ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  16 – 05 – 2012 (13η/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

72

Έγκριση 1ου σταδίου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2012»

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει το από 14-05-2012 πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού στάδιο 1ο (Αποσφράγιση και έλεγχος κυρίως φακέλου προσφοράς – Αποσφράγισης και έλεγχος φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ») για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2012»

73

Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει το από 11-05-2012 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού, κατακυρώνει στην εταιρία Αντώνιος Τσακαλίδης Ε.Ε. η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) δηλαδή συνολικό προϋπολογισμό προσφοράς συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. το ποσό των 33.229,78 € και αποδεσμεύει από τον Κ.Α. 25-6162.005 με τίτλο «Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» ποσό  17.892,96 € το οποίο αποτελεί διαθέσιμο υπόλοιπο κατόπιν της διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας αυτής.

74

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή προστίμου, προσαυξήσεων και τελών λόγω επιβολής διοικητικών κυρώσεων για τη μη τήρηση νομοθεσίας περί προστασίας περιβάλλοντος

α. από την λειτουργία των εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ. Δημοτικών Σφαγείων Δήμου Νάξου,

β. σχετικά με την επεξεργασία και διάθεση των αστικών λυμάτων Δ.Δ. Κυνιδάρου Δήμου Νάξου και

γ. σχετικά με την επεξεργασία και διάθεση των αστικών λυμάτων Δ.Δ. Σαγκρίου Δήμου Νάξου

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Εγκρίνει τη δαπάνη για την καταβολή προστίμου, προσαυξήσεων και τελών λόγω επιβολής διοικητικών κυρώσεων για τη μη τήρηση νομοθεσίας περί προστασίας περιβάλλοντος από την λειτουργία των εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ. Δημοτικών Σφαγείων Δήμου Νάξου και διαθέτει πίστωση ύψους 2.088,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6495 για το σκοπό αυτό.

2.Εγκρίνει τη δαπάνη για την καταβολή προστίμου, προσαυξήσεων και τελών λόγω επιβολής διοικητικών κυρώσεων για τη μη τήρηση νομοθεσίας περί προστασίας περιβάλλοντος σχετικά με την επεξεργασία και διάθεση των αστικών λυμάτων Δ.Δ. Κυνιδάρου Δήμου Νάξου και διαθέτει πίστωση ύψους 5.220,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6495 για το σκοπό αυτό.

3.Εγκρίνει τη δαπάνη για την καταβολή προστίμου, προσαυξήσεων και τελών λόγω επιβολής διοικητικών κυρώσεων για τη μη τήρηση νομοθεσίας περί προστασίας περιβάλλοντος σχετικά με την επεξεργασία και διάθεση των αστικών λυμάτων Δ.Δ. Σαγκρίου Δήμου Νάξου και διαθέτει πίστωση ύψους 5.220,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6495 για το σκοπό αυτό.

75

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Εργαστηριακές αναλύσεις νερού πηγών, γεωτρήσεων, πηγαδιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη για την εκτέλεση της εργασίας «Εργαστηριακές αναλύσεις νερού πηγών, γεωτρήσεων, πηγαδιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» και διαθέτει πίστωση ύψους 6.199,20 € σε βάρος του Κ.Α. 25-6162.013 για το σκοπό αυτό.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.