθείσης έφεσης κατά της υπ' αριθμ. 60/2011 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Νάξου

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1. Εγκρίνει την από 22-11-2011, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου με αριθμό κατάθεσης 13/28-11-2011, ασκηθείσα έφεση του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων κατά της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΕΠΕ, με τον διακριτικό τίτλο Bayline services ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ που εδρεύει στο Ν. Μαρμαρά Χαλκιδικής και κατά της υπ' αριθμ. 60/2011 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Νάξου.

2. Εγκρίνει την άσκηση της ως άνω εφέσεως από την με πάγια αντιμισθία δικηγόρο του Δήμου κ. Σοφία Σαντοριναίου – Λατσού.

221

Έγκριση ασκηθείσης ανακοπής και αναστολής εκτελέσεως κατά της υπ' αριθμ. 145/2011 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1. Εγκρίνει την από 25-11-2011, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου με αριθμό κατάθεσης 804/25-11-2011, ασκηθείσα ανακοπή του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων κατά του Αντωνίου Αυγερινού του Ιωάννη και κατά της υπ' αριθμ. 145/2011 Διαταγής Πληρωμής.

2. Εγκρίνει την από 25-11-2011, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου με αριθμό κατάθεσης 807/25-11-2011, ασκηθείσα αίτηση ασφαλιστικών μέτρων (Αναστολή εκτελέσεως) του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων κατά του Αντωνίου Αυγερινού του Ιωάννη και κατά της υπ' αριθμ. 145/2011 Διαταγής Πληρωμής και κατά της πάσης πράξεως Αναγκαστικής εκτελέσεως.

3. Εγκρίνει την άσκηση της ως άνω ανακοπής και αναστολής εκτελέσεως από την με πάγια αντιμισθία δικηγόρο του Δήμου κ. Σοφία Σαντοριναίου – Λατσού.

222

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Μέσης».  

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διαθέτει πίστωση ύψους € 1.982,68 σε βάρος του Κ.Α. 30-7333.043 για το σκοπό αυτό. 

2.Εγκρίνει την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού € 1.982,68 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

3.Αναθέτει απευθείας την εκτέλεσή του στον εμπειροτέχνη, Κιουλαφή Ιωάννη του Γεωργίου.

223

Έγκριση αποδέσμευσης πίστωσης Κ.Α. 30-7333.031 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011

Μειοψηφούντος του μέλους της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Ευστάθιου Πιτταρά,

Κατά πλειοψηφία η Επιτροπή:

Εγκρίνει την αποδέσμευση πίστωσης € 6.369,10 από τον Κ.Α. 30-7333.031 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2011 με τίτλο «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Κ. Απεράθου», διότι με την ολοκλήρωση της μελέτης ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου τελικώς ανέρχεται στο ποσό των € 9.964,62 και απαιτείται εκ νέου δέσμευση του συνολικού ποσού.

224

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει δαπάνες και διαθέτει πιστώσεις από τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2011 ως εξής:

1.Δαπάνη μετακινήσεων υπαλλήλων Διοικητικής – Οικονομικής υπηρεσίας έτους 2011 και πίστωση ύψους € 4.500,00 σε βάρος του Κ.Α. 10-6422 για το σκοπό αυτό.

2.Δαπάνη μετακινήσεων υπαλλήλων τεχνικής υπηρεσίας έτους 2011 και πίστωση ύψους € 2.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 30-6422 για το σκοπό αυτό.

3.Δαπάνη μετακινήσεων υπαλλήλων πολεοδομίας έτους 2011 και πίστωση ύψους € 1.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 40-6422  για το σκοπό αυτό.

4.Δαπάνη μετακινήσεων υπαλλήλων καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού έτους 2011 και πίστωση ύψους € 800,00 σε βάρος του Κ.Α. 20-6422 για το σκοπό αυτό.

5.Δαπάνη μετακινήσεων υπαλλήλων δημοτικής αστυνομίας και πίστωση ύψους € 1.200,00 σε βάρος του Κ.Α. 50-6422 για το σκοπό αυτό.

