ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  30 – 12 – 2011 (35η/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

253

Έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή WC στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Νάξου»

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Εγκρίνει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά που υπεβλήθησαν από την τεχνική εταιρεία Ι. Καστρήσιος – Δ. Πρωτονοτάριος Τεχνική – Κατασκευαστική Ο.Ε. με το υπ' αριθμ. πρωτ. 16516/23-12-2011 έγγραφό της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 3669/2008 αφού διαπιστώθηκε ότι αυτά είναι έγκυρα και εν ισχύ.

2.Την κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 172/2011 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης του αποτελέσματος του διενεργηθέντος διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου  «Κατασκευή WC στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Νάξου», στην τεχνική εταιρεία Ι. Καστρήσιος – Δ. Πρωτονοτάριος Τεχνική – Κατασκευαστική Ο.Ε. για σύναψη σύμβασης.

254

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντόστρωση δρόμου προς δεξαμενή ύδρευσης Τ.Κ. Μέσης» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διαθέτει πίστωση ύψους € 3.998,52 σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.011  για το σκοπό αυτό. 

2.Εγκρίνει την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού € 3.998,52 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

3.Αναθέτει απευθείας την εκτέλεσή του στον εμπειροτέχνη, Κιουλαφή Ιωάννη του Γεωργίου.

255

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Πλακοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Βίβλου» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διαθέτει πίστωση ύψους € 11.892,16 σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.148 για το σκοπό αυτό.

2. Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στην ατομική επιχείρηση Ψαρράς Κων/νος του Αποστόλου.

256

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Πλακοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Κυνιδάρου» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διαθέτει πίστωση ύψους € 11.674,07 σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.147 για το σκοπό αυτό.

2. Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στην εταιρεία «Η. Βασιλάκης & ΣΙΑ Ο.Ε.».

257

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Πλακοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Εγγαρών» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διαθέτει πίστωση ύψους € 11.683,96 σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.106 για το σκοπό αυτό.

2. Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στην εταιρεία «Δ. Ξενάκης & Συνεργάτες Ε.Ε.».

258

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις – πλακοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Γλινάδου» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διαθέτει πίστωση ύψους € 9.983,54 σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.054 για το σκοπό αυτό.

2. Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στον Κιουλαφή Ιωάννη του Γεωργίου.

259

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης σε δρόμο εντός οικισμού Τ.Κ. Γαλανάδου» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διαθέτει πίστωση ύψους € 5.231,37 σε βάρος του Κ.Α. 25-7312.079 για το σκοπό αυτό.

2. Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στην ατομική επιχείρηση Μαργαρίτης Εμμανουήλ του Ιωάννη.

260

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Γαλανάδου» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διαθέτει πίστωση ύψους € 11.781,25 σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.146 για το σκοπό αυτό.

2. Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στην ατομική επιχείρηση Μαργαρίτης Εμμανουήλ του Ιωάννη.

261

Έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρέωσης

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 2011.

262

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει δαπάνες και διαθέτει πιστώσεις από τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2011 ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης που υπέβαλλε η Οικονομική Υπηρεσία

263

Διαθέσεις πιστώσεων

Ομόφωνα η Επιτροπή διαθέτει από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011 πιστώσεις ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης και παραστατικά δαπανών που υπέβαλλε η Οικονομική Υπηρεσία.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Comments are closed.