ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  06 – 05 – 2011 (6η/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

37

Καθορισμός τιμών εκκίνησης δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριότητας εκμίσθωσης ομπρελών και καθισμάτων θαλάσσης (εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο).

Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στο δημοτικό συμβούλιο τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριότητας εκμίσθωσης ομπρελών και καθισμάτων θαλάσσης ως εξής:

ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

Άγιος Προκόπιος (9 τμήματα)

€ 3.500,00

Πλάκα (2 τμήματα)

€ 3.000,00

Μικρή Βίγλα (1 τμήμα)

€ 1.500,00

Καστράκι (1 τμήμα)

€ 1.200,00

Γλυφάδα (1 τμήμα)

€ 1.200,00

Αλυκό (1 τμήμα)

€ 1.200,00

Αμμίτης (1 τμήμα)

€ 500,00

38

Έγκριση πρακτικών διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2011

Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα:

1. Την έγκριση του πρακτικού του διενεργηθέντος την 18-04-2011 επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2011.

2. Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

39

Καθορισμός ύψους τελών Νέου Δημοτικού Κοιμητηρίου Δημοτικής Κοινότητας Νάξου και ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς για το μηνιαίο αντίτιμο χρήσεως κυλικείου και ανθοπωλείου Κοιμητηρίου (εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο)

Η Επιτροπή αποφάσισε κατά  πλειοψηφία (μειοψηφούντος του κ. Ευστάθιου Αγγελή) να εισηγηθεί στο δημοτικό συμβούλιο το ύψος των τελών του Νέου Δημοτικού Κοιμητηρίου Δημοτικής Κοινότητας Νάξου ως εξής:

ΤΕΛΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ

Τέλος χρήσης τάφου τετραετούς χρονικής διάρκειας

€ 180,00

Δικαίωμα εκταφής νεκρού (ανακομιδή οστών)

€ 40,00

Δικαίωμα επανεκταφής νεκρού

€ 40,00

Δικαίωμα ανανέωσης (παράταση ταφής)

€ 50,00

Τέλος φύλαξης οστών στο οστεοφυλάκιο του Κοιμητηρίου

€ 50,00

Τέλος παράτασης φύλαξης οστών

ετησίως € 20,00

Επίσης, προτείνει ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για το μηνιαίο αντίτιμο χρήσεως της αίθουσας τελετών (κυλικείο) και του ανθοπωλείου του Κοιμητηρίου ως εξής:

Ø  Αίθουσα τελετών (κυλικείο) € 200,00 πλέον τελών χαρτοσήμου,

Ø  Ανθοπωλείο € 60,00 πλέον τελών χαρτοσήμου,

αναπροσαρμοζόμενο κατά 5% κατ' έτος με χρονική διάρκεια εκμίσθωσης τα τρία (3) έτη από την υπογραφή των σχετικών μισθωτηρίων συμβολαίων.

40

Έγκριση άσκησης έφεσης κατά της υπ' αριθμ. 15/2010 Απόφασης Ειρηνοδικείου Τραγαίας

Η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την άσκηση Έφεσης κατά την υπ' αριθμ. 15/2010 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Τραγαίας και δόθηκε εντολή στην με πάγια αντιμισθία δικηγόρο του Δήμου Σοφία Σαντοριναίου όπως ασκήσει την  ως άνω Έφεση

41

Έγκριση συμμετοχής Νομικού Συμβούλου Δήμου στο Συνέδριο των Νομικών Συμβούλων των Δήμων της Χώρας της 27 έως και 28 Μαΐου 2011

Η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την συμμετοχή της Νομικού Συμβούλου του Δήμου Σοφίας Σαντοριναίου στο Συνέδριο για τους Νομικούς Συμβούλους των Ο.Τ.Α. που θα πραγματοποιηθεί στις 27 και 28 Μαΐου 2011 και οργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.

Επίσης ενέκρινε τις δαπάνες μετακινήσεως και διαμονής της Νομικού Συμβούλου για το σκοπό αυτό.

