ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  20 -06 – 2012 (19η/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

118

Έγκριση πρακτικού β΄φάσης και κατακύρωση διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας «Προμήθεια χημικών υλικών ύδρευσης αποχέτευσης έτους 2012».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει το από 18-06-2012 πρακτικό (Β΄φάση – αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) διενέργειας του διαγωνισμού και κατακυρώνει ως εξής:

α. Στην ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. την προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου με το ποσό των 41.360,00 € πλέον Φ.Π.Α.

β. Στην ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.  την προμήθεια δοχείων 1000 λίτρων για τη μεταφορά διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου με το ποσό των 1.650,00 € πλέον Φ.Π.Α.

γ. Στην ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.  την προμήθεια θειικού αργιλίου με το ποσό των 8.250,00 €  πλέον Φ.Π.Α.

δ. Στην ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.  την προμήθεια πολυηλεκτρολύτη Βιολογικού  Καθαρισμού με το ποσό των 12.075,00 € πλέον Φ.Π.Α.

ε. Στην FERI – TRI A.B.E.E. την προμήθεια μεταδιθειώδους νατρίου με το ποσό των 348,00 € πλέον Φ.Π.Α.

119

Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας για την έγκριση κατάθεσης μήνυσης κατά αγνώστου ή αγνώστων για δολιοφθορά στο ΒΙΟ.ΚΑ. του Απόλλωνα.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει την από μέρους του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, κατάθεση ΜΗΝΥΣΗΣ κατά αγνώστου ή αγνώστων δραστών για την δολιοφθορά στο ΒΙΟ.ΚΑ. Απόλλωνα, την απόπειρα ρύπανσης της θαλάσσιας περιοχής του Απόλλωνα και τον κίνδυνο καταστροφής του περιβάλλοντος.

120

Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας περί άσκησης παρέμβασης ενώπιον του ΣτΕ επί των αιτήσεων ακύρωσης κατά ΧΥΤΑ των Συλλόγων Γαληνιωτών και Εγγαριτών.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει την άσκηση παρέμβασης ενώπιον το ΣτΕ επί των αιτήσεων ακύρωσης κατά ΧΥΤΑ των Συλλόγων Γαληνιωτών και Εγγαριτών και δίνει εντολή στην δικηγόρο του Δήμου Σοφία Σαντοριναίου – Λατσού όπως για λογαριασμό του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ασκήσει τις παρεμβάσεις αυτές σε συνεργασία με δικηγόρο ειδικευμένο στα περιβαλλοντολογικά θέματα.

121

Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας περί έγκρισης παραστάσεων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Νάξου και Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου.

Ομόφωνα η Επιτροπή:

Α. Εγκρίνει όπως η δικηγόρος Νάξου Άννα Μαρία Αντωνία Λατσού παρασταθεί δωρεάν για λογαριασμό του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (λόγω κωλύματος της με πάγια αντιμισθία δικηγόρου του Δήμου – παράσταση σε ανώτερα Δικαστήρια) ενώπιον του Ειρηνοδικείου  Νάξου στη δικάσιμο της 25-06-2012 και ζητήσει αναβολή συζήτησης των:

1. από 04-05-2012 αγωγή Ειρήνης Λαγογιάννη του Ιωάννη

2. από 04-05-2012 αγωγή Ιωάννη Σφυρόερα του Εμμανουήλ και

3. από 22-05-2012 αγωγή του Αντωνίου Βιτζηλαίου του Ιωάννη.

Β. Εγκρίνει όπως η δικηγόρος του Δήμου Σοφία Σαντοριναίου – Λατσού παρασταθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Νάξου σε όποια δικάσιμο συζητηθούν μετ' αναβολή οι παραπάνω αγωγές.

Γ. Εγκρίνει όπως η δικηγόρος του Δήμου Σοφία Σαντοριναίου -Λατσού παρασταθεί για λογαριασμό του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ενώπιον:

1. Του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου στη δικάσιμο της 25-06-2012 εν σχέση με την από 01-06-2006 προσφυγή του Κουφόπουλου Εμμανουήλ του Γεωργίου.

