ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  22 -05 – 2012 (14η/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

76

Έγκριση 2ου σταδίου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2012»

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Εγκρίνει το από 22-05-2012 πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού στάδιο 2ο (Αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλων «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» – Αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλων «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» – Τελική αξιολόγηση).

2.Κατακυρώνει το διαγωνισμό στην επιχείρηση με την επωνυμία ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε. με το ποσό των 96.807,15 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σύμφωνα με το από 22-05-2012 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.  

3.Αποδεσμεύει από τον Κ.Α. 70-6162.019 ποσό  977,85 € το οποίο αποτελεί διαθέσιμο υπόλοιπο κατόπιν της διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση των υπηρεσιών αυτών.

77

Καθορισμός νέας ημερομηνίας διενέργειας της δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αποκαταστάσεις – επέκταση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης και διαμορφώσεις οδών Χώρας Δ.Κ. Νάξου» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Ομόφωνα η Επιτροπή καθορίζει νέα ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αποκαταστάσεις – επέκταση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης και διαμορφώσεις οδών Χώρας Δ.Κ. Νάξου» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, την 01η Ιουνίου 2012 ημέρα Παρασκευή με ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ.

78

Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας για την έγκριση πρότασης συμβιβασμού Αντωνίου Μουστάκη του Μιχαήλ.

Ομόφωνα η Επιτροπή απορρίπτει την υπ' αριθμ. πρωτ. 6277/9-5-2012 πρόταση συμβιβασμού του Αντωνίου Μουστάκη του Μιχαήλ βάσει της παρ. 2 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.

79

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση – αξιοποίηση και ηλεκτροφωτισμός περιοχής Περίβολου Τ.Κ. Κεραμωτής».

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διαθέτει πίστωση ύψους € 5.589,46 σε βάρος του Κ.Α. 30-7322.002 για το σκοπό αυτό. 

2. Εγκρίνει την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού €5.589,46 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16% για την εκτέλεση του έργου αυτού.

3. Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του έργου στον Κωστούδη Ευτύχιο του Νικολάου.

80

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Κ. Κουφονησίων».

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διαθέτει πίστωση ύψους € 3.922,65 σε βάρος του Κ.Α. 30-7333.027  για το σκοπό αυτό. 

2. Εγκρίνει την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού €3.922,65 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16% για την εκτέλεση του έργου αυτού.

3. Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του έργου στον Πράσινο Ιωάννη του Νικολάου.

81

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επισκευή συντήρηση πεζόδρομων – πλατειών Χώρας». 

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διαθέτει πίστωση ύψους € 6.800,15 σε βάρος του Κ.Α. 30-7333.005 για το σκοπό αυτό. 

2. Εγκρίνει την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού €6.800,15 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16% για την εκτέλεση του έργου αυτού.

3. Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του έργου στον Αξαόπουλο Εμμανουήλ του Παναγιώτη.

82

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – Επισκευή Κοιμητηρίων Τ.Κ. Ποταμιάς».  

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διαθέτει πίστωση ύψους € 3.977,01 σε βάρος του Κ.Α. 45-7336.003  για το σκοπό αυτό. 

2. Εγκρίνει την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού €3.977,01 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16% για την εκτέλεση του έργου αυτού.

3. Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του έργου στον Γιαμπουρά Κωνσταντίνο του Αντωνίου. 

83

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαρισμός μονοπατιών Δ.Κ. Κουφονησίων». 

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαρισμός μονοπατιών Δ.Κ. Κουφονησίων» και διαθέτει πίστωση ύψους 3.382,10 € σε βάρος του Κ.Α. 30-6162.006 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για το σκοπό αυτό.

84

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει δαπάνες και διαθέτει πιστώσεις από τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2012 ως εξής:

1.Δαπάνη οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωσης μετακινούμενων υπαλλήλων υπηρεσίας ύδρευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2012 και πίστωση ύψους 2.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25-6422 για το σκοπό αυτό.

