ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  22 – 12 – 2011 (32η/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

235

Εντολή στην με πάγια αντιμισθία δικηγόρο του Δήμου για χειρισμό υποθέσεων και ορισμός συμβολαιογράφου

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1. Εγκρίνει την παράσταση της με πάγια αντιμισθία Νομικού Συμβούλου του Δήμου, Σοφίας Σαντοριναίου – Λατσού ενώπιον του Ειρηνοδικείου Νάξου στη δικάσιμο της 19-12-2011 για λογαριασμό του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων εν σχέση με την αγωγή με αριθμό κατάθεσης 32/07-06-2011 του Νικολάου Σαλτερή του Εμμανουήλ, εργολάβου, κατοίκου Τσικαλαρίου Νάξου κατά του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

2. Εγκρίνει την άσκηση ανακοπής κατά της υπ' αριθμ. 11/2011 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Τραγαίας που εκδόθηκε με βάση την από 25-11-2011 αίτηση του Βασιλείου Βασιλακάκη του Αντωνίου, κατοίκου πόλεως Νάξου, κατά του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ως καθολικού και ειδικού διαδόχου του Δήμου Δρυμαλίας Νάξου.

Εγκρίνει όπως, η με πάγια αντιμισθία δικηγόρος του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων Σοφία Σαντοριναίου, ασκήσει την ως άνω ανακοπή.

3. Δίνει εντολή στην με πάγια αντιμισθία δικηγόρο του Δήμου, Σοφία Σαντοριναίου – Λατσού όπως καταθέσει προτάσεις και παρασταθεί για λογαριασμό του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Νάξου στη δικάσιμο της 12-01-2011 ή σε οποιαδήποτε μετά από αναβολή δικάσιμο και να υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων εν σχέση με την από 27-04-2011 με αριθμό κατάθεσης 5/02-05-2011 Έφεση του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων κατά του Ματθαίου Τριαντάφυλλου του Ιωάννη και κατά της (ερήμην εκδοθείσης) υπ' αριθμ. 15/2010 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Τραγαίας Νάξου.

4. Δίνει εντολή στην με πάγια αντιμισθία δικηγόρο του Δήμου, Σοφία Σαντοριναίου – Λατσού όπως καταθέσει αίτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Νάξου περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος για τα απαλλοτριωθέντα ακίνητα της περιοχής Αγίου Ματθαίου – Αγίας Άννας (ΚΑΛΑΜΟΥΡΙΑ).

5. Ορίζει τη Συμβολαιογράφο Νάξου, Αικατερίνη Φουτάκογλου – Θεωνά για την σύνταξη φύλλων προσδιορισμού αντικειμενικής αξίας των απαλλοτριωθέντων ακινήτων ΧΥΤΑ.

236

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από την υπόλογο των με αριθμ. Β-974/2011 και Β-975/2011 χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για τα υπ' αριθμ. Β-974/2011 ύψους 1.200,00 ευρώ και Β-975/2011 ύψους 13.000,00 ευρώ χρηματικά εντάλματα προπληρωμής, που εκδόθηκαν στο όνομα της υπαλλήλου Ελένης Καμπούρη και απαλλάσσει την υπόλογο κάθε ευθύνης για τα εντάλματα αυτά.

237

Διαθέσεις πιστώσεων

Ομόφωνα η Επιτροπή διαθέτει πιστώσεις ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης και  παραστατικά που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία πλην της πίστωση ύψους € 12.915,00 σε βάρος του Κ.Α. 20-7413.010 για την σύνταξη κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων αναλογισμού για την εξασφάλιση ΧΥΤΥ  Νάξου στον Παναγιώτη Μπόλοση, για την οποία ο κ. Ευστάθιος Αγγελής ψήφισε παρόν.

238

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια φορητής μονάδας αφαλάτωσης τύπου αντίστροφης όσμωσης (R.O.) ελάχιστης παραγωγής 400m3 ημερησίως για τη Δ.Κ. Σχοινούσσης»

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Εγκρίνει τη δαπάνη για την προμήθεια αυτή και διαθέτει πίστωση ύψους € 300.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-7135.046 για το σκοπό αυτό.

2.Τη διενέργεια ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Ν. 2286/1995.

3.Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού € 300.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια αυτή όπως συντάχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και  επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής.

4.Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια αυτή όπως συντάχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής.

239

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Δανακού» 

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διαθέτει πίστωση ύψους € 3.178,52 σε βάρος του Κ.Α. 30-7333.038 για το σκοπό αυτό. 

2.Εγκρίνει την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού € 3.178,52 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

3.Αναθέτει απευθείας την εκτέλεσή του στον εμπειροτέχνη, Ναυπλιώτη Γεώργιο του Βασιλείου.

240

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή ΠΙΛΑΡ στη θέση Βόλακα» Δ.Κ. Απεράθου

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διαθέτει πίστωση ύψους € 1.941,69 σε βάρος του Κ.Α. 70-7326.008 για το σκοπό αυτό. 

