Ορθή επανάληψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Νάξος, 12-04-2012

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                          Αρ. Πρωτ.: 5200

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  10 -04 – 2012 (10η/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

26

Νομική εκπροσώπηση Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα:

1. Παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους δικηγόρους Αθηνών: α. Πέτρο Φραγκίσκο και β. Νίκο Φραγκάκη όπως παρασταθούν από κοινού ή ξεχωριστά για λογαριασμό του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ενώπιον VΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη δικάσιμο της 24-04-2012 ή σε οποιαδήποτε μετά από αναβολή δικάσιμο όπου θα συζητηθεί η Έφεση του Νταή Αντωνίου του Στυλιανού και λοιπών κατά της 10074/17-12-10 Απόφασης του Δήμου Νάξου και να υποστηρίξουν τα συμφέροντα του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

2. Παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στις δικηγόρους: α. Σοφία Σαντοριναίου – Λατσού, με πάγια αντιμισθία δικηγόρο του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και β. Γεωργία Κωσταρά, δικηγόρο Αθηνών όπως παρασταθούν από κοινού ή ξεχωριστά για λογαριασμό του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ενώπιον της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη δικάσιμο της 02-05-2012 ή σε οποιαδήποτε μετά από αναβολή δικάσιμο όπου θα συζητηθεί η αίτηση της Βερυκόκου – Λεοντίου Μαρίνας αναστολής εκτελέσεως της με αριθμό 2687/2011 απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και να υποστηρίξουν τα συμφέροντα του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

27

Έγκριση πρακτικών διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2012

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή:

Εγκρίνει το από 03-04-2012 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2012.

28

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «Καταπολέμηση κουνουπιών» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το 2012  και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή:

1.Εγκρίνει τη δαπάνη για την εκτέλεση της εργασίας «Καταπολέμηση κουνουπιών» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το 2012 και διαθέτει πίστωση ύψους 69.600,00 € σε βάρος του Κ.Α. 70-6162.026 για το σκοπό αυτό.

2.Εγκρίνει την από 10-04-2012 μελέτη προϋπολογισμού 69.600,00 € για την εκτέλεση της εργασίας αυτής.

3.Εγκρίνει τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού.

4.Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας αυτής.

5.Συγκροτεί επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού αποτελούμενη από τους:

Α. Αργύριο Ανεβλαβή, ως Πρόεδρο με αναπληρωτή τον Δημήτριο Λιανό.

Β. Δημήτριο Καραπάτη, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Δημήτριο Μανιό και

Γ. Ευστάθιο Αγγελή, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Ευστάθιο Πιτταρά.

Υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής θα εκτελεί η υπάλληλος του Δήμου Ελισάβετ Σιδερή, Γεωπόνος.

29

Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών «Τεχνικός σύμβουλος του έργου: Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου»

Μειοψηφούντος του κ. Ευστάθιου Αγγελή ο οποίος ψήφισε παρών,

Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

1.Εγκρίνει τα Πρακτικά Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών «Τεχνικός σύμβουλος του έργου: Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου» προεκτιμώμενης αμοιβής 289.634,40 € πλέον Φ.Π.Α.

2.Κατακυρώνει το διαγωνισμό στο διαγωνιζόμενο σχήμα «Συμπράττοντα γραφεία μελετών: ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε. – ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. – ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜ.» με σταθμισμένη βαθμολογία (90) που αντιστοιχεί σε οικονομική προσφορά 285.015,60 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

3.Εγκρίνει τη δαπάνη παροχής υπηρεσιών «Τεχνικός σύμβουλος του έργου: Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου» και διαθέτει πίστωση ύψους 285.015,60 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7425.003 για το σκοπό αυτό.

30

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2012»

Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εγκρίνει τη δαπάνη παροχής υπηρεσιών «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2012» και διαθέτει πίστωση ύψους 97.785,00 € σε βάρος του Κ.Α. 70-6162.019 για το σκοπό αυτό.

2. Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2012».

3. Συγκροτεί επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού αποτελούμενη από τους:

Α. Αργύριο Ανεβλαβή, ως Πρόεδρο με αναπληρωτή τον Δημήτριο Λιανό.

Β. Δημήτριο Καραπάτη, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Δημήτριο Μανιό και

Γ. Ευστάθιο Αγγελή, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Ευστάθιο Πιτταρά.

Υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής θα εκτελεί η υπάλληλος του Δήμου Ελισάβετ Σιδερή, Γεωπόνος. 

31

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει δαπάνες και διαθέτει πιστώσεις από τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2011 ως εξής:

1. Δαπάνη για την επισκευή σωλήνα ροής ύδατος από αφαλάτωση προς στεριά στην Ηρακλειά και πίστωση ύψους 350,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25-6262.023 για το σκοπό αυτό.

2.Δαπάνη για την αναμετάδοση ραδιοφωνικού spot στο πλαίσιο καμπάνιας για εξοικονόμηση νερού για το διάστημα από 15-04-2012 έως 31-12-2012 και πίστωση ύψους 1.725,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25-6463 για το σκοπό αυτό.

3.Δαπάνη για την προμήθεια υλικών για αποκατάσταση βλαβών οδοστρώματος μετά από αποκαταστάσεις βλαβών ύδρευσης αποχέτευσης και διαθέτει πίστωση ύψους 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25-6662.015 για το σκοπό αυτό.

4.Δαπάνη για την προμήθεια σφραγίδων υπηρεσιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και πίστωση ύψους 366,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10-6612 για το σκοπό αυτό.

5.Δαπάνη για την προμήθεια γάλατος (συμπληρωματική σύμβαση) και πιστώσεις ως εξής:

α. Πίστωση ύψους 252,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30-6063 για τους εργαζόμενους στην υπηρεσία τεχνικών έργων.

β. Πίστωση ύψους 4.599,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6063 για τους εργαζόμενους στην υπηρεσία καθαριότητας.

γ. Πίστωση ύψους 756,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25-6063 για τους εργαζόμενους στην υπηρεσία ύδρευσης αποχέτευσης.

δ. Πίστωση ύψους 252,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6063 για τους εργαζόμενους στην υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού.

ε. Πίστωση ύψους 252,00 € σε βάρος του Κ.Α. 70-6063 για τους εργαζόμενους στις λοιπές υπηρεσίες.

στ. Πίστωση ύψους 63,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35-6063 για τους εργαζόμενους στην υπηρεσία πρασίνου.

6.Δαπάνη για την προμήθεια υλικών σφράγισης καταστημάτων και διαθέτει πίστωση ύψους 547,35 € σε βάρος του Κ.Α. 50-6682 για το σκοπό αυτό.

7.Δαπάνη για τις εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και πίστωση ύψους 809,75 € σε βάρος του Κ.Α. 25-6162.005 για το σκοπό αυτό.

Μειοψηφούντων των κ.κ. Ευστάθιου Αγγελή και Ευστάθιου Πιτταρά, οι οποίοι ο μεν πρώτος ψήφισε παρών και ο δεύτερος εξέφρασε τη διαφωνία του ως προς την μετατροπή του χώρου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης,

Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

8.Δαπάνη για την προμήθεια χωρίσματος βιβλιοθήκης και πίστωση ύψους 3.132,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10-7311.004 για το σκοπό αυτό.

Μειοψηφούντος του κ. Ευστάθιου Αγγελή ο οποίος ψήφισε παρών,

Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

9.Δαπάνη για την προμήθεια κολωνών (FUMAGGALI) 3Μ με δίφωτο φανάρι για το πάρκο Έλλης και πίστωση ύψους 2.235,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35-7135.009 για το σκοπό αυτό.

32

Διαθέσεις πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή διαθέτει πιστώσεις σε βάρος Κ.Α. του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης και παραστατικά δαπανών που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία.  

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.