ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  27 – 12 – 2011 (33η/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

248

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Πλακοστρώσεις δρόμων εντός οικισμού Τ.Κ. Κορωνίδας».  

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διαθέτει πίστωση ύψους € 10.352,88 σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.032 για το σκοπό αυτό.

2. Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στον εμπειροτέχνη, Χωριανόπουλο Ιωάννη του Γεωργίου.

249

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 244/2011 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

Ομόφωνα η Επιτροπή:

Α.  Εγκρίνει την αποδέσμευση πίστωσης ύψους € 5.800,00 από τον Κ.Α. 30-7413.024 με τίτλο «Τοπογραφική αποτύπωση λιμενικών εγκαταστάσεων (υφιστάμενων) για νομιμοποίηση».

Β. Τροποποιεί την υπ' αριθμ. 244/2011 προηγούμενη απόφασή της στα παρακάτω σημεία:

  • Στην παρ. 1 αντικαθίσταται η φράση «…και διαθέτει πίστωση ύψους πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€ 5.800,00) σε βάρος του Κ.Α. 30-7413.024 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 για το σκοπό αυτό» με την φράση «…και διαθέτει πίστωση ύψους επτά χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ευρώ (€ 7.540,00) σε βάρος του Κ.Α. 30-7413.024 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 για το σκοπό αυτό».
  • Στην παρ. 2 αντικαθίσταται η φράση «…αντί του ποσού των πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€ 5.800,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.» με την φράση «…αντί του ποσού των επτά χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ευρώ (€ 7.540,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.».

250

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει δαπάνες και διαθέτει πιστώσεις από τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2011 ως εξής:

1.Δαπάνη για την μεταφορά αντλίας αντλιοστασίου Αλυκής στην Αθήνα στην εταιρία ΤΕΧΝΟΡ και πίστωση ύψους € 369,18 σε βάρος του Κ.Α. 25-6414.001 για το σκοπό αυτό.

2.Δαπάνη για την επισκευή του ΒΙΟ.ΚΑ. Γαλήνης Εγγαρών και πίστωση ύψους € 3.804,80 σε βάρος του Κ.Α. 25-6262.012 για το σκοπό αυτό.

251

Διαθέσεις πιστώσεων

Ομόφωνα η Επιτροπή διαθέτει από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011 πιστώσεις ως εξής:

1.Πίστωση ύψους € 508.015,51 σε βάρος του Κ.Α. 25-7312.054 για την εξόφληση των 4ου και 5ου λογαριασμού πληρωμής του έργου «Αποκατάσταση καταθλιπτικού αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων ΒΙΟ.ΚΑ Δήμου Νάξου» στην Μ.Τ. Α.Τ.Ε.

2.Πίστωση ύψους € 110.015,10 σε βάρος του Κ.Α. 8122.057 για την εξόφληση του 2ου λογαριασμού πληρωμής του έργου «Πλακόστρωση δρόμων οικισμού Αγίου Γεωργίου Κουφονησίων» στην ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ & ΣΙΑ ΟΕ 

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Comments are closed.