ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  18 -07 – 2012 (25η/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

174

Έγκριση της υπ' αριθμ. 439/2012 Απόφασης Δημάρχου

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει την υπ' αριθμ.  439/2012 Απόφαση Δημάρχου με την οποία δίδεται εντολή στον δικαστικό επιμελητή, Ευθύμιο Καραμπίνη να επιδώσει τα αντίγραφα της από 14-05-2012 Αίτησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος των απαλλοτριωθέντων ακινήτων για το χώρο του ΧΥΤΑ.

175

Έγκριση κατάθεσης μήνυσης κατά αγνώστου ή αγνώστων για δολιοφθορά στο ΒΙΟ.ΚΑ. του Απόλλωνα. 

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει την από μέρους του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, κατάθεση ΜΗΝΥΣΗΣ κατά αγνώστου ή αγνώστων δραστών για δολιοφθορά στο ΒΙΟ.ΚΑ. Απόλλωνα στις 4 και 5 Ιουλίου 2012, την απόπειρα ρύπανσης της θαλάσσιας περιοχής του Απόλλωνα και τον κίνδυνο καταστροφής του περιβάλλοντος.

176

Ορισμός δικαστικών επιμελητών για την επίδοση δικογράφων.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη για αμοιβές δικαστικών επιμελητών για την επίδοση των δικογράφων της ΑΙΤΗΣΗΣ για τον καθορισμό οριστικής τιμής  μονάδος από το Εφετείο Αιγαίου των απαλλοτριωθέντων ακινήτων για το έργο «Βελτίωση δρόμου από Αγ. Ματθαίο (Καλαμούρια) έως δρόμο Αγίου Αρσενίου – Αγ. Άννας Νάξου» και διαθέτει πίστωση ύψους 5.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6116 για το σκοπό αυτό.

Ορίζει τους Δικαστικούς Επιμελητές: α. Ευθύμιο Καραμπίνη, Δικαστικό Επιμελητή Νάξου και β. Εμμανουήλ Καλαϊτζή, Δικαστικό Επιμελητή Αθηνών για την επίδοση των παραπάνω αναφερομένων δικογράφων.

177

Έγκριση της υπ' αριθμ. 577/2012 Απόφασης Δημάρχου.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει την υπ' αριθμ. 577/2012 Απόφαση του Δημάρχου με την οποία δίδεται εντολή στην με πάγια αντιμισθία δικηγόρο του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων κ. Σοφία Σαντοριναίου, να μεταβεί στην Ερμούπολη Σύρου την Τρίτη 10-07-2012 προκειμένου να επιμεληθεί την κατάθεση ενώπιον του Εφετείου Αιγαίου, αίτησης για τον καθορισμό της οριστικής τιμής μονάδας των απαλλοτριωθέντων ακινήτων του έργου «Βελτίωση δρόμου Αγίου Ματθαίου – Αγία Άννα (Καλαμούρια)» και παραλαβή αντιγράφων.

178

Έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή νέων τάφων στο νεκροταφείο της Δ.Κ. Απεράθου» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Ομόφωνα η Επιτροπή αποφασίζει την κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 123/2012 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης του αποτελέσματος του διενεργηθέντος διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή νέων τάφων στο νεκροταφείο της Δ.Κ. Απεράθου» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στην Τεχνική Εταιρεία ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ & ΣΙΑ Ο.Ε. για σύναψη σύμβασης.

179

Έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αντικατάσταση κουφωμάτων και στεγάνωση δώματος Γυμνασίου Σκαδού».

Ομόφωνα η Επιτροπή αποφασίζει την κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 151/2012 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης του αποτελέσματος του διενεργηθέντος διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αντικατάσταση κουφωμάτων και στεγάνωση δώματος Γυμνασίου Σκαδού» στον Σουσούνη Ιωάννη του Πέτρου για σύναψη σύμβασης.

180

Έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκαταστάσεις – επέκταση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης και διαμορφώσεις οδών Χώρας Δ.Κ. Νάξου» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Ομόφωνα η Επιτροπή αποφασίζει την κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 124/2012 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης του αποτελέσματος του διενεργηθέντος διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκαταστάσεις – επέκταση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης και διαμορφώσεις οδών Χώρας Δ.Κ. Νάξου» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στην Εταιρεία Η. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για σύναψη σύμβασης.