2. Του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς (μεταβατική έδρα Σύρου) στη δικάσιμο της 26-06-2012 εν σχέση με την από 30-12-2002 προσφυγή του Σταματίου Σπανού του Κων/νου.

Δ. Εγκρίνει την ενώπιον του Εφετείου Αιγαίου κατάθεση ΑΙΤΗΣΕΩΣ του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για τον καθορισμό ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ τιμής μονάδος για την απαλλοτρίωση «Βελτίωση δρόμου Αγίου Ματθαίου Αγίας Άννης Νάξου (Καλαμούρια)».

122

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαριότητα, ευπρεπισμός και συντήρηση κοιμητηρίων» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης των εργασιών αυτών και διαθέτει πίστωση ύψους € 44.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 45-6162.003 για το σκοπό αυτό. Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού και συγκροτεί επιτροπή διενέργειας του αποτελούμενη από τους:

Α. Αργύριο Ανεβλαβή, ως Πρόεδρο με αναπληρωτή τον Δημήτριο Λιανό.

Β. Δημήτριο Καραπάτη, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Δημήτριο Μανιό και

Γ. Ευστάθιο Αγγελή, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Ευστάθιο Πιτταρά.

Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Διαγωνισμού ορίζεται ο υπάλληλος του Δήμου Νεκταρία Τριανταφύλλου.

123

Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή νέων τάφων στο νεκροταφείο της Δ.Κ. Απεράθου» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1. Εγκρίνει το από 29-05-2012 πρακτικό του διενεργηθέντος διαγωνισμού.

2. Κατακυρώνει το διαγωνισμό στην Τεχνική Εταιρεία ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ & ΣΙΑ Ο.Ε.,  η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 32%.

3. Αποδεσμεύει από τον Κ.Α. 45-7326.005 ποσό € 14.400,00 το οποίο αποτελεί διαθέσιμο υπόλοιπο κατόπιν της διενέργειας ανοιχτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου αυτού.

124

Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκαταστάσεις – επέκταση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης και διαμορφώσεις οδών Χώρας Δ.Κ. Νάξου» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1. Εγκρίνει το από 01-06-2012 πρακτικό του διενεργηθέντος διαγωνισμού.

2. Κατακυρώνει το διαγωνισμό στην Εταιρεία Η. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 1%.

3. Αποδεσμεύει από τον Κ.Α. 25-7312.080 ποσό € 1.325,01 το οποίο αποτελεί διαθέσιμο υπόλοιπο κατόπιν της διενέργειας ανοιχτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου αυτού.

125

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης στον οικισμό Κουρνοχωρίου Τ.Κ. Μελάνων». 

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους € 5.674,53 σε βάρος του Κ.Α. 25-7312.057 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του, στον Νικόλαο Βασιλάκη του Ιωάννη.

126

Έγκριση πρακτικών διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών βοσκοτόπων της Τ.Κ. Σκαδού.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει το από 05-06-2012 πρακτικό της διενεργηθείσας δημοπρασίας και κατακυρώνει το διαγωνισμό για την εκμίσθωση δημοτικών βοσκοτόπων της Τοπικής Κοινότητας Σκαδού για τις θέσεις Πήττα και Πλάτη Βουνού στον Νικηφόρο Μανδηλαρά του Αντωνίου με το ποσό των 51,00 € ετησίως για κάθε μία από τις θέσεις αυτές.

Για τις θέσεις για τις οποίες δεν προσήλθε κανένας ενδιαφερόμενος θα διενεργηθεί επαναληπτική δημοπρασία.

127

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ασφαλτομίγματος. 

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει την δαπάνη για την προμήθεια αυτή, διαθέτει πίστωση ύψους 19.025,16 € σε βάρος του Κ.Α. 30-6662.007 για το σκοπό αυτό και εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

128

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαρισμός λάκων ΧΑΔΑ Δ.Κ. Κουφονησίων». 

