ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  13 – 12 – 2011 (31η/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

227

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια οργάνων για τον έλεγχο της ποιότητας νερού

Ομόφωνα η Επιτροπή:

Α. Εγκρίνει τη δαπάνη για την προμήθεια οργάνων για τον έλεγχο ποιότητας νερού και διαθέτει πίστωση ύψους € 21.705,92 σε βάρος του Κ.Α. 25-7135.037 για το σκοπό αυτό. 

Β. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού € 21.705,92

Γ. Η προμήθεια θα γίνει έπειτα από πρόχειρο διαγωνισμό σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Ν. 2286/1995.

228

Λήψη απόφασης επί των ενστάσεων κατά του Πρακτικού Ι του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών «Τεχνικός σύμβουλος του έργου: Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου»

Ομόφωνα η Επιτροπή:

Απορρίπτει τις υπ' αριθμ. πρωτ. 11462/14-09-2011  και 11597/15-09-2011 ενστάσεις των «Σ. & Κ. Φωτόπουλος & Συν/τες Ε.Ε.» – «Ιωάννης Μελίστας» και «Ι. ΖΑΧΑΡΩΦ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.» – «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.» αντίστοιχα, κατά του Πρακτικού Ι του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών «Τεχνικός σύμβουλος του έργου: Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου» σύμφωνα με την από 05-12-2011 γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.

229

Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημοπρασίας για την παραχώρηση χρήσης (εκμίσθωση) του ξενώνα της Τοπικής Κοινότητας Κορωνίδας

Ομόφωνα η Επιτροπή:

Εγκρίνει το από 08-12-2011 πρακτικό της διενεργηθείσας δημοπρασίας για την παραχώρηση χρήσης (εκμίσθωση) του ξενώνα της Τοπικής Κοινότητας Κορωνίδας μετά του εξοπλισμού του, σύμφωνα με το οποίο δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος. Για την επανάληψη της δημοπρασίας ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της υπ' αριθμ. 14445/18-11-2011 διακήρυξης της δημοπρασίας.

230

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελετών:

Α. Αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης και τεύχη δημοπράτησης παιδικών χαρών Χώρας Νάξου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Β. Η/Μ μελέτη και τεύχη δημοπράτησης παιδικών χαρών Χώρας Νάξου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Ομόφωνα η Επιτροπή:

Α1. Εγκρίνει τη δαπάνη για την εκπόνηση της Αρχιτεκτονικής μελέτη διαμόρφωσης και τεύχη δημοπράτησης παιδικών χαρών Χώρας Νάξου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και διαθέτει πίστωση ύψους € 4.400,00 σε βάρος του Κ.Α. 15-7412.002 για το σκοπό αυτό. 

Α2.  Αναθέτει απευθείας την εκπόνηση της μελέτης αυτής στην Γλυνού Ιφιγένεια – Αικατερίνη κάτοχο μελετητικού πτυχίου Α΄τάξης, στις κατηγορίες 6 & 7 (Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων και Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες) με ΑΜ 7821 αντί του ποσού των € 4.400,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Β1. Εγκρίνει τη δαπάνη για την εκπόνηση της Η/Μ μελέτης και τεύχη δημοπράτησης διαμόρφωσης παιδικών χαρών Χώρας Νάξου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και διαθέτει πίστωση ύψους € 4.400,00 σε βάρος του Κ.Α. 15-7412.003 για το σκοπό αυτό. 

Β2.  Αναθέτει απευθείας την εκπόνηση της μελέτης στον Ρήττα Νικόλαο του Ηλία κάτοχο μελετητικού πτυχίου Α΄τάξης, στις κατηγορίες 9 και 27 (Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές και Περιβαλλοντικές) με ΑΜ 19607 αντί του ποσού των € 4.400,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

231

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Κ. Απεράθου»

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διαθέτει πίστωση ύψους € 9.964,62 σε βάρος του Κ.Α. 30-7333.031 για το σκοπό αυτό. 

2. Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στον εμπειροτέχνη, Ναυπλιώτη Γεώργιο του Βασιλείου.

232

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει δαπάνες και διαθέτει πιστώσεις από τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2011 ως εξής:

1.Δαπάνη για την συντήρηση των αντλιών και σωληνώσεων του κεντρικού αντλιοστασίου λυμάτων Δημοτικής Κοινότητας Νάξου στον Κόττη και πίστωση ύψους € 5.440,40 σε βάρος του Κ.Α. 25-6262.003 για το σκοπό αυτό.

2.Δαπάνη για την συντήρηση επισκευή αντλιοστασίων επεξεργασμένων λυμάτων ΒΙΟ.ΚΑ. και πίστωση ύψους € 17.939,40 σε βάρος Κ.Α. 25-6262.025 για το σκοπό αυτό.

3.Δαπάνη για την συντήρηση επισκευή αντλιοστασίου ταχυδιυλιστηρίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και πίστωση ύψους € 2.726,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-6262.006 για το σκοπό αυτό.

4.Δαπάνη για την συντήρηση επισκευή στο αντλιοστάσιο της δεξαμενής  Αγίου Χρυσοστόμου στη Χώρα του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και πίστωση ύψους € 870,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-6262.002 για το σκοπό αυτό.

5.Δαπάνη για την επισκευή βλάβης στο αρδευτικό δίκτυο που βρίσκεται στον κάμπο Εγγαρών και πίστωση ύψους € 10.927,20 σε βάρος του Κ.Α. 25-7336.023 για το σκοπό αυτό.

