ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  09 -05 – 2012 (12η/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

52

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή φόρου ακίνητης περιουσίας Νομικών Προσώπων για ακίνητα την 01-01-2012

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη για την καταβολή φόρου ακίνητης περιουσίας Νομικών Προσώπων για ακίνητα την 01-01-2012 και διαθέτει πίστωση ύψους 1.362,24 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6312 για το σκοπό αυτό.

53

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης μετάταξης στο κανονικό καθεστώς του Φ.Π.Α. για την δραστηριότητα ύδρευση αποχέτευση σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1242/2011

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης μετάταξης στο κανονικό καθεστώς του Φ.Π.Α. για την δραστηριότητα ύδρευση αποχέτευση σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1242/2011 και διαθέτει πίστωση ύψους 65,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6495 για το σκοπό αυτό.

54

Έγκριση άσκησης Eφέσεων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου

Ομόφωνα η Επιτροπή:

Α. Εγκρίνει την άσκηση Εφέσεων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου κατά των Αποφάσεων του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου που έχουν εκδοθεί επί προσφυγών ιδιοκτητών επιχειρήσεων ενοικιαζόμενων αυτ/των και μοτ/των και  

Β. Δίνει εντολή στην με πάγια αντιμισθία δικηγόρο του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Σοφία Σαντοριναίου – Λατσού όπως ασκήσει τις ως άνω Εφέσεις.

55

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τέλους διαμονής παρεπιδημούντων στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Μειοψηφούντος του κ. Ευστάθιου Αγγελή κατά πλειοψηφία η Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή του Τέλους Διαμονής Παρεπιδημούντων σε όλες τις επιχειρήσεις – καταστήματα που υπόκεινται στο τέλος κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν.2539/1997 εκτιμώντας  τις ειδικές τοπικές συνθήκες, τις ανάγκες που προκύπτουν στον Δήμο κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και την αύξηση της τουριστικής κίνησης στο νησί μας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

56

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τιμής ζώνης αιγιαλού και παραλιών σε ευρώ (€) / ανά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.) για παραχώρηση απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους στις περιοχές – αιγιαλοί Πυργάκι, Καστράκι, Αλυκό, Μουτσούνα, Απόλλωνα και Αλμυρό – Σχοινούσας

Ομόφωνα η Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό τιμής ζώνης (μισθωτικό αντάλλαγμα) αιγιαλού και παραλιών σε ευρώ (€) / ανά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.) για την απευθείας παραχώρηση απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού σε όμορες επιχειρήσεις για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους στις περιοχές Πυργάκι, Καστράκι, Αλυκό, Μουτσούνα, Απόλλωνα και Αλμυρό – Σχοινούσας, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151/1994 τ.Α') ως εξής:

Περιοχή

Τιμή ζώνης

Συντελεστής

Μίσθωμα σε € ανά τ.μ.

Πυργάκι

20,00

1,10

22,00

Καστράκι

20,00

1,10

22,00

Αλυκό

20,00

1,10

22,00

Μουτσούνα

10,00

1,10

11,00

Απόλλωνας

10,00

1,10

11,00

Αλμυρός – Σχοινούσας

10,00

1,10

11,00

Ο υπολογισμός του μισθώματος προκύπτει από το γινόμενο της πράξης : επιφάνεια Χ τιμή ζώνης Χ διορθωτικός συντελεστής (ανάλογα με την τιμή ζώνης).

57

Αίτηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημητρίου Γρυλλάκη για την κατ' εξαίρεση ανάθεση σε δικηγόρο του δικαστικού χειρισμού υπόθεσης που αφορά σε ενέργειες στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων του

Ομόφωνα η Επιτροπή παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο Αθηνών, Μεταξάκη Δ. Εμμανουήλ όπως παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Νάξου στη δικάσιμο της 22-05-2012 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή για την υπεράσπιση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Δημητρίου Γρυλλάκη από την κατηγορία της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, πράξη την οποία κατηγορείται ότι τέλεσε υπό την ιδιότητα του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και για την οποία παραπέμπεται να δικαστεί ενώπιον του ανωτέρω Δικαστηρίου κατά την προαναφερθείσα δικάσιμο δυνάμει του υπ' αρ. 383/2011 κλητηρίου θεσπίσματος της κ. Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Νάξου.

2. Εγκρίνει την κατ' εξαίρεση ανάθεση για το δικαστικό χειρισμό της υπόθεσης αυτής στον κ. Μεταξάκη Δ. Εμμανουήλ λόγω της εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας που διαθέτει στη συγκεκριμένη υπόθεση.