2.Εγκρίνει την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού € 1.941,69 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

3.Αναθέτει απευθείας την εκτέλεσή του στον Ματσούκα Πέτρο του Σωκράτη.

241

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αντλιοστασίων Κεραμωτής» 

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διαθέτει πίστωση ύψους € 2.999,76 σε βάρος του Κ.Α. 25-7336.062 για το σκοπό αυτό. 

2.Εγκρίνει την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού € 2.999,76 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

3.Αναθέτει απευθείας την εκτέλεσή του στον  εμπειροτέχνη Κωστούδη Ευτύχιο του Νικολάου.

242

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επισκευή φθορών & στεγάνωση δώματος  Δημοτικού Σχολείου Ποταμιάς»  

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διαθέτει πίστωση ύψους € 6.671,28 σε βάρος του Κ.Α. 15-7331.010 για το σκοπό αυτό. 

2. Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στην τεχνική εταιρεία «Η. Βασιλάκης & ΣΙΑ Ο.Ε.».

243

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του Νέου Νεκροταφείου Δ.Κ. Απεράθου» 

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1. Εγκρίνει τη δαπάνη για την εκπόνηση της μελέτης «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του Νέου Νεκροταφείου Δ.Κ. Απεράθου» και διαθέτει πίστωση ύψους € 1.160,00 σε βάρος του Κ.Α. 45-7412.003 για το σκοπό αυτό. 

2. Αναθέτει απευθείας την εκπόνηση της μελέτης αυτής στον Βασίλειο Γ. Θεωνά.

244

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Τοπογραφική αποτύπωση Λιμενικών Εγκαταστάσεων (υφιστάμενων) για Νομιμοποίηση»

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1. Εγκρίνει τη δαπάνη για την εκπόνηση της μελέτης «Τοπογραφική αποτύπωση Λιμενικών Εγκαταστάσεων (υφιστάμενων) για Νομιμοποίηση» και διαθέτει πίστωση ύψους € 5.800,00 σε βάρος του Κ.Α. 30-7413.024 για το σκοπό αυτό. 

2. Αναθέτει απευθείας την εκπόνηση της μελέτης αυτής  στον Νικόλαο Ζαννή του Λεονάρδου.

245

Έγκριση δαπανών, διάθεση πιστώσεων και απευθείας ανάθεση εκπόνησης των μελετών (α. Η/Μ Εγκαταστάσεων, β. Στατική, γ. Αρχιτεκτονική και δ. Ενεργειακής Απόδοσης και Τευχών Δημοπράτησης) του έργου «Κτίριο Διοίκησης στο καταφύγιο τουριστικών σκαφών Κουφονησίων»

Ομόφωνα η Επιτροπή:

Α1. Εγκρίνει τη δαπάνη για την εκπόνηση της μελέτης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων του έργου αυτού και διαθέτει πίστωση ύψους € 3.944,00 σε βάρος του Κ.Α. 70-7411.014 για το σκοπό αυτό. 

Α2. Αναθέτει απευθείας την εκπόνηση της μελέτης αυτής στον Μανόλη Ν. Κοντόπουλο.

Β1. Εγκρίνει τη δαπάνη για την εκπόνηση της Στατικής μελέτης του έργου αυτού και διαθέτει πίστωση ύψους € 4.182,00 σε βάρος του Κ.Α. 70-7411.012 για το σκοπό αυτό. 

Β2. Αναθέτει απευθείας την εκπόνηση της μελέτης αυτής στον Χρήστο Φ. Στρατάκο.

Γ1. Εγκρίνει τη δαπάνη για την εκπόνηση της Αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου αυτού και διαθέτει πίστωση ύψους € 4.182,00 σε βάρος του Κ.Α. 70-7411.013 για το σκοπό αυτό. 

Γ2. Αναθέτει απευθείας την εκπόνηση της μελέτης αυτής στην Γεωργία Αθ. Σπάνδου.

Δ1. Εγκρίνει τη δαπάνη για την εκπόνηση των μελετών Ενεργειακής Απόδοσης και των Τευχών Δημοπράτησης του έργου αυτού και διαθέτει πίστωση ύψους € 3.944,00 σε βάρος του Κ.Α. 70-7411.011 για το σκοπό αυτό.

Δ2. Αναθέτει απευθείας την εκπόνηση των μελετών αυτών στον Μανόλη Ν. Κοντόπουλο.

246

Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Εγκρίνει την αποδέσμευση πίστωσης ύψους α. € 6.380,00 από τον Κ.Α. 25-6633.001 με τίτλο «Προμήθεια χημικών υλικών ύδρευσης» και β. € 5.987,92 από τον Κ.Α. 25-6633.002 με τίτλο «Προμήθεια χημικών υλικών αποχέτευσης» τα οποία αποτελούν διαθέσιμα υπόλοιπα κατόπιν της διενέργειας τακτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια χημικών υλικών 2011 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».

2.Εγκρίνει την αποδέσμευση πίστωσης ύψους € 92.298,67 από τον Κ.Α. 15-6413.002 με τίτλο «Μεταφορά μαθητών Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης» λόγω μείωσης του συμβατικού χρόνου της υπηρεσίας αυτής από 9 σε 5,5 μήνες.

