ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  19 -03 – 2012 (7η/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

17

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό Ενιαίου Συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας σε όλη την διοικητική περιφέρεια του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ομόφωνα η Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό του Ενιαίου Συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) σε όλη τη Διοικητική Περιφέρεια του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σε ποσοστό μηδέν είκοσι πέντε τοις χιλίοις (0,25‰).

18

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση εργασιών για την επισκευή βλαβών αντλιοστασίων Δ.Κ. Κουφονησίων

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη για την εκτέλεση εργασιών για την επισκευή βλαβών αντλιοστασίων Δ.Κ. Κουφονησίων και διαθέτει πίστωση ύψους 6.529,06 € σε βάρος του Κ.Α. 25-6262.019 του υπό έγκριση δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για το σκοπό αυτό.

19

Έγκριση πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2012

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1. Εγκρίνει το από 13-03-2012 πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2012 σύμφωνα με το οποίο δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος.

2. Τη διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 7/2012 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και με νέο ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσό 133.000,00 €.

3. Εγκρίνει όπως ο επαναληπτικός διαγωνισμός να διενεργηθεί σε προθεσμία 10 ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας υποχρεωτικής δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στο τύπο καθώς συντρέχουν επείγοντες λόγοι για τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

20

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την σύναψη σύμβασης ελέγχου χρηματικού υπολοίπου Τ.Π. & Δανείων από ορκωτούς ελεγκτές

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη για τη σύναψη σύμβασης ελέγχου χρηματικού υπολοίπου Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων από Ορκωτούς Ελεγκτές σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 400/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και διαθέτει πίστωση ύψους 19.800,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6162.002 του υπό έγκριση δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για το σκοπό αυτό.

21

Έγκριση και διάθεση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών

Ομόφωνα η Επιτροπή, εγκρίνει και διαθέτει πιστώσεις σε βάρος Κ.Α. του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους 2011 προκειμένου να πληρωθούν υποχρεωτικές δαπάνες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 158 και 160 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων όπως ισχύουν.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.