3.Ο καθορισμός της αμοιβής του παραπάνω δικηγόρου θα γίνει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

4.Εγκρίνει τη σχετική δαπάνη για την αμοιβή του δικηγόρου Μεταξάκη Δ. Εμμανουήλ η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-6111 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

58

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αντικατάσταση κουφωμάτων και στεγάνωση δώματος Γυμνασίου Σκαδού» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1. Εγκρίνει τη δαπάνη κατασκευής του έργου και διαθέτει πίστωση ύψους 35.793,47 € σε βάρος του Κ.Α. 15-7331.011 για το σκοπό αυτό.

2. Εγκρίνει τη διακήρυξη της ανοιχτής δημοπρασίας.

3. Συγκροτεί Επιτροπή Διαγωνισμού που θα διενεργηθεί στις 12 Ιουνίου 2012, ημέρα Τρίτη με ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου αποτελούμενη από τους ακόλουθους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:   

 

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

1.

Καλλίτσα Φραγκίσκου  

Κυριακή Μαργαρίτη

2.

Αικατερίνη Φραγκίσκου

Εμμανουήλ Ζουγανέλης

3.

Δημήτριος Πανταζίδης

Ευγενία Καραμανή  

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Δημήτριος Πανταζίδης, με αναπληρώτρια την κ. Ευγενία Καραμανή.

59

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Πλακοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Μελάνων και Τ.Κ. Χαλκείου» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού

Ομόφωνα η Επιτροπή:

  • 1. Εγκρίνει τη δαπάνη κατασκευής του έργου και διαθέτει πίστωση ύψους 59.013,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.149 για το σκοπό αυτό.
  • 2. Εγκρίνει τη διακήρυξη της ανοιχτής δημοπρασίας.
  • 3. Συγκροτεί Επιτροπή Διαγωνισμού που θα διενεργηθεί στις 19 Ιουνίου 2012, ημέρα Τρίτη με ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου αποτελούμενη από τους ακόλουθους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:
 

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

1.

Δημήτριος Μανωλάς

Ανδριανή Ραβιόλου

2.

Ειρηναίος Κιουλαφής

Απόστολος Φυρογένης

3.

Εμμανουήλ Ζουγανέλης

Μιχαήλ Τριαντάφυλλος

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Εμμανουήλ Ζουγανέλης, με αναπληρωτή τον κ. Απόστολο Φυρογένη.

60

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Πλακόστρωση – τσιμεντόστρωση δρόμου εντός οικισμού Μονής Τ.Κ. Μονής» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διαθέτει πίστωση ύψους 10.997,73 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.013 το σκοπό αυτό.

2. Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του έργου στην Επιχείρηση Η. Βασιλάκης & Σία Ε.Ε. δ.τ. ΑΙΓΕΑΣ Ε.Ε.

61

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση αγωγού περιοχής Κάπαρες Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου»

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διαθέτει πίστωση ύψους 7.247,91 € σε βάρος του Κ.Α. 25-7312.045 για το σκοπό αυτό.

2. Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του έργου στον Καραμπάτση Αθανάσιο του Εμμανουήλ.

62

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή νέας εισόδου στον αύλειο χώρο των 6ου και 7ου νηπιαγωγείων Χώρας Νάξου»

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διαθέτει πίστωση ύψους 10.140,37 € σε βάρος του Κ.Α. 15-7311.020 για το σκοπό αυτό.

2. Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του έργου στην Επιχείρηση Η. Βασιλάκης & Σία Ε.Ε. δ.τ. ΑΙΓΕΑΣ Ε.Ε.

63

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επισκευές – αποκαταστάσεις φθορών Δημοτικών οδών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διαθέτει πίστωση ύψους 11.911,34 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.093 για το σκοπό αυτό.

2. Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του έργου στον Ναυπλιώτη Γεώργιο του Βασιλείου.

64

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση λειτουργίας λεβητοστασίου νηπιαγωγείου Βίβλου Τ.Κ. Βίβλου»

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διαθέτει πίστωση ύψους € 5.813,76 σε βάρος του Κ.Α. 15-7311.018 για το σκοπό αυτό. 

2. Εγκρίνει την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού € 5.813,76 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16% για την εκτέλεση του έργου αυτού.

3. Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του έργου στην επιχείρηση «Δ. Ξενάκης & Συνεργάτες Ε.Ε.».

65

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επισκευή τοιχίων στο δρόμο προς ‘'Μέσα Γειτονιά'' Τ.Κ. Εγγαρών»

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διαθέτει πίστωση ύψους € 2.927,84 σε βάρος του Κ.Α. 30-7322.003 για το σκοπό αυτό. 

2. Εγκρίνει την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού € 2.927,84 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16% για την εκτέλεση του έργου αυτού.

3. Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του έργου στον Κιουλαφή Ιωάννη του Γεωργίου.

66

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Σκαδού»

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διαθέτει πίστωση ύψους € 1.996,67 σε βάρος του Κ.Α. 30-7333.048 για το σκοπό αυτό. 

2. Εγκρίνει την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού € 1.996,67 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16% για την εκτέλεση του έργου αυτού.

3. Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του έργου στον Καραμπάτση Αθανάσιοτου Εμμανουήλ.

67

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «Εργασίες συντήρησης αντλιοστασίων έτους 2012» και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Εγκρίνει τη δαπάνη για την εκτέλεση της εργασίας και διαθέτει πίστωση ύψους 59.730,72 € σε βάρος του Κ.Α. 25-6162.029 για το σκοπό αυτό.

2.Εγκρίνει την από 30-04-2012 μελέτη προϋπολογισμού 59.730,72 € για την εκτέλεση της εργασίας αυτής.

3.Εγκρίνει τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού.

4.Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης.

5.Συγκροτεί επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού αποτελούμενη από τους:

Α. Αργύριο Ανεβλαβή, ως Πρόεδρο με αναπληρωτή τον Δημήτριο Λιανό.

Β. Δημήτριο Καραπάτη, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Δημήτριο Μανιό και

Γ. Ευστάθιο Αγγελή, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Ευστάθιο Πιτταρά.

Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Διαγωνισμού ορίζεται ο υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, Απόστολος Φυρογένης.

68

Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «Εργασία αναμετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων για την τουριστική προβολή του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο εσωτερικό» και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Εγκρίνει την από 09-05-2012 μελέτη προϋπολογισμού 60.000,00 € για την εκτέλεση της εργασίας αυτής.

2.Εγκρίνει τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού.

3.Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης.

4.Συγκροτεί επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού αποτελούμενη από τους:

Α. Αργύριο Ανεβλαβή, ως Πρόεδρο με αναπληρωτή τον Δημήτριο Λιανό.

Β. Δημήτριο Καραπάτη, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Δημήτριο Μανιό και

Γ. Ευστάθιο Αγγελή, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Ευστάθιο Πιτταρά.

Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Διαγωνισμού ορίζεται η υπάλληλος του Δήμου, Φύτρου Ειρήνη.  

Στην Επιτροπή συμμετέχει υποχρεωτικά και εκπρόσωπος της πιο αντιπροσωπευτικής ένωσης των διαφημιστικών εταιρειών και γενικότερα εταιρειών επικοινωνίας που αναπτύσσουν δραστηριότητα στην Ελλάδα.

69

Κατάρτιση όρων διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών βοσκοτόπων της Τ.Κ.  Σκαδού

Ομόφωνα η Επιτροπή καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης βάσει των οποίων θα διεξαχθεί η δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικών βοσκοτόπων της Τοπικής Κοινότητας Σκαδού.

70

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει δαπάνες και διαθέτει πιστώσεις από τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2012 ως εξής:

1.Δαπάνη για την προμήθεια τσιμεντοσωλήνων για τις ανάγκες της υπηρεσίας αποχέτευσης και πίστωση ύψους 400,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25-6662.004 για το σκοπό αυτό.

2.Δαπάνη για την συντήρηση επισκευή πινακίδων πληροφόρησης και πίστωση ύψους 6.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 70-6265.003 για το σκοπό αυτό.

3.Δαπάνη για την μετακίνηση του οχήματος ΚΗΙ-4893 από και προς Κουφονήσι και πίστωση ύψους 100,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25-6414.001 για το σκοπό αυτό.

4.Δαπάνη για τον καθαρισμό υδραύλακα Τ.Κ. Μελάνων και πίστωση ύψους 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25-6162.019 για το σκοπό αυτό.

5.Δαπάνη για την επισκευή δύο εντατήρων (τσέρκια) του σωλήνα ροής ύδατος από αφαλάτωση προς στεριά στην Ηρακλειά και πίστωση ύψους 350,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25-6262.023 για το σκοπό αυτό.

6.Δαπάνη για την προμήθεια φίλτρων οχημάτων ΚΗΗ-4635, ΚΗΙ-4849, ΚΗΙ-1540, ΚΗΙ-4899, ΚΗΥ-2339 και ΚΗΙ-9895 και πίστωση ύψους 800,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6671.001 για το σκοπό αυτό.

7.Δαπάνη για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (ηλεκτρικών ειδών) και πίστωση ύψους 690,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10-7135.019 για το σκοπό.

71

Διαθέσεις πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή διαθέτει πιστώσεις σε βάρος Κ.Α. του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης και παραστατικά δαπανών που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία.  

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.