ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  26 -04 – 2012 (11η/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

33

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή:

1.Εγκρίνει τη δαπάνη για την εκτέλεση της εργασίας αυτής και διαθέτει πίστωση ύψους 51.122,74 € σε βάρος του Κ.Α. 25-6162.005  για το σκοπό αυτό.

2.Εγκρίνει την από 23-04-2012 μελέτη προϋπολογισμού 51.122,74 € για την εκτέλεση της εργασίας αυτής.

3.Εγκρίνει τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού.

4.Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας αυτής.

5.Συγκροτεί επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού αποτελούμενη από τους:

Α. Αργύριο Ανεβλαβή, ως Πρόεδρο με αναπληρωτή τον Δημήτριο Λιανό.

Β. Δημήτριο Καραπάτη, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Δημήτριο Μανιό και

Γ. Ευστάθιο Αγγελή, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Ευστάθιο Πιτταρά.

Για τη Γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής ορίζονται οι: α. Φραγκίσκου Καλλίτσα – Χημικός Μηχανικός και β. Ιωάννης Μανδηλαράς – Χημικός.

34

Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «Καταπολέμηση κουνουπιών» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το 2012

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή:

1. Εγκρίνει το από 23-04-2012 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας αυτής.

2. Κατακυρώνει τον διαγωνισμό στην εταιρία Μιχαήλ Βερνίκος – Εμμ. Κοντοπίδης Ο.Ε. – Απολυμαντική Νάξου η οποία προσέφερε το ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (58.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. σύμφωνα με το από 23-04-2012 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.  

3. Αποδεσμεύει από τον Κ.Α. 70-6162.026 ποσό  2.320,00 € το οποίο αποτελεί διαθέσιμο υπόλοιπο.

35

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ξυλείας για περίφραξη αλσυλλίων, παραλιών έτους 2012

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή:

Α. Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ύψους € 19.624,30 σε βάρος του Κ.Α. 35-7135.007 για το σκοπό αυτό. 

Β. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό € 19.624,30 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%.

Γ. Η προμήθεια θα γίνει έπειτα από πρόχειρο διαγωνισμό σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Ν. 2286/1995.

36

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και λοιπών μηχανημάτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή:

Α. Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει πιστώσεις ως εξής:

  • 1. Πίστωση ύψους 999,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15-6671.002 για την προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων υπηρεσίας πολιτισμού – αθλητισμού – κοινωνικής πολιτικής.
  • 2. Πίστωση ύψους 8.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25-6671.002 για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων – μηχανημάτων υπηρεσίας ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης.
  • 3. Πίστωση ύψους 15.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6671.002 για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων – μηχανημάτων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
  • 4. Πίστωση ύψους 5.200,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30-6672.002 για την προμήθεια ελαστικών μηχανημάτων υπηρεσίας τεχνικών έργων.
  • 5. Πίστωση ύψους 800,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30-6671.002 για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων υπηρεσίας τεχνικών έργων.

Β. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού 29.999,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Γ. Η προμήθεια θα γίνει έπειτα από πρόχειρο διαγωνισμό σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Ν. 2286/1995.

37

Έγκριση δαπανών, διάθεση πιστώσεων και απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελετών    

Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα:

Α1. Εγκρίνει τη δαπάνη για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη κατασκευής υδροληψιών και βελτίωση – εκσυγχρονισμός δικτύων ελέγχου – χειρισμού λιμνοδεξαμενής Εγγαρών & φράγματος Φανερωμένης» και διαθέτει πίστωση ύψους € 13.600,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-7413.007 για το σκοπό αυτό. 

Α2. Αναθέτει απευθείας την εκπόνηση της μελέτης  στην Στεργιούλη Μάρθα – Λητώ αντί του ποσού των € 11.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 23%.

Α3. Εγκρίνει την αποδέσμευση πίστωσης ύψους 70,00 € από τον Κ.Α. 25-7413.007 το οποίο αποτελεί διαθέσιμο υπόλοιπο.

Β1. Εγκρίνει τη δαπάνη για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη αποκατάστασης – στεγανοποίησης λιμνοδεξαμενής Εγγαρών» και διαθέτει πίστωση ύψους € 13.600,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-7413.008 για το σκοπό αυτό. 

