ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  06 – 04 – 2012 (9η/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

25

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια χημικών υλικών ύδρευσης αποχέτευσης

Ομόφωνα η Επιτροπή:

Εγκρίνει τη δαπάνη για την προμήθεια χημικών υλικών ύδρευσης αποχέτευσης μέχρι την ανάδειξη αναδόχου από τον ετήσιο διαγωνισμό και διαθέτει πίστωση ύψους 5.600,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25-6633.008 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για το σκοπό αυτό. 

                                                                                   

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.