ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  29 – 05 – 2012 (15η/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

86

Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «Εργασία αναμετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων για την τουριστική προβολή του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο εσωτερικό».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει το από 24-05-2012 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού και κατακυρώνει στην εταιρία PLUS COMMUNICATION – E. ΚΑΛΛΙΩΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε  με το ποσό των € 46.617,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.   

87

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τις δαπάνες για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και διαθέτει σε βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 πιστώσεις ως εξής:

1.Πίστωση ύψους 80,00 € σε βάρος του Κ.Α. 45-6162.001 για τον τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) οχημάτων της υπηρεσίας νεκροταφείων (για 1 φορτηγό αυτοκίνητο).

2.Πίστωση ύψους 675,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25-6162.023 για τον τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) οχημάτων της υπηρεσίας ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης (για 2 επιβατικά και 3 φορτηγά οχήματα και 3 φορτηγά οχήματα των Μικρών Κυκλάδων).

3.Πίστωση ύψους 480,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6162.038 για τον τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) οχημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού των Μικρών Κυκλάδων (για 6 φορτηγά οχήματα).

4.Πίστωση ύψους 120,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30-6162.005 για τον τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) οχημάτων της υπηρεσίας τεχνικών έργων (για 2 επιβατικά οχήματα).  

88

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επισκευή του μηχανήματος έργου ΜΕ-115127 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη για την επισκευή του μηχανήματος έργου ΜΕ-115127 και διαθέτει πίστωση ύψους 3.130,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30-6264.002 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για το σκοπό αυτό.

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ευστάθιος Αγγελής

Σχόλια are closed.