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη για την εκτέλεση της εργασίας αυτής και διαθέτει πίστωση ύψους 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6162.024 για το σκοπό αυτό.

129

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων, παραλιών και ακτών Δ.Κ. Κουφονησίων». 

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη για την εκτέλεση της εργασίας αυτής και διαθέτει πίστωση ύψους 16.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6162.025 για το σκοπό αυτό.

130

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαριότητα εσωτερικών χώρων κτιρίων Δ.Κ. Κουφονησίων».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη για την εκτέλεση της εργασίας αυτής και διαθέτει πίστωση ύψους 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10-6162.005 για το σκοπό αυτό.

131

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων Δ.Κ. Δονούσας». 

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη για την εκτέλεση της εργασίας αυτής και διαθέτει πίστωση ύψους 10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6162.021 για το σκοπό αυτό.

132

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαριότητα εσωτερικών χώρων κτιρίων Δ.Κ. Δονούσας».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη για την εκτέλεση της εργασίας αυτής και διαθέτει πίστωση ύψους 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10-6162.003 για το σκοπό αυτό.

133

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Ταφή απορριμμάτων Δ.Κ. Δονούσας».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη για την εκτέλεση της εργασίας αυτής και διαθέτει πίστωση ύψους 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6162.037 για το σκοπό αυτό.

134

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Ταφή απορριμμάτων Δ.Κ. Σχοινούσας».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη για την εκτέλεση της εργασίας αυτής και διαθέτει πίστωση ύψους 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6162.027 για το σκοπό αυτό.

135

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων Δ.Κ. Σχοινούσας».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη για την εκτέλεση της εργασίας αυτής και διαθέτει πίστωση ύψους 10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6162.023 για το σκοπό αυτό.

136

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαριότητα εσωτερικών χώρων κτιρίων Δ.Κ. Σχοινούσας».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη για την εκτέλεση της εργασίας αυτής και διαθέτει πίστωση ύψους 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10-6162.006 για το σκοπό αυτό.

137

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων Δ.Κ. Ηρακλειάς».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη για την εκτέλεση της εργασίας αυτής και διαθέτει πίστωση ύψους 10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6162.022 για το σκοπό αυτό.

138

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαριότητα εσωτερικών χώρων κτιρίων Δ.Κ. Ηρακλειάς».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη για την εκτέλεση της εργασίας αυτής και διαθέτει πίστωση ύψους 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10-6162.004 για το σκοπό αυτό.

139

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαρισμός ρείθρων ασφαλτόδρομων Δ.Κ. Ηρακλειάς».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη για την εκτέλεση της εργασίας αυτής και διαθέτει πίστωση ύψους 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30-6162.004 για το σκοπό αυτό.

140

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Εργασίες καθαρισμού ΧΑΔΑ Δ.Κ. Ηρακλειάς».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη για την εκτέλεση της εργασίας αυτής και διαθέτει πίστωση ύψους 6.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6162.031 για το σκοπό αυτό.

141

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης Δ.Κ. Ηρακλειάς».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη για την εκτέλεση της εργασίας αυτής και διαθέτει πίστωση ύψους 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25-6162.003 για το σκοπό αυτό.

142

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης Δ.Κ. Δονούσας».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη για την εκτέλεση της εργασίας αυτής και διαθέτει πίστωση ύψους 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25-6162.002 για το σκοπό αυτό.

143

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης Δ.Κ. Κουφονησίων».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη για την εκτέλεση της εργασίας αυτής και διαθέτει πίστωση ύψους 5.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25-6162.004 για το σκοπό αυτό.

144

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης Δ.Κ. Σχοινούσας».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη για την εκτέλεση της εργασίας αυτής και διαθέτει πίστωση ύψους 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25-6162.007 για το σκοπό αυτό.

145

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει δαπάνες και διαθέτει πιστώσεις από τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2012 ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία.

146

Διαθέσεις πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή διαθέτει πιστώσεις σε βάρος Κ.Α. του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης και παραστατικά δαπανών που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.