ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  28 – 12 – 2011 (34η/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

252

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011

Η Οικονομική Επιτροπή:

Μειοψηφούντων των μελών κ.κ. Ευστάθιου Πιτταρά και Ευστάθιου Αγγελή οι οποίοι ψηφίζουν παρόν,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνει τη δαπάνη υποστήριξης για την σύνταξη Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και διαθέτει πίστωση ύψους € 19.720,00 σε βάρος του Κ.Α. 70-6162.029 για το σκοπό αυτό.

Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Εγκρίνει τη δαπάνη για την καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2012 φορτηγών αυτοκινήτων υπηρεσίας ύδρευσης αποχέτευσης άρδευσης  και διαθέτει πίστωση ύψους € 510,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-6322 για το σκοπό αυτό.

2.Εγκρίνει τη δαπάνη για την καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2012 επιβατικών αυτοκινήτων διοικητικών οικονομικών υπηρεσιών και διαθέτει πίστωση ύψους € 300,00 σε βάρος του Κ.Α. 10-6321 για το σκοπό αυτό.

3.Εγκρίνει τη δαπάνη για την επισκευή δικτύου διαχυτών των δεξαμενών καθίζησης στο ΒΙΟ.ΚΑ. Τσικαλαριού και διαθέτει πίστωση ύψους € 3.828,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-6262.016 για το σκοπό αυτό.

4.Εγκρίνει τη δαπάνη για την προμήθεια ημερολογίων και διαθέτει πίστωση ύψους € 1.067,20 σε βάρος του Κ.Α. 70-6614 για το σκοπό αυτό.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.