Β2. Αναθέτει απευθείας την εκπόνηση της μελέτης στην Σταθά Σ. Βασιλική αντί του ποσού των € 11.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 23%.

Β3. Εγκρίνει την αποδέσμευση πίστωσης ύψους 70,00 € από τον Κ.Α. 25-7413.008 το οποίο αποτελεί διαθέσιμο υπόλοιπο.

Γ1. Εγκρίνει τη δαπάνη για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη επέκτασης δικτύου ύδρευσης στους παραλιακούς οικισμούς Δ.Κ. Απεράθου» και διαθέτει πίστωση ύψους 14.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25-7413.010 για το σκοπό αυτό. 

Γ2. Αναθέτει απευθείας την εκπόνηση της μελέτης στην Ευαγγελία Περιμένη του Ανδρέα αντί του ποσού των € 11.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 23%.

Γ3. Εγκρίνει την αποδέσμευση πίστωσης ύψους 470,00 € από τον Κ.Α. 25-7413.010 το οποίο αποτελεί διαθέσιμο υπόλοιπο.

38

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Τοπογραφική αποτύπωση τμήματος ασφαλτοστρωμένου δρόμου από Ειρηνοδικείο Τραγαίας έως Κ.Ε.Π. Φιλωτίου Δ.Κ. Φιλωτίου»    

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή:

Εγκρίνει τη δαπάνη για την εκπόνηση της μελέτης και διαθέτει πίστωση ύψους € 3.480,00 σε βάρος του Κ.Α. 30-7413.025 για το σκοπό αυτό. 

Αναθέτει απευθείας την εκπόνηση της μελέτης στον Ζαννή Νικόλαο του Λεονάρδου αντί του ποσού των € 3.480,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%.

39

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Τοπογραφική αποτύπωση περιοχής εγκατάστασης μονάδων αφαλάτωσης Δ.Κ. Κουφονησίων»

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή:

Εγκρίνει τη δαπάνη για την εκπόνηση της μελέτης και διαθέτει πίστωση ύψους € 3.500,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-7413.004 για το σκοπό αυτό. 

Αναθέτει απευθείας την εκπόνηση της μελέτης στον Ζαννή Νικόλαο του Λεονάρδου αντί του ποσού των € 3.500,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%.

40

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Μελάνων»

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή:

1.Εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διαθέτει πίστωση ύψους € 5.994,82 σε βάρος του Κ.Α. 30-7333.026 για το σκοπό αυτό. 

2. Εγκρίνει την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού € 5.994,82 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16% για την εκτέλεση του έργου αυτού.

3. Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στον Κιουλαφή Ιωάννη του Γεωργίου αντί ποσού € 5.994,82 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%.    

41

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας «Προμήθεια χημικών υλικών ύδρευσης αποχέτευσης έτους 2012»

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή:

1.Εγκρίνει τη δαπάνη της προμήθειας και διαθέτει πίστωση ύψους € 155.611,68 σε βάρος του Κ.Α. 25-6633.008 για το σκοπό αυτό.

2.Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού € 155.611,68 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια αυτή.

3.Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού.

4.Εγκρίνει όπως ο διαγωνισμός διενεργηθεί σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας υποχρεωτικής δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στο τύπο καθώς συντρέχουν επείγοντες λόγοι για την αποτελεσματική λειτουργία των εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (περ. α παρ. 1 του άρθρου 10 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

42

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκαταστάσεις – επέκταση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης και διαμορφώσεις οδών Χώρας Δ.Κ. Νάξου» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή:

1.Εγκρίνει τη δαπάνη κατασκευής του έργου και διαθέτει πίστωση ύψους € 132.500,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-7312.080 για το σκοπό αυτό.

2.Εγκρίνει τη διακήρυξη της ανοιχτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου αυτού.  

3.Συγκροτεί Επιτροπή Διαγωνισμού που θα διενεργηθεί στις 22 Μαΐου 2012, ημέρα Τρίτη με ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου  αποτελούμενη από τους ακόλουθους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:   

 

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

1.