6.Δαπάνη μετακινήσεων δικηγόρου και λοιπών δικαιούχων έτους 2011 και πίστωση ύψους € 3.500,00 σε βάρος του Κ.Α. 00-6423 για το σκοπό αυτό.

7.Δαπάνη για την συντήρηση προώθησης και ευρυζωνικών υπηρεσιών και εφαρμογών της Νάξου μέσω της υλοποίησης έργου επίδειξης των ευρυζωνικών δικτύων και εφαρμογών και πίστωση ύψους € 1.500,00 σε βάρος του Κ.Α. 70-6265.008 για το σκοπό αυτό.

8.Δαπάνη για την καταβολή συνδρομών INTERNET και πίστωση ύψους € 24,60 σε βάρος του Κ.Α. 00-6452 για το σκοπό αυτό.

9.Δαπάνη για την παρακολούθηση θαλάσσιου περιβάλλοντος στη Νήσο Νάξο σε σχέση με την διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων του Βιολογικού Καθαρισμού Δ.Ε. Νάξου και πίστωση ύψους € 19.680,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-6162.022 για το σκοπό αυτό.

10.Δαπάνη για την απόδοση σε σχολικούς τροχονόμους από Απρίλιο έως Ιούνιο 2011 και πίστωση ύψους € 2.640,00 σε βάρος του Κ.Α. 00-6718.001 για το σκοπό αυτό.

11.Δαπάνη για την απόδοση της επιχορήγησης στις σχολικές επιτροπές και πίστωση ύψους € 185.449,94 σε βάρος του Κ.Α. 00-6711 για το σκοπό αυτό.

12.Δαπάνη για τον καθαρισμό υφιστάμενων φρεατίων αγωγών αποχέτευσης Τ.Κ. Μελάνων και πίστωση ύψους € 2.320,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-6162.026 για το σκοπό αυτό.

13.Δαπάνη για το φόρο εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 της πρώην κοινότητας Κουφονησίων και πίστωση ύψους € 931,10 σε βάρος του Κ.Α. 00-6331 για το σκοπό αυτό.

14.Δαπάνη για το φορολογικό πρόστιμο για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος πρώην κοινότητας Κουφονησίων και πίστωση ύψους € 48,06 σε βάρος του Κ.Α. 00-6821 για το σκοπό αυτό.

15.Δαπάνη για το πολεοδομικό πρόστιμο από τοποθέτηση κεραίας αναμεταδότη στο Τ.Δ. Δαμαριώνα και πίστωση ύψους € 785,32 σε βάρος του Κ.Α. 00-6495 για το σκοπό αυτό.

16.Δαπάνη για την καταβολή προσαυξήσεων πολεοδομικού πρστίμου πολεοδομίας στον πρώην Δήμο Δρυμαλίας και πίστωση ύψους € 29,60 σε βάρος του Κ.Α. 00-6821 για το σκοπό αυτό.

Μειοψηφούντος του μέλους της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Μανιού,

Κατά πλειοψηφία η Επιτροπή:

1.Εγκρίνει τη δαπάνη για τον φόρο μισθωτών υπηρεσιών της πρώην κοινότητας Σχοινούσας ετών 2005 & 2007 και πίστωση ύψους € 598,64 σε βάρος του Κ.Α. 00-6331 για το σκοπό αυτό.

2.Εγκρίνει τη δαπάνη για την προσαύξηση από Φ.Μ.Υ. πρώην κοινότητας Σχοινούσας ετών 2005 & 2007 και πίστωση ύψους € 89,80 σε βάρος του Κ.Α. 00-6821 για το σκοπό αυτό.

225

Διάθεση πιστώσεων για την πληρωμή δαπανών

Ομόφωνα η Επιτροπή διαθέτει πιστώσεις ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης και  παραστατικά που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία πλην της πίστωση ύψους € 10.282,80 σε βάρος του Κ.Α. 00-6162.001 για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Νάξου για τη χρήση 2010 στην Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών που μειοψήφησαν οι κ.κ. Ευστάθιος Πιτταράς και Ευστάθιος Αγγελής.

226

Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.

Ομόφωνα η Επιτροπής διαθέτει πιστώσεις για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε. ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης και  παραστατικά που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.