ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  28 -03 – 2012 (8η/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

22

Περί άσκησης έφεσης κατά της υπ' αριθμ. 6/2011 Απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου

Ομόφωνα η Επιτροπή:

Εγκρίνει την άσκηση Έφεσης κατά της υπ' αριθμ. 6/2011 Απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου με την οποία έγινε δεκτή η με αριθμό κατάθεσης 102/31-8-2004 αγωγή των 1) Πορτάρη Δήμητρα του Εμμανουήλ και 2) Πορτάρη Αικατερίνης χας Εμμανουήλ, κατοίκων Αθηνών και υποχρεώνεται ο Δήμος να καταβάλλει το ποσό των 14.793,89 € κατά ποσοστό ¾ στην πρώτη και ¼ στη δεύτερη για ζημία που έχουν υποστεί από όργανα του Δήμου Νάξου κατά τη διαπλάτυνση οδού στο Σαγκρί Νάξου λόγω κατακρημνίσεως περίφραξης από ξερολιθιά σε ιδιοκτησία τους και δίνει εντολή στην με πάγια αντιμισθία δικηγόρο του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Σοφία Σαντοριναίου όπως ασκήσει την Έφεση αυτή.

23

Έγκριση, διάθεση πιστώσεων και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υποχρεωτικής δαπάνης για την προμήθεια γάλατος έτους 2012

Ομόφωνα η Επιτροπή:

 Α. Εγκρίνει την υποχρεωτική δαπάνη για την προμήθεια γάλατος έτους 2012 και διαθέτει σε βάρος του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους 2011 πιστώσεις ως εξής:

1. Πίστωση ύψους 982,08 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6063 για τους εργαζόμενους στην υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού.

2. Πίστωση ύψους 2.456,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30-6063 για τους εργαζόμενους στην υπηρεσία τεχνικών έργων.

3. Πίστωση ύψους 15.960,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6063 για τους εργαζόμενους στην υπηρεσία καθαριότητας.

4. Πίστωση ύψους 982,08 € σε βάρος του Κ.Α. 70-6063 για τους εργαζόμενους στις λοιπές υπηρεσίες.

5. Πίστωση ύψους 5.647,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25-6063 για τους εργαζόμενους στην υπηρεσία ύδρευσης αποχέτευσης.

6. Πίστωση ύψους 246,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35-6063 για τους εργαζόμενους στην υπηρεσία πρασίνου.

Β. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού 26.325,72 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια αυτή. 

24

Έγκριση και διάθεση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών

Ομόφωνα η Επιτροπή, εγκρίνει και διαθέτει πιστώσεις σε βάρος Κ.Α. του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους 2011 προκειμένου να πληρωθούν υποχρεωτικές δαπάνες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 158 και 160 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων όπως ισχύουν.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.