Απόστολος Φυρογένης

Εμμανουήλ Ζουγανέλης

2.

Αικατερίνη Φραγκίσκου

Μάρκος Βασιλάκης  

3.

Ειρηναίος Κιουλαφής

Σταματία Μαργαρίτη

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Απόστολος Φυρογένης, με αναπληρωτή τον κ. Εμμανουήλ Ζουγανέλη. 

43

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή νέων τάφων στο νεκροταφείο της Δ.Κ. Απεράθου» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή:

1.Εγκρίνει τη δαπάνη κατασκευής του έργου και διαθέτει πίστωση ύψους € 45.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 45-7326.005 για το σκοπό αυτό.

2.Εγκρίνει τη διακήρυξη της ανοιχτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου αυτού.

3.Συγκροτεί Επιτροπή Διαγωνισμού που θα διενεργηθεί στις 29 Μαΐου 2012, ημέρα Τρίτη με ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου αποτελούμενη από τους ακόλουθους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:   

 

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

1.

Απόστολος Φυρογένης

Ανδριανή Ραβιόλου

2.

Αικατερίνη Φραγκίσκου

Δημήτριος Μανωλάς

3.

Κων/νος Χαμηλοθώρης

Μάρκος Βασιλάκης

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Κων/νος Χαμηλοθώρης, με αναπληρωτή τον κ. Μάρκο Βασιλάκη. 

44

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή υπόγειων κάδων απορριμμάτων Δ.Κ. Κουφονησίων»

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή:

1.Εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διαθέτει πίστωση ύψους € 7.499,86 σε βάρος του Κ.Α. 20-7326.006 για το σκοπό αυτό.

2. Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του έργου στον Πράσινο Ιωάννη του Νικολάου αντί ποσού € 7.499,86 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%.

45

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις – Πλακοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Ποταμιάς»

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή:

1.Εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διαθέτει πίστωση ύψους € 8.025,00 σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.005 για το σκοπό αυτό.

2. Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του έργου στον Μανδηλαρά Γεώργιο του Εμμανουήλ αντί ποσού € 8.025,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%.

46

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποπεράτωση εργασιών ΄΄Πηγής΄΄ Άνω Ποταμιάς Τ.Κ. Ποταμιάς»

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή:

1.Εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διαθέτει πίστωση ύψους € 6.283,95 σε βάρος του Κ.Α. 25-7312.046 για το σκοπό αυτό. 

2. Εγκρίνει την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού € 6.283,95  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16% για την εκτέλεση του έργου αυτού.

3. Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του έργου στον Μανδηλαρά Γεώργιο του Εμμανουήλ αντί ποσού € 6.283,95  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%.

47

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση επικινδυνότητας δρόμου ΄΄Μύλος΄΄Τ.Κ. Ποταμιάς»

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή:

1.Εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διαθέτει πίστωση ύψους € 3.452,97 σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.150 για το σκοπό αυτό. 

2. Εγκρίνει την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού € 3.452,97 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16% για την εκτέλεση του έργου αυτού.

3. Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του έργου στον Κρητικό Εμμανουήλ του Μιχαήλ αντί ποσού € 3.452,97 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%.

48

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη δρόμου Παναγία Κερά (Λιοΐρι) – Άη Δημήτρη Τ.Κ. Κορώνου»

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή:

1.Εγκρίνει τη δαπάνη για την εκπόνηση της μελέτης και διαθέτει πίστωση ύψους € 10.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 30-7412.024 για το σκοπό αυτό. 

2.Αναθέτει απευθείας την εκπόνηση της μελέτης στον Χαρωνίτη Γεώργιο του Μιχαήλ αντί του ποσού των € 8.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 23%.

3.Εγκρίνει την αποδέσμευση 160,00 € από τον Κ.Α. 30-7412.024  το οποίο αποτελεί διαθέσιμο υπόλοιπο.

49

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Δρόμος Πύργος Χειμμάρου – Κλειδός»   

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή:

1. Εγκρίνει τη δαπάνη για την εκπόνηση της μελέτης «Δρόμος Πύργος Χειμμάρου – Κλειδός» και διαθέτει πίστωση ύψους € 10.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 30-7413.004 για το σκοπό αυτό. 

