ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  01 -06 – 2012 (16η/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

89

Λήψη απόφασης για την καταχώρηση στα βιβλία του τέως Δήμου Δρυμαλίας έργων και δαπανών

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει την καταχώρηση στα βιβλία του τέως Δήμου Δρυμαλίας, έργων συνολικού ύψους 196.129,22 € και δαπανών συνολικού ύψους 129.602,15 € για τα οποία δεν είχαν εκδοθεί από τους αναδόχους έως 31-12-2010 τα σχετικά φορολογικά παραστατικά ενώ υπάρχουν οι αντίστοιχες βεβαιώσεις για την εκτέλεση τους έως την ημερομηνία αυτή, ώστε οι οικονομικές καταστάσεις του τέως Δήμου Δρυμαλίας έτους 2010 να απεικονίζουν την πραγματικότητα.

90

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Συλλογή και μεταφορά ογκωδών αντικειμένων» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης των εργασιών αυτών και διαθέτει πίστωση ύψους € 89.320,00 σε βάρος του Κ.Α. 20-6162.006 για το σκοπό αυτό. Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού και συγκροτεί επιτροπή διενέργειας του αποτελούμενη από τους:

Α. Αργύριο Ανεβλαβή, ως Πρόεδρο με αναπληρωτή τον Δημήτριο Λιανό.

Β. Δημήτριο Καραπάτη, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Δημήτριο Μανιό και

Γ. Ευστάθιο Αγγελή, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Ευστάθιο Πιτταρά.

Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Διαγωνισμού ορίζεται ο υπάλληλος του Δήμου Μιχαήλ Τριαντάφυλλος.

91

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση εξωτερικού δικτύου νερού στον οικισμό Γλινάδου Νάξου Τ.Κ. Γλινάδου Νάξου». 

Κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντος του κ. Ευστ. Πιτταρά) η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διαθέτει πίστωση ύψους € 3.524,96 σε βάρος του Κ.Α. 25-7312.107 για το σκοπό αυτό.  Εγκρίνει την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του έργου και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στον Κιουλαφή Ιωάννη.

92

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Γαλανάδου». 

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διαθέτει πίστωση ύψους € 3.993,76 σε βάρος του Κ.Α. 30-7333.033 για το σκοπό αυτό.  Εγκρίνει την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του έργου  και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στον Ναυπλιώτη Γεώργιο του Βασιλείου.

93

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών «Επείγουσες εργασίες καθαρισμού και αναβάθμιση ακτών με μηχανικά μέσα». 

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών αυτών και διαθέτει πίστωση ύψους 20.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 70-6162.032 για το σκοπό αυτό.

94

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας περιφερειακών ΒΙΟ.ΚΑ. έτους 2012» και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.   

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη για την εκτέλεση της εργασίας αυτής και διαθέτει πίστωση ύψους 35.728,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25-6162.028 για το σκοπό αυτό. Εγκρίνει την από 25-05-2012 μελέτη, εγκρίνει τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, εγκρίνει τους όρους διακήρυξης και συγκροτεί επιτροπή διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας περιφερειακών ΒΙΟ.ΚΑ. έτους 2012» αποτελούμενη από τους:

Α. Αργύριο Ανεβλαβή, ως Πρόεδρο με αναπληρωτή τον Δημήτριο Λιανό.

Β. Δημήτριο Καραπάτη, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Δημήτριο Μανιό και

Γ. Ευστάθιο Αγγελή, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Ευστάθιο Πιτταρά.

Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Διαγωνισμού ορίζεται η υπάλληλος του Δήμου Φραγκίσκου Καλλίτσα – Χημικός Μηχανικός.

95

Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «Εργασίες συντήρησης αντλιοστασίων έτους 2012».  

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τα από 23-05-2012 και 28-05-2012 πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας αυτής προϋπολογισμού 59.730,72 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και κατακυρώνει στην εταιρεία Μ.Τ. Α.Τ.Ε. με το ποσό των 57.364,32 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

96

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Πλακοστρώσεις δρόμων Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.    

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη κατασκευής του έργου και διαθέτει πίστωση ύψους 44.039,84 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.073 για το σκοπό αυτό. Εγκρίνει τη διακήρυξη της ανοιχτής δημοπρασίας και συγκροτεί Επιτροπή Διαγωνισμού που θα διενεργηθεί στις 10 Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη με ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ. αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας:

1. Ανδριανή Ραβιόλου – Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ, ως Πρόεδρος.

2. Ειρηναίος Κιουλαφής – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ, ως τακτικό μέλος.

3. Δημήτριος Μανωλάς – Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, ως τακτικό μέλος.

Ορίζει αναπληρωματικά μέλη που αναπληρώνουν κατά τη σειρά που διορίζονται, οποιαδήποτε από τα τακτικά που τυχόν απουσιάζουν ή κωλύονται τους κάτωθι υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου:

1. Καλλίτσα Φραγκίσκου – Χημικός Μηχανικός ΠΕ.

