ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  14 – 06 – 2012 (18η/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

111

Έγκριση 1ου σταδίου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας «Προμήθεια χημικών υλικών ύδρευσης αποχέτευσης έτους 2012» και εξέταση ένστασης κατά αυτού.

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1. Απορρίπτει την από 12-06-2012 με α.π. 8026/12-06-2012 ένσταση της επιχείρησης ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ κατά του από 08-06-2012 πρακτικού διενέργειας του διαγωνισμού.

2. Εγκρίνει το από 08-06-2012 πρακτικό (στάδιο 1ο – έλεγχος της ορθότητας και της πληρότητας των δικαιολογητικών) του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας αυτής.

112

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων της Δημοτικής Ενότητας Νάξου».

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1. Εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης των εργασιών αυτών και διαθέτει πίστωση ύψους € 190.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 20-6162.039 για το σκοπό αυτό.

2. Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού και

3. Συγκροτεί επιτροπή διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού αποτελούμενη από τους:

Α. Αργύριο Ανεβλαβή, ως Πρόεδρο με αναπληρωτή τον Δημήτριο Λιανό.

 Β. Δημήτριο Καραπάτη, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Δημήτριο Μανιό και

Γ. Ευστάθιο Αγγελή, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Ευστάθιο Πιτταρά.

Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Διαγωνισμού ορίζεται η υπάλληλος του Δήμου Νεκταρία Τριανταφύλλου –  Γεωπόνος.

113

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων της Δημοτικής Ενότητας Δρυμαλίας».

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1. Εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης των εργασιών αυτών και διαθέτει πίστωση ύψους € 160.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 20-6162.040 για το σκοπό αυτό.

2. Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού και

3. Συγκροτεί επιτροπή διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού αποτελούμενη από τους:

Α. Αργύριο Ανεβλαβή, ως Πρόεδρο με αναπληρωτή τον Δημήτριο Λιανό.

 Β. Δημήτριο Καραπάτη, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Δημήτριο Μανιό και

Γ. Ευστάθιο Αγγελή, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Ευστάθιο Πιτταρά.

Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Διαγωνισμού ορίζεται η υπάλληλος του Δήμου Νεκταρία Τριανταφύλλου –  Γεωπόνος.

114

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης Δημοτικής Ενότητας Νάξου».

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1. Εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης των εργασιών αυτών και διαθέτει πίστωση ύψους € 100.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-6162.031 για το σκοπό αυτό.

2. Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού και

3. Συγκροτεί επιτροπή διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού αποτελούμενη από τους:

Α. Αργύριο Ανεβλαβή, ως Πρόεδρο με αναπληρωτή τον Δημήτριο Λιανό.

 Β. Δημήτριο Καραπάτη, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Δημήτριο Μανιό και

Γ. Ευστάθιο Αγγελή, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Ευστάθιο Πιτταρά.

Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Διαγωνισμού ορίζεται η υπάλληλος του Δήμου Νεκταρία Τριανταφύλλου –  Γεωπόνος.

115

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης Δημοτικής Ενότητας Δρυμαλίας».

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1. Εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης των εργασιών αυτών και διαθέτει πίστωση ύψους € 100.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-6162.032 για το σκοπό αυτό.

2. Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού και

3. Συγκροτεί επιτροπή διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού αποτελούμενη από τους:

Α. Αργύριο Ανεβλαβή, ως Πρόεδρο με αναπληρωτή τον Δημήτριο Λιανό.

 Β. Δημήτριο Καραπάτη, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Δημήτριο Μανιό και

Γ. Ευστάθιο Αγγελή, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Ευστάθιο Πιτταρά.

Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Διαγωνισμού ορίζεται η υπάλληλος του Δήμου Νεκταρία Τριανταφύλλου –  Γεωπόνος.

116

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια μοτοσικλετών για την υπηρεσία δημοτικής αστυνομίας και την υπηρεσία ύδρευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Ομόφωνα η Επιτροπή:

Εγκρίνει τη δαπάνη για την προμήθεια μοτοσικλετών για την υπηρεσία δημοτικής αστυνομίας και την υπηρεσία ύδρευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και διαθέτει πιστώσεις ως εξής:

1.Πίστωση 9.840,00 € σε βάρος του Κ.Α. 50-7132.001 για την προμήθεια μοτοσικλετών για την ανάγκες της υπηρεσίας της δημοτικής αστυνομίας και

2.Πίστωση 5.160,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25-7132.002 για την προμήθεια μοτοσικλετών για τις ανάγκες της υπηρεσίας ύδρευσης.

117

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επίβλεψη καλής λειτουργίας τουριστικού καταφυγίου Κουφονησίων.

Ομόφωνα η Επιτροπή:

Εγκρίνει τη δαπάνη για την επίβλεψη καλής λειτουργίας τουριστικού καταφυγίου Κουφονησίων και διαθέτει πίστωση ύψους 12.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 70-6162.013 για το σκοπό αυτό.

Ορίζει υπεύθυνους ελέγχου λειτουργίας του τουριστικού καταφυγίου την Αντιδήμαρχο και τον Πρόεδρο της Δ.Κ. Κουφονησίων.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.