ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  06 – 06 – 2012 (17η/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

110

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου».

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1. Εγκρίνει τη δαπάνη κατασκευής του έργου  και διαθέτει πίστωση ύψους 6.008.800,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25-7312.027 για το σκοπό αυτό.

2. Εγκρίνει τη διακήρυξη της ανοιχτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.