2. Δημήτριος Γρυλλάκης – Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ.

3. Δημήτριος Πανταζίδης – Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ.  

97

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επείγουσες αποκαταστάσεις δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης στη Χώρα Δ.Κ. Νάξου». 

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 11.906,30 € σε βάρος του Κ.Α. 25-7312.101 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στην ατομική επιχείρηση Μαργαρίτης Εμμανουήλ του Ιωάννη.

98

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συμπλήρωση – κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πάρκινγκ περιοχής Κατσάγρας Δ.Κ. Νάξου». 

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 11.824,46 € σε βάρος του Κ.Α. 70-7326.018 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στον Κιουλαφή Ιωάννη του Γεωργίου.

99

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Γαλήνης». 

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους € 3.997,82 σε βάρος του Κ.Α. 30-7333.034 για το σκοπό αυτό. Εγκρίνει την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στον Κιουλαφή Ιωάννη του Γεωργίου.

100

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Ποταμιάς». 

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διαθέτει πίστωση ύψους € 3.498,44 σε βάρος του Κ.Α. 30-7333.045 για το σκοπό αυτό. Εγκρίνει την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στον Κάβουρα Νικόλαο του Μιχαήλ.

101

Αντικατάσταση μέλους επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αντικατάσταση κουφωμάτων και στεγάνωση δώματος Γυμνασίου Σκαδού».  

Ομόφωνα η Επιτροπή αντικαθιστά στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου αυτού, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 58/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, το αναπληρωματικό μέλος κ. Εμμανουήλ Ζουγανέλη- Αρχιτέκτονα Μηχανικό ΠΕ με τον κ. Γεώργιο Καλαβρό – Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ.

102

Αντικατάσταση μέλους επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Πλακοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Μελάνων και Τ.Κ. Χαλκείου».  

Ομόφωνα η Επιτροπή αντικαθιστά στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου αυτού, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 59/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, το τακτικό μέλος κ. Εμμανουήλ Ζουγανέλη- Αρχιτέκτονα Μηχανικό ΠΕ με την κ. Αικατερίνη Φραγκίσκου – Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ, η οποία ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής.

103

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και κατάρτιση όρων διενέργειας δημοπρασίας για την μίσθωση χημικών τουαλετών.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη για τη μίσθωση χημικών τουαλετών και διαθέτει πίστωση ύψους 38.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 70-6235.001 για το σκοπό αυτό και καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης βάσει των οποίων θα διεξαχθεί μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για τη μίσθωση.

104

Κατάρτιση όρων διενέργειας δημοπρασίας για την μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων στην Δ.Κ. Νάξου.

Ομόφωνα η Επιτροπή καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης βάσει των οποίων θα διεξαχθεί η δημοπρασία για τη μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων στην Δ.Κ. Νάξου και ειδικότερα α) στην ευρύτερη περιοχή περί του κεντρικού δρόμου από τα χωριά προς τη Χώρα και β) περί το δρόμο από παραλία Αγ. Προκοπίου προς τη Χώρα.

105

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια φυτών, σπόρων και βελτιωτικού εδάφους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει την δαπάνη για την προμήθεια, διαθέτει πίστωση ύψους € 19.995,68 σε βάρος του Κ.Α. 35-6692 για το σκοπό αυτό και εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας αυτής.

106

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού σφαγείων. 

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει την δαπάνη για την προμήθεια, διαθέτει πίστωση ύψους 31.946,40 € σε βάρος του Κ.Α. 70-7135.007 για το σκοπό αυτό και εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας αυτής.

107

Έγκριση της υπ' αριθμ. 420/2012 Απόφασης Δημάρχου.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει την υπ' αριθμ. 420/2012 Απόφαση του Δημάρχου με την οποία εγκρίνεται η δαπάνη για την ενεργειακή επιθεώρηση ακινήτου ξενώνα Τ.Κ. Κορωνίδας και διατίθεται πίστωση ύψους 694,90 € σε βάρος του Κ.Α. 70-6162.008 για το σκοπό αυτό.

108

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει δαπάνες και διαθέτει πιστώσεις από τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2012 ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία πλην της δαπάνης για την μεταφορά κατοίκων εντός Δ.Κ. Χώρας Νάξου ύψους 20.0000,00 € που μειοψήφησαν οι κ.κ. Ευστ. Πιτταράς και Ευστ. Αγγελής.

109

Διαθέσεις πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή διαθέτει πιστώσεις σε βάρος Κ.Α. του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης και παραστατικά δαπανών που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία πλην της πίστωσης ύψους 12.915,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20-7413.010 για την συνεχιζόμενη μελέτη «Σύνταξη κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων αναλογισμού για την εξασφάλιση ΧΥΤΥ Νάξου» που μειοψήφησε ο κ. Ευστ. Αγγελής.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.