247

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει δαπάνες και διαθέτει πιστώσεις από τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2011 ως εξής:

1.Δαπάνη για την προμήθεια λιπασμάτων και πίστωση ύψους € 2.500,00 σε βάρος του Κ.Α. 35-6693 για το σκοπό αυτό.

2.Δαπάνη για τα έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων της υπηρεσίας καθαριότητας ηλεκτροφωτισμού έτους 2011 και πίστωση ύψους € 4.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 20-6463 για το σκοπό αυτό.

3.Δαπάνη για την μεταφορά και αναβάθμιση κεντρικού κόμβου ασύρματου δικτύου παραλιών και πίστωση ύψους € 6.300,00 σε βάρος του Κ.Α. 70-7336.024 για το σκοπό αυτό.

4.Δαπάνη για την μεταφορά (επιδότηση) ΑΜΕΑ και πίστωση ύψους € 10.500,00 σε βάρος του Κ.Α. 15-6413.002 για το σκοπό αυτό.

5.Δαπάνη για την μεταφορά μαθητών με ειδικά μαθητικά δελτία και πίστωση ύψους € 81.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 15-6413.002 για το σκοπό αυτό.

6.Δαπάνη για την μεταφορά ειδών καθαριότητας στις Μικρές Κυκλάδες και πίστωση ύψους € 120,00 σε βάρος του Κ.Α. 20-6414 για το σκοπό αυτό.

7.Δαπάνη για την προμήθεια χριστουγεννιάτικων ειδών και πίστωση ύψους € 5.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 20-7135.004 για το σκοπό αυτό.

8.Δαπάνη για την μεταφορά απορριμματοφόρου δωρεάν Δήμου Αθηναίων από Νάξο Αθήνα και επιστροφή και πίστωση ύψους € 650,00 σε βάρος του Κ.Α. 20-6414 για το σκοπό αυτό.

9.Δαπάνη για τον έλεγχο οχημάτων στο ΚΤΕΟ υπηρεσίας πολιτισμού αθλητισμού παιδείας και πίστωση ύψους € 180,00 σε βάρος του Κ.Α. 15-6162.003 για το σκοπό αυτό.

10.Δαπάνη για τον έλεγχο οχημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας ηλεκτροφωτισμού και πίστωση ύψους € 480,00 σε βάρος του Κ.Α. 20-6162.038 για το σκοπό αυτό.

11.Δαπάνη για τον έλεγχο οχημάτων υπηρεσίας ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης και πίστωση ύψους € 675,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-6162.023 για το σκοπό αυτό.

12.Δαπάνη για τον έλεγχο οχημάτων υπηρεσίας τεχνικών έργων και πίστωση ύψους € 120,00 σε βάρος του Κ.Α. 30-6162.005 για το σκοπό αυτό.

13.Δαπάνη για τον έλεγχο οχημάτων υπηρεσίας νεκροταφείων και πίστωση ύψους € 80,00 σε βάρος του Κ.Α. 45-6162.001 για το σκοπό αυτό.

14.Δαπάνη για την συντήρηση δορυφορικού δικτύου Μικρών Κυκλάδων και πίστωση ύψους € 1.800,00 σε βάρος του Κ.Α. 70-6265.005 για το σκοπό αυτό.

15.Δαπάνη για την επισκευή φυσητήρα στον ΒΙΟ.ΚΑ. Απόλλωνα και πίστωση ύψους € 2.092,66 σε βάρος του Κ.Α. 25-6262.015 για το σκοπό αυτό.

16.Δαπάνη για την αποκατάσταση βλαβών στη γεώτρηση Φιλωτίου στη θέση «Θαλί» και πίστωση ύψους € 3.500,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-6262.007 για το σκοπό αυτό.

17.Δαπάνη για την αποκατάσταση βλάβης ηλεκτρικού κινητήρα αντλίας στη πηγάδια κάμπου Εγγαρών και πίστωση ύψους € 2.876,80  σε βάρος του Κ.Α. 25-6262.002 για το σκοπό αυτό.

18.Δαπάνη για τις τακτικές αποδοχές προσωπικού μερικής απασχόλησης για το  υπόλοιπο του έτους 2011 και πίστωση ύψους € 1.443,18 σε βάρος του Κ.Α. 70-6041.002 για το σκοπό αυτό.

19.Δαπάνη για τις εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού μερικής απασχόλησης και πίστωση ύψους € 462,62 σε βάρος του Κ.Α. 70-6054.002 για το σκοπό αυτό.

20.Δαπάνη για υλικά συντήρησης περίφραξης παιδικής χαράς Φιλωτίου και πίστωση ύψους € 700,00 σε βάρος του Κ.Α. 15-6662.001 για το σκοπό αυτό.

21.Δαπάνη για την καταβολή προστίμων στη Δ.Ο.Υ. Νάξου για κατάργηση Α.Φ.Μ. πρώην Δήμων και Κοινοτήτων και πίστωση ύψους € 240,00 σε βάρος του Κ.Α. 00-6821 για το σκοπό αυτό.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.