6.Δαπάνη για την αποκατάσταση βλαβών στο αντλιοστάσιο των πηγαδιών των Εγγαρών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και πίστωση ύψους € 2.111,20 σε βάρος του Κ.Α. 25-6262.002 για το σκοπό αυτό.

7.Δαπάνη για την αποκατάσταση ζημιάς αναμεταδότη Δ.Κ. Ποταμιάς και πίστωση ύψους € 6.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 70-7336.020 για το σκοπό αυτό.

8.Δαπάνη για την προμήθεια βενζινοκίνητης αερόσφυρας και πίστωση ύψους € 6.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 20-7135.027 για το σκοπό αυτό.

9.Δαπάνη για την αλλαγή κουφωμάτων γραφείου Τ.Κ. Γαλανάδου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και διαθέτει πίστωση ύψους € 3.928,66 σε βάρος του Κ.Α. 10-7311.006 για το σκοπό αυτό.

10.Δαπάνη για την προμήθεια ενός συσσωρευτή 12V 200ΑΗ κλειστού τύπου για το ελικοδρόμιο της Δονούσας και ενός συσσωρευτή 12V 200ΑΗ κλειστού τύπου για το ελικοδρόμιο της Σχοινούσας και πίστωση ύψους € 520,00 σε βάρος του Κ.Α. 70-6662.002 για το σκοπό αυτό.

11.Δαπάνη για την προμήθεια ανταλλακτικών εργαλείων & εξαρτημάτων για την υπηρεσία ύδρευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και πίστωση ύψους € 3.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-6673.001 για το σκοπό αυτό.

12.Δαπάνη για την προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση βλαβών οδοστρώματος μετά από αποκαταστάσεις βλαβών ύδρευσης αποχέτευσης και πίστωση ύψους € 3.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 30-6662.005 για το σκοπό αυτό.

13.Δαπάνη για την προμήθεια σκυροδέματος C16/20 για αποκατάσταση βλάβης οδοστρώματος κεντρικής δημοτικής οδού μετά από αποκαταστάσεις βλαβών από τα συνεργεία ύδρευσης αποχέτευσης και πίστωση ύψους € 243,60 σε βάρος του Κ.Α. 30-6662.011 για το σκοπό αυτό.

14.Δαπάνη για την συμπληρωματική προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργατών καθαριότητας και πίστωση ύψους € 2.399,75 σε βάρος του Κ.Α. 20-6063 για το σκοπό αυτό.

15.Δαπάνη για την συμπληρωματική προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους εργάτες ύδρευσης και πίστωση ύψους € 386,86 σε βάρος του Κ.Α. 25-6063 για το σκοπό αυτό.

16.Δαπάνη για την προμήθεια λιπαντικών για το ταχυδιυλιστήριο του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και πίστωση ύψους € 472,91 σε βάρος του Κ.Α. 25-6644.002 για το σκοπό αυτό.

17.Δαπάνη για την προμήθεια προγράμματος πακέτου SCADA καθώς και τις εργασίες για την τηλεπίβλεψη & τηλεχειρισμό του ταχυδιυλιστηρίου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και πίστωση ύψους € 7.424,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-7134.005 για το σκοπό αυτό.

18.Δαπάνη για την προμήθεια αναλωσίμων για το εργαστήριο ταχυδιυλιστηρίου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και πίστωση ύψους € 118,26 σε βάρος του Κ.Α. 25-6654.004 για το σκοπό αυτό.

19.Δαπάνη για την προμήθεια υλικών για τη σφράγιση τάφων στο νεκροταφείο της Δ.Κ. Νάξου και πίστωση ύψους € 1.800,90 σε βάρος του Κ.Α. 45-6662 για το σκοπό αυτό.

20.Δαπάνη για την προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και πίστωση ύψους € 3.500,00 σε βάρος του Κ.Α. 15-6661 για το σκοπό αυτό.

21.Δαπάνη για την προμήθεια εντύπων δημοτικής αστυνομίας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και πίστωση ύψους € 748,20 σε βάρος του Κ.Α. 50-6615 για το σκοπό αυτό.

22.Δαπάνη για την προμήθεια ηλεκτροκινητήρα για το αντλιοστάσιο του ταχυδιυλιστηρίου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και πίστωση ύψους € 2.900,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-7131.004 για το σκοπό αυτό.

23.Δαπάνη για την επισκευή αντλίας αντλιοστασίου Αλυκής και πίστωση ύψους € 9.225,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-6262.003 για το σκοπό αυτό.

24.Δαπάνη για την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση αγωγού λυμάτων ΒΙΟ.ΚΑ. Εγγαρών Γαλήνης και πίστωση ύψους € 20.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-6262.026 για το σκοπό αυτό.

25.Δαπάνη για την προμήθεια εξοπλισμού αποθήκης ύδρευσης  αποχέτευσης και πίστωση ύψους € 10.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-7135.043 για το σκοπό αυτό.

233

Διάθεση πιστώσεων για την πληρωμή δαπανών

Ομόφωνα η Επιτροπή διαθέτει πιστώσεις ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης και  παραστατικά που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία πλην της πίστωση ύψους € 388.541,55 σε βάρος του Κ.Α. 15-7311.006 για την εκτέλεση του έργου «Ανέγερση σχολικού κτιρίου Νηπιαγωγείου και Δημοτικού στον οικισμό Παναγία της Κοινότητας Ηρακλειάς» στον Απόστολο Κων. Ψαρρά που μειοψήφησαν οι κ.κ. Ευστάθιος Πιτταράς και Ευστάθιος Αγγελής.

234

Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.

Ομόφωνα η Επιτροπής διαθέτει πιστώσεις για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε. ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης και  παραστατικά που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.