2.Αναθέτει απευθείας την εκπόνηση της μελέτης στον Ζαννή Νικόλαο του Λεονάρδου αντί του ποσού των € 7.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 16%.

3.Εγκρίνει την αποδέσμευση πίστωσης ύψους 1.880,00 € από τον Κ.Α. 30-7413.004 το οποίο αποτελεί διαθέσιμο υπόλοιπο. 

50

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει δαπάνες και διαθέτει πιστώσεις από τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2012 ως εξής:

1.Δαπάνη για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωσης μετακινούμενων υπαλλήλων υπηρεσίας καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2012 και πίστωση ύψους 1.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6422 για το σκοπό αυτό.

2.Δαπάνη για τη συντήρηση εφαρμογών λογισμικού και πίστωση ύψους 187,58 € σε βάρος του Κ.Α. 10-6266 για το σκοπό αυτό.

3.Δαπάνη για την μετακίνηση οχήματος ΚΗΙ-4824 από και προς Κουφονήσι και πίστωση ύψους 150,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6414 για το σκοπό αυτό.

4.Δαπάνη για την μετακίνηση οχήματος ΚΗΙ-4905 από και προς Κουφονήσι και πίστωση ύψους 60,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6414 για το σκοπό αυτό.

5.Δαπάνη για την μετακίνηση οχήματος ΚΗΥ-2332 από και προς Κουφονήσι και πίστωση ύψους 100,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25-6414.001 για το σκοπό αυτό.

6.Δαπάνη για την μετακίνηση οχήματος ΚΗΙ-4897 από και προς Σχοινούσα και πίστωση ύψους 100,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6414 για το σκοπό αυτό.

7.Δαπάνη για δράσεις ανακύκλωσης σε σχολεία και πίστωση ύψους 20.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6474.004 για το σκοπό αυτό.

8.Δαπάνη για έξοδα δημοσιεύσεων προκηρύξεων διαγωνισμών κλπ υπηρεσίας τεχνικών έργων και πίστωση ύψους 10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30-6462 για το σκοπό αυτό.

9.Δαπάνη για έξοδα δημοσιεύσεων προκηρύξεων διαγωνισμών κλπ διοικητικών οικονομικών υπηρεσιών και πίστωση ύψους 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10-6462 για το σκοπό αυτό.

10.Δαπάνη για έξοδα δημοσιεύσεων προκηρύξεων διαγωνισμών κλπ υπηρεσίας πολιτισμού αθλητισμού παιδείας και πίστωση ύψους 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15-6462 για το σκοπό αυτό.

11.Δαπάνη για έξοδα δημοσιεύσεων προκηρύξεων διαγωνισμών κλπ υπηρεσίας καθαριότητας ηλεκτροφωτισμού και πίστωση ύψους 7.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6462 για το σκοπό αυτό.

12.Δαπάνη για έξοδα δημοσιεύσεων προκηρύξεων διαγωνισμών κλπ υπηρεσίας ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης και πίστωση ύψους 6.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25-6462 για το σκοπό αυτό.

13.Δαπάνη για έξοδα δημοσιεύσεων προκηρύξεων διαγωνισμών κλπ υπηρεσίας πρασίνου και πίστωση ύψους 500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35-6462 για το σκοπό αυτό.

14.Δαπάνη για έξοδα δημοσιεύσεων προκηρύξεων διαγωνισμών κλπ υπηρεσίας πολεοδομίας και πίστωση ύψους 1.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 40-6462 για το σκοπό αυτό.

15.Δαπάνη για έξοδα δημοσιεύσεων προκηρύξεων διαγωνισμών κλπ υπηρεσίας δημοτικής αστυνομίας και πίστωση ύψους 600,00 € σε βάρος του Κ.Α. 50-6462 για το σκοπό αυτό.

16.Δαπάνη για έξοδα δημοσιεύσεων προκηρύξεων διαγωνισμών κλπ λοιπών υπηρεσιών και πίστωση ύψους 2.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 70-6462 για το σκοπό αυτό.

