ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  09 – 07 – 2012 (23η/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

168

Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για τη μίσθωση χημικών τουαλετών.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει το από 05-07-2012 πρακτικό διενέργειας δημοπρασίας και κατακυρώνει το αποτέλεσμα στην εταιρία  ΕΥΡΟΠΡΑΪΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. με το ποσό των 37.620,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Επίσης, αποδεσμεύει από τον Κ.Α. 70-6235.001 ποσό 380,00 € το οποίο αποτελεί διαθέσιμο υπόλοιπο κατόπιν της διενέργειας δημοπρασίας για τον εν θέματι σκοπό.

169

Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων της Δημοτικής Ενότητας Νάξου» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει το από 05-07-2012 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού και κατακυρώνει το αποτέλεσμα στην Τεχνική – Εμπορική Εταιρία Χριστόφορος Καιρίδης Α.Ε. η οποία προσέφερε έκπτωση 1% δηλαδή συνολικό προϋπολογισμό προσφοράς € 188.100,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Επίσης, αποδεσμεύει από τον Κ.Α. 20-6162.039 ποσό 1.900,00 € το οποίο αποτελεί διαθέσιμο υπόλοιπο κατόπιν της διενέργειας διαγωνισμού για τον εν θέματι σκοπό.

170

Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων της Δημοτικής Ενότητας Δρυμαλίας» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει το από 05-07-2012 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού και κατακυρώνει το αποτέλεσμα στην Τεχνική – Εμπορική Εταιρία Χριστόφορος Καιρίδης Α.Ε. η οποία προσέφερε έκπτωση 1% δηλαδή συνολικό προϋπολογισμό προσφοράς € 158.400,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Επίσης, αποδεσμεύει από τον Κ.Α. 20-6162.040 ποσό 1.600,00 € το οποίο αποτελεί διαθέσιμο υπόλοιπο κατόπιν της διενέργειας διαγωνισμού για τον εν θέματι σκοπό.

171

Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης Δημοτικής Ενότητας Νάξου» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει το από 06-07-2012 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού και κατακυρώνει το αποτέλεσμα στην Τεχνική Εταιρεία Μ.Τ. Α.Τ.Ε. η οποία προσέφερε έκπτωση 3% δηλαδή συνολικό προϋπολογισμό προσφοράς € 97.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Επίσης, αποδεσμεύει από τον Κ.Α. 25-6162.031 ποσό 3.000,00 € το οποίο αποτελεί διαθέσιμο υπόλοιπο κατόπιν της διενέργειας διαγωνισμού για τον εν θέματι σκοπό.

172

Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης Δημοτικής Ενότητας Δρυμαλίας» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει το από 06-07-2012 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού και κατακυρώνει το αποτέλεσμα στην Τεχνική Εταιρεία Μ.Τ. Α.Τ.Ε. η οποία προσέφερε έκπτωση 3% δηλαδή συνολικό προϋπολογισμό προσφοράς € 97.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Επίσης αποδεσμεύει από τον Κ.Α. 25-6162.032 ποσό 3.000,00 € το οποίο αποτελεί διαθέσιμο υπόλοιπο κατόπιν της διενέργειας διαγωνισμού για τον εν θέματι σκοπό.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.