ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  10 – 02 – 2012 (2η/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

2

Έγκριση πρακτικών διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων στις Δ.Κ. Χώρας, Αγίου Αρσενίου, Φιλωτίου και Απεράθου και στις Τ.Κ. Βίβλου και Γλινάδου

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τα από 30 και 31 Ιανουαρίου 2012 πρακτικά της διενεργηθείσας δημοπρασίας και κατακυρώνει το διαγωνισμό στους:

α1. Ρεφενέ Ευαγγελία με το ποσό των 9.500,00 € ετησίως.  

α2. Ελευθερίου Αρετή του Πέτρου με το ποσό των 3.000,00 € ετησίως.

α3. Καπαρέλη Κωνσταντίνο του Πέτρου με το ποσό των 8.500,00 € ετησίως.

β1. Καραμανή Αντώνιο του Αθανασίου με το ποσό των 2.240,00 € ετησίως.

β2. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου με το ποσό των 8.000,00 € ετησίως.

β3. Μαργαρίτη Βασίλειο του Νικολάου με το ποσό των 4.900,00 € ετησίως.

β4. Πρεβόλη Νικόλαο του Βασιλείου με το ποσό των 3.840,00 € ετησίως.

γ1. Ψαρρά Γεώργιο του Μιχαήλ με το ποσό των 1.100,00 € ετησίως.

δ1. Σοφικίτου Μαρία του Νικολάου με το ποσό των 2.350,00 € ετησίως.

δ2. Λαγογιάννη Μαρία του Νικολάου με το ποσό των 1.250,00 € ετησίως.

δ3. Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου με το ποσό των 870,00 € ετησίως.

ε1. Σέργη Ιωάννη του Νικολάου με το ποσό των 1.200,00 € ετησίως.

ε2. Σέργη Ιωάννα του Νικολάου με το ποσό των 1.200,00 € ετησίως.

ε3. Μαυρομμάτη Νικόλαο του Ιωάννη με το ποσό των 1.200,00 € ετησίως.

ε4. Κουλαμπά Ευάγγελο του Ιακώβου με το ποσό των 1.500,00 € ετησίως. Το ακίνητο αυτό θα χρησιμοποιηθεί για χρήση αθλοπαιδιών.

ε5. Κατερίνη Νικόλαο του Ιακώβου με το ποσό των 1.200,00 € ετησίως.

Μειοψηφούντος του κ. Ευστάθιου Αγγελή ο οποίος διαφωνεί ως προς το ποσό, η Επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Κατακυρώνει το διαγωνισμό για τη μίσθωση χώρου στάθμευσης οχημάτων στην Δ.Κ. Απεράθου στους Κατινά Μιχαήλ και Κατινά Δημήτριο του Νικολάου με το ποσό των 2.800,00 € ετησίως.

3

Έγκριση πρακτικών διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στην Δ.Κ. Χώρας το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος αθλοπαιδιών

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τα από 31 Ιανουαρίου 2012 πρακτικά της διενεργηθείσας δημοπρασίας και κατακυρώνει το διαγωνισμό στους: α. Εμμανουήλ Ρεμούνδο του Μιχαήλ, β. Αγνή Ρεμούνδου – Αθανασίου, γ. Θηρεσία Γερολύμου – Ρεμούνδου, δ. Αλοΐσιο Ρεμούνδο, ε. Μαρία Ρεμούνδου και στ. Ειρήνη Καπινιάρη με το ποσό των 8.500,00 € ετησίως. 

4

Έγκριση παράστασης της με πάγια αντιμισθία δικηγόρου του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου, του Πολυμελούς και του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1. α. Δίνει εντολή στην με πάγια αντιμισθία δικηγόρο του Δήμου, Σοφία Σαντοριναίου – Λατσού όπως μεταβεί στη Σύρο και παρασταθεί για λογαριασμό του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου στη δικάσιμο της 13-02-2012 και ζητήσει αναβολή συζήτησης της από 02-01-2008 προσφυγής της πρώην Κοινότητας Δονούσας κατά των αρ. 1 έως και 7/2007 φύλλων ελέγχων της Δ.Ο.Υ. Νάξου.

2. Εγκρίνει την παράσταση της με πάγια αντιμισθία δικηγόρου του Δήμου, Σοφίας Σαντοριναίου – Λατσού ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Νάξου στη δικάσιμο της 09-02-2012 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο για λογαριασμό του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων εν σχέση με:

α. την από 22-10-2010 έφεση του Δήμου Νάξου κατά του Δημητρίου Νικολάου Δράγαζη, κατοίκου Σαγκρίου Νάξου και κατά της υπ' αριθμ. 6/2010 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Νάξου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων).

β. την από 02-07-2008 έφεση του Δήμου Δρυμαλίας κατά Αντωνίου Μουστάκη του Μιχαήλ, κατοίκου Φιλοτίου Νάξου και κατά της υπ' αριθμ. 10/2008 οριστικής αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Τραγαίας Νάξου (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών).

3. Εγκρίνει την παράσταση της με πάγια αντιμισθία δικηγόρου του Δήμου, Σοφίας Σαντοριναίου – Λατσού ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) στη δικάσιμο της 10-02-2012 για λογαριασμό του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων εν σχέση με την από 31-08-2011 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Εμμανουήλ Καρούση του Νικολάου κατά του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. 

5

Έγκριση, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υποχρεωτικής δαπάνης για την προμήθεια λιπαντικών για τη συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Ομόφωνα η Επιτροπή

Α. Εγκρίνει την υποχρεωτική δαπάνη για την προμήθεια και διαθέτει σε βάρος του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους 2011 πιστώσεις ως εξής:

4.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30-6641.002 για την προμήθεια λιπαντικών για τη συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων υπηρεσίας τεχνικών έργων.

9.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6641.002 για την προμήθεια λιπαντικών για τη συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

200,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10-6641.002 για την προμήθεια λιπαντικών για τη συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων διοικητικής οικονομικής υπηρεσίας.

1.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15-6641.002 για την προμήθεια λιπαντικών για τη συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων υπηρεσίας πολιτισμού αθλητισμού παιδείας.

3.800,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25-6641.002 για την προμήθεια λιπαντικών για τη συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων υπηρεσίας ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης.

200,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35-6641.002 για την προμήθεια λιπαντικών για τη συντήρηση οχημάτων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων υπηρεσίας πρασίνου.

200,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35-6644.002 για την προμήθεια λιπαντικών για τη συντήρηση μηχανημάτων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων υπηρεσίας πρασίνου.

200,00 € σε βάρος του Κ.Α. 50-6641.002 για την προμήθεια λιπαντικών για τη συντήρηση οχημάτων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων υπηρεσίας δημοτικής αστυνομίας.

400,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25-6643.002 για την προμήθεια λιπαντικών για την συντήρηση Η/Ζ του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων υπηρεσίας ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης.

Β. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού 19.989,12 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16% για την προμήθεια αυτή.

Γ. Η προμήθεια θα γίνει έπειτα από πρόχειρο διαγωνισμό σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Ν. 2286/1995.

6

Έγκριση και διάθεση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει και διαθέτει πιστώσεις σε βάρος Κ.Α. του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους 2011 προκειμένου να πληρωθούν υποχρεωτικές δαπάνες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 158 και 160 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων όπως ισχύουν.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.