17.Δαπάνη για αποφρακτικές εργασίες φρεατίων & δικτύων αποχέτευσης και πίστωση ύψους 2.900,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25-6162.014 για το σκοπό αυτό.

18.Δαπάνη για την προμήθεια ανταλλακτικού του αποφρακτικού ΜΕ 93326 και πίστωση ύψους 184,60 € σε βάρος του Κ.Α. 25-6671.001 για το σκοπό αυτό.

19.Δαπάνη για την μεταφορά μαθητών με ειδικά μαθητικά δελτία για το διάστημα από Σεπτέμβριο 2011 έως Δεκέμβριο 2011 και πίστωση ύψους 29.964,90 € σε βάρος του Κ.Α. 15-6162.004 για το σκοπό αυτό.

20.Δαπάνη για την μεταφορά μαθητών με ειδικά μαθητικά δελτία για το διάστημα από Ιανουάριο 2012 έως Δεκέμβριο 2012 και πίστωση ύψους 78.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15-6162.004 για το σκοπό αυτό.

21.Δαπάνη για την μεταφορά κενών δεξαμενών υποχλωριώδους νατρίου και πίστωση ύψους 959,40 € σε βάρος του Κ.Α. 25-6414.001 για το σκοπό αυτό.

22.Δαπάνη για την κατεπείγουσα προμήθεια θειικού αργιλίου για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης και πίστωση ύψους 1.415,20 € σε βάρος του Κ.Α. 25-6633.008 για το σκοπό αυτό.

23.Δαπάνη για την προμήθεια υλικών συντήρησης νεκτροταφείων και πίστωση ύψους 37,50 € σε βάρος του Κ.Α. 45-6662 για το σκοπό αυτό.

24.Δαπάνη για την προμήθεια υλικών συντήρησης δημοτικών καταστημάτων και πίστωση ύψους  1.271,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10-6661 για το σκοπό αυτό.

25.Δαπάνη για την προμήθεια υλικών συντήρησης ΚΕΔΥ Εγγαρών και πίστωση ύψους 460,33 € σε βάρος του Κ.Α. 15-6661 για το σκοπό αυτό.

26.Δαπάνη για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης & λειτουργίας περιφερειακών ΒΙΟ.ΚΑ. (ΒΙΟ.ΚΑ. Απόλλωνα) και πίστωση ύψους 20.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25-6162.028 για το σκοπό αυτό.

27.Δαπάνη για την μεταφορά λυματολάσπης και λυμάτων από το ΒΙΟ.ΚΑ. του Απόλλωνα προς το ΒΙΟ.ΚΑ. Νάξου ή ΒΙΟ.ΚΑ. Τσικαλαριού και πίστωση ύψους 20.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25-6414.002 για το σκοπό αυτό.

28.Δαπάνη για τον καθαρισμό τραπεζομαντήλων και κουρτινών αίθουσας εκδηλώσεων Δημοτικού Μεγάρου και πίστωση ύψους 174,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10-6265.001 για το σκοπό αυτό.

29.Δαπάνη για την προμήθεια παγκακιών για χώρους πρασίνου & αναψυχής και πίστωση ύψους 9.871,60 € σε βάρος του Κ.Α. 35-7135.001 για το σκοπό αυτό.

30.Δαπάνη για τη διενέργεια ταχυμεταφορών έτους 2012 και πίστωση ύψους 7.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6224 για το σκοπό αυτό.

31.Δαπάνη για την προμήθεια εγγυητικής επιστολής με αρ. 4327002106 που αφορά το μίσθωμα καταφυγίου Κουφονησίων και πίστωση ύψους 119,81 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6495 για το σκοπό αυτό.

32.Δαπάνη για το εισιτήριο μεταφοράς οχήματος ΚΗΙ-9894 από και προς Δονούσα και πίστωση ύψους 120,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6414 για το σκοπό αυτό.

33.Δαπάνη για την καταβολή φόρου εισοδήματος, χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου οικονομικού έτους 2012 και πίστωση ύψους 8.448,40 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6331 για το σκοπό αυτό.

51

Διαθέσεις πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή διαθέτει πιστώσεις σε βάρος Κ.Α. του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης και παραστατικά δαπανών που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία.  

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.