2.Δαπάνη οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωσης μετακινούμενων υπαλλήλων διοικητικής – οικονομικής υπηρεσίας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2012 και πίστωση ύψους € 3.500,00 σε βάρος του Κ.Α. 10-6422 για το σκοπό αυτό.

3.Δαπάνη για την προμήθεια επίπλων και εξοπλισμού γραφείων Δημοτικού Καταστήματος και πίστωση ύψους 11.300,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10-7133.001 για το σκοπό αυτό.

4.Δαπάνη για την εκτός έδρας αποζημίωση για τη μετακίνηση υπαλλήλων δημοτικής αστυνομίας έτους 2012 και πίστωση ύψους 1.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 50-6422 για το σκοπό αυτό.

5.Δαπάνη για την προμήθεια χαρτιού για ανάγκες υπηρεσιών και πίστωση ύψους € 7.350,00 σε βάρος του Κ.Α. 10-6613.001 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για το σκοπό αυτό.

6.Δαπάνη για την επισκευή συντήρηση δημοτικού καταστήματος και πίστωση ύψους € 388,60 σε βάρος του Κ.Α. 10-6261 για το σκοπό αυτό.

7.Δαπάνη για την προμήθεια ανταλλακτικού συστήματος αυτόματης χλωρίωσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και πίστωση ύψους € 867,91 σε βάρος του Κ.Α. 25-6672.001 για το σκοπό αυτό.

8.Δαπάνη για την προμήθεια σημαιών και πίστωση ύψους € 800,20 σε βάρος του Κ.Α. 10-6691 για το σκοπό αυτό.

9.Δαπάνη για την προμήθεια γραφικής ύλης και πίστωση ύψους € 4.100,00 σε βάρος του Κ.Α. 10-6612 για το σκοπό αυτό.

10.Δαπάνη για την προμήθεια ντουλαπών και παγκακιών στα αποδυτήρια σφαγείων και πίστωση ύψους € 1.531,00 σε βάρος του Κ.Α. 70-7135.006 για το σκοπό αυτό.

11.Δαπάνη για την προμήθεια πάγκου οικονομικής υπηρεσίας και πίστωση ύψους € 649,60 σε βάρος του Κ.Α. 10-7135.005 για το σκοπό αυτό.

12.Δαπάνη για την προμήθεια υλικών συντήρησης Δημοτικών Καταστημάτων και πίστωση ύψους € 1.511,48 σε βάρος του Κ.Α. 10-6661 για το σκοπό αυτό.

13.Δαπάνη για την προμήθεια υλικών συντήρησης καταστήματος Κουφονησίων και πίστωση ύψους € 1.600,00 σε βάρος του Κ.Α. 10-6661 για το σκοπό αυτό.

14.Δαπάνη για την προμήθεια αναλόγιου στη Σχολή Ουρσουλινών και πίστωση ύψους € 290,00 σε βάρος του Κ.Α. 15-6614 για το σκοπό αυτό.

15.Δαπάνη για την ακτοπλοϊκή μετακίνηση υδροφόρου οχήματος και οδηγού από Ηρακλειά στη Δονούσα και επιστροφή και πίστωση ύψους € 120,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-6414.001 για το σκοπό αυτό.

85

Διαθέσεις πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή διαθέτει πιστώσεις σε βάρος Κ.Α. του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης και παραστατικά δαπανών που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία πλην της πίστωσης ύψους 12.700,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7413.006 για την επικαιροποίηση – τροποποίηση κυκλοφοριακής μελέτης και σήμανσης, Χώρας Νάξου που μειοψήφησαν οι κ.κ. Ευστ. Πιτταράς και Ευστ. Αγγελής και της πίστωσης ύψους 12.915,00 € σε βάρος του Κ.Α. 8123.025 για την σύνταξη κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων αναλογισμού για την εξασφάλιση ΧΥΤΑ Νάξου που ψήφισε παρών ο κ. Ευστ. Αγγελής.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.