42

Κατάρτιση όρων διενέργειας δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής

Η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης βάσει των οποίων θα διεξαχθεί η δημοπρασία για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής

43

Έγκριση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»

Η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε:

1. Την έγκριση διενέργειας τακτικού ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο νερού ανθρώπινης κατανάλωσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» συνολικού προϋπολογισμού € 71.094,00 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

2. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 25-6162.005 του υπό κατάρτιση δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 για το σκοπό αυτό.

3. Την έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού όπως συντάχθηκαν από την υπηρεσία.

4. Την συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού αποτελούμενη από τα εξής μέλη:Α. Καραπάτη Δημήτριο, ως Πρόεδρο με αναπληρωτή του τον Λιανό Δημήτριο, Β. Φραγκίσκου Καλλίτσα, με αναπληρωτή της τον Τριαντάφυλλο Μιχαήλ και Γ. Κιουλαφή Ειρηναίο με αναπληρωτή του την Ραβιόλου Ανδριανή.

44

Έγκριση όρων διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 2011»

Η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε:

1. Την έγκριση διενέργειας τακτικού ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για τη «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 2011» συνολικού προϋπολογισμού € 97.785,00 με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνοοικονομικά πιο συμφέρουσα προσφορά.

2. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 70-6162.019 του υπό κατάρτιση δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 για το σκοπό αυτό.

3. Την έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού όπως συντάχθηκαν από την υπηρεσία.

4. Η διεξαγωγή του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την ειδική τριμελή επιτροπή όπως ορίστηκε με την 99/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

45

Έγκριση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Ταφή απορριμμάτων στο Χ.Α.Δ.Α. έτους 2011»

Η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε:

1. Την έγκριση διενέργειας τακτικού ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Εργασίες ταφής απορριμμάτων έτους 2011 στο Χ.Α.Δ.Α.» συνολικού προϋπολογισμού € 207.100,00 με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομοτεχνική άποψη προσφορά.

2. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-6162.004 του υπό κατάρτιση δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 για το σκοπό αυτό.

3. Την έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού όπως συντάχθηκαν από την υπηρεσία και συμπληρώθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή.
4. Την συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού αποτελούμενη από τους: α) Φυρογένη Απόστολο, ως Πρόεδρο με αναπληρωτή την Καραμανή Ευγενία

β) Καλαβρό Γεώργιο με αναπληρωτή τον Βασιλάκη Μάρκο και γ) Τριαντάφυλλο Μιχαήλ με αναπληρωτή τον Πανταζίδη Δημήτριο.

46

Έγκριση της υπ' αριθμ. 221/2011 Απόφασης Δημάρχου

Η Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε την με αριθμό 221/2011 Απόφαση Δημάρχου με την οποία ανατίθεται απευθείας στην εταιρεία «Αφοί Ι. & Ν. Σκουλάτου Ο.Ε.» η προμήθεια πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης για την κίνηση των μεταφορικών μέσων όλων των Δημοτικών Υπηρεσιών, κατά το μήνα Απρίλιο 2011, συνολικής αξίας € 11.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τις μέσες τιμές της νήσου Νάξου για το μήνα Απρίλιο 2011 (από το Γραφ. Ανάπτυξης Ενότητας Νάξου/Π.Ν.Α.)

47

Διαθέσεις πιστώσεων από τον υπό κατάρτιση δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2011 για την καταβολή τελών Δ.Ε.Η. μηνών Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2010 και Ιανουαρίου 2011

Η Επιτροπή ομόφωνα διέθεσε πιστώσεις από τον υπό κατάρτιση δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2011 για την καταβολή τελών ΔΕΗ μηνών Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2010 και Ιανουαρίου 2011 ως οι πίνακες που προσκομίστηκαν από την Οικονομική Υπηρεσία

48

Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων από τον υπό κατάρτιση δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011

Η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε:

1. Την έγκριση δαπάνης ανανέωσης συμβολαίου συντήρησης του προγράμματος αντικειμενικών αξιών και διέθεσε πίστωση ύψους € 246,00 σε βάρος του Κ.Α. 10-6266 για το σκοπό αυτό.

2. Την έγκριση καταβολής στο προσωπικό μερικής απασχόλησης των αποδοχών τους για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2011

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος

                                                                                   της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.