ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  02 -07 – 2012 (21η/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

147

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Διαγράμμιση – Αναδιαγράμμιση οδών και χώρων στάθμευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 11.480,40 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7333.011 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του, στον Ναυπλιώτη Γεώργιο του Βασιλείου.

148

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Γλινάδου».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους € 3.996,84 σε βάρος του Κ.Α. 30-7333.035  για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του, στον Δημήτριο Βρεττό του Νικολάου.

149

Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού έργων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προϋπολογισμού άνω του ορίου της 2ης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π. για το έτος 2012.

Ομόφωνα η Επιτροπή συγκροτεί Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού έργων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προϋπολογισμού άνω του ορίου της 2ης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π. για το έτος 2012 αποτελούμενη από τους:

  • 1. Δημήτριο Γρυλλάκη, ως Πρόεδρο με αναπληρωτή τον Απόστολο Φυρογένη.
  • 2. Κυριακή Μαργαρίτη, ως τακτικό μέλος.
  • 3. Δημήτριο Πανταζίδη, ως τακτικό μέλος.
  • 4. Μιχαήλ Τριαντάφυλλο, ως τακτικό μέλος.

Ορίζει αναπληρωματικά μέλη που αναπληρώνουν κατά τη σειρά που διορίζονται, οποιαδήποτε από τα παραπάνω τακτικά που τυχόν απουσιάζουν ή κωλύονται τους κάτωθι υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων: Καλλίτσα Φραγκίσκου, Αικατερίνη Φραγκίσκου και Γεώργιο Μανδηλαρά.

  • 5. Δημήτριο Πρωτονοτάριο, εκπρόσωπο των Εργοληπτικών Οργανώσεων, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Ηλία Βασιλάκη.
  • 6. Εμμανουήλ Μαργαρίτη, εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Νικόλαο Μαράκη.
  • 7. Μαργαρίτα Βερυκόκκου, εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε. ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Κωνσταντίνο Χαμηλοθώρη.

150

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτίωση δρόμου από Αγ. Ματθαίο (Καλαμούρια) έως δρόμο Αγ. Αρσενίου – Αγ. Άννας Νάξου».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη κατασκευής του έργου και διαθέτει πίστωση ύψους 1.218.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.060 για το σκοπό αυτό και εγκρίνει τη διακήρυξη της ανοιχτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου.

151

Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αντικατάσταση κουφωμάτων και στεγάνωση δώματος Γυμνασίου Σκαδού».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει το από 12-06-2012 πρακτικό του διενεργηθέντος διαγωνισμού και κατακυρώνει στον Σουσούνη Π. Ιωάννη,  ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση 1%.

Αποδεσμεύει από τον Κ.Α. 15-7331.011 ποσό € 355,98 το οποίο αποτελεί διαθέσιμο υπόλοιπο κατόπιν της διενέργειας ανοιχτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου αυτού.

152

Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Πλακοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Μελάνων και Τ.Κ. Χαλκείου».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει το από 19-06-2012 πρακτικό του διενεργηθέντος διαγωνισμού και κατακυρώνει στην Δ. Ξενάκης & Συνεργάτες Ε.Ε., η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 36,01%.

Αποδεσμεύει από τον Κ.Α. 30-7323.149 ποσό € 21.247,58 το οποίο αποτελεί διαθέσιμο υπόλοιπο κατόπιν της διενέργειας ανοιχτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου αυτού.

153

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση δικτύων αποχέτευσης εντός οικισμού Τ.Κ. Κεραμωτής».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 11.762,28 € σε βάρος του Κ.Α. 25-7312.043  για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του, στον Κωστούδη Ευτύχιο του Νικολάου.

154

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή στηθαίου και τσιμεντόστρωση στο χώρο στάθμευσης Πίσω Γειτονιάς Τ.Κ. Δαμαριώνα».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 11.906,79 € σε βάρος του Κ.Α. 70-7326.013 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του, στην Επιχείρηση Η. Βασιλάκης & Σία Ε.Ε.

155

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επισκευή σχολείου Δανακού».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 11.832,23 € σε βάρος του Κ.Α. 15-7331.012  για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του, στον Ιωάννη Μαργαρίτη του Δημητρίου.

156

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Βίβλου».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 4.991,72 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7333.016 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του, στον Νικόλαο Λαγογιάννη του Ιωάννη.

157

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Μονής».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 4.996,06 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7333.044  για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του, στον Νικόλαο Κάβουρα του Μιχαήλ.

158

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Εγγαρών».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 4.995,56 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7333.037 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του, στον Ιωάννη Κιουλαφή του Γεωργίου.

159

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση – Διαμόρφωση χώρων Πάρκινγκ Χώρας Δ.Κ. Νάξου».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 3.177,24 € σε βάρος του Κ.Α. 70-7326.009  για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του, στον Ναυπλιώτη Γεώργιο του Βασιλείου.

160

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Σαγκρίου».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους € 4.998,00 σε βάρος του Κ.Α. 30-7333.047  για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του, στην Επιχείρηση Η. Βασιλάκης & Σία Ε.Ε.

161

Έγκριση πρακτικών διενέργειας επαναληπτικής δημοπρασίας για την μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων στην Δ.Κ. Απεράθου.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει το από 25-06-2012 πρακτικό της διενεργηθείσας επαναληπτικής δημοπρασίας και κατακυρώνει στους Μυτιληναίο Μιχαήλ του Εμμανουήλ και Μυτιληναίο Δημήτριο του Μιχαήλ και μισθώνει ακίνητο εκτάσεως 1.541 τ.μ. στη θέση «Πέταλο» της Δ.Κ. Απεράθου με το ποσό των 4.000,00 ) ετησίως.

162

Έγκριση πρακτικών διενέργειας επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών βοσκοτόπων της Τ.Κ. Σκαδού.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει το από 26-06-2012 πρακτικό της διενεργηθείσας επαναληπτικής δημοπρασίας σύμφωνα με το οποίο δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος και η επαναληπτική δημοπρασία κατέστη άκαρπη. 

163

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Προμήθεια συστήματος τηλεχειρισμού αντλιοστασίων αποχέτευσης» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει την δαπάνη για την προμήθεια αυτή και διαθέτει πίστωση ύψους € 44.892,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-7134.003 για το σκοπό αυτό.

Επίσης εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού € 44.892,00 της προμήθειας αυτής.   

164

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει δαπάνες και διαθέτει πιστώσεις από τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2012 ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία.

165

Διαθέσεις πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή διαθέτει πιστώσεις σε βάρος Κ.Α. του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης και παραστατικά δαπανών που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.