ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  06 – 07 – 2012 (22η/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

166

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την αποκατάσταση βλαβών αντλιοστασίων ύδρευσης, αποχέτευσης και γεωτρήσεων.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει δαπάνες και διαθέτει πιστώσεις από τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2012 ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία.

167

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υποβρύχιας αντλίας λυμάτων για το αντλιοστάσιο του Πανανή στον οικισμό Απόλλωνα.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη για την προμήθεια υποβρύχιας αντλίας λυμάτων για το αντλιοστάσιο του Πανανή στον οικισμό Απόλλωνα και διαθέτει πίστωση ύψους 2.320,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25-7135.038 για το σκοπό αυτό.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.