181

Καθορισμός νέας ημερομηνίας διενέργειας δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Πλακοστρώσεις δρόμων Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει το από 10-07-2012 πρακτικό του διενεργηθέντος διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου σύμφωνα με το οποίο δεν κατατέθηκε καμία προσφορά και καθορίζει νέα ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας την 2α Αυγούστου 2012 ημέρα Πέμπτη με ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ.

182

Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού έργου «Βελτίωση δρόμου από Αγ. Ματθαίο (Καλαμούρια) έως δρόμο Αγίου Αρσενίου – Αγ. Άννας Νάξου».

Ομόφωνα η Επιτροπή συγκροτεί Επιτροπή Διαγωνισμού που θα διενεργηθεί στις 24 Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη με ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ. αποτελούμενη από  τους ακόλουθους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας:

  • 1. Κωνσταντίνος Χαμηλοθώρης ως Πρόεδρος.
  • 2. Γεώργιος Καλαβρός ως τακτικό μέλος.
  • 3. Δημήτριος Γρυλλάκης ως τακτικό μέλος.

Ορίζει αναπληρωματικά μέλη που αναπληρώνουν κατά τη σειρά που διορίζονται, οποιαδήποτε από τα τακτικά που τυχόν απουσιάζουν ή κωλύονται τους κάτωθι υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου:

  • 1. Απόστολος Φυρογένης.
  • 2. Κυριακή Μαργαρίτη.
  • 3. Ευγενία Καραμανή.

Στην επιτροπή παρίσταται και ο εκπρόσωπος των εργοληπτικών οργανώσεων κ. Κονδύλης Βασίλειος του Μιχαήλ Μ.Μ. ΕΔΕ, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Βερονίκη Γεώργιο του Σπυρίδων Μ.Μ. ΕΔΕ, χωρίς να μετέχει στις διαδικασίες του διαγωνισμού (παρ. 2 άρθρο 21 Ν. 3669/2008).

183

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή οικίσκου αντλιοστασίου στην υφιστάμενη γεώτρηση στη θέση Μαρμαροπέραμα Τ.Κ. Κορωνίδας».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 2.913,92 € σε βάρος του Κ.Α. 25-7311.006  για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του, στον Πέτρο Καραμπίνη του Εμμανουήλ.

184

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Κεραμωτής».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 4.165,56 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7333.054 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του, στον Αθανάσιο Καραμπάτση του Εμμανουήλ.

185

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επέκταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Γαλανάδου».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 11.809,52 € σε βάρος του Κ.Α. 25-7312.109 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του, στον Δημητροκάλλη Βασίλειο του Ιωάννη.

186

Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Καθαριότητα, ευπρεπισμός και συντήρηση κοιμητηρίων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τα από 04-07-2012 και 11-07-2012 πρακτικά της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού και κατακυρώνει το αποτέλεσμα στην Τεχνική – Εμπορική Εταιρία Χριστόφορος Καιρίδης Α.Ε. η οποία προσέφερε έκπτωση 1% δηλαδή συνολικό προϋπολογισμό προσφοράς € 43.560,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Επίσης, αποδεσμεύει από τον Κ.Α. 45-6162.003 ποσό 440,00 € το οποίο αποτελεί διαθέσιμο υπόλοιπο κατόπιν της διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για τον εν θέματι σκοπό.

187

Έγκριση πρακτικών διενέργειας δημοπρασίας για την μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων στην Δ.Κ. Νάξου

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τα από 10-07-2012 πρακτικά της διενεργηθείσας δημοπρασίας και κατακυρώνει το αποτέλεσμα στον Βαθρακοκοίλη Δημήτριο του Νικολάου και μισθώνει ακίνητα έκτασης 1.431,90 τ.μ. και 686,19 τ.μ. στη θέση «Κόττη» της Δ.Κ. Νάξου με το ποσό των εννιά χιλιάδων ευρώ (9.000,00 €).

188

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει δαπάνες και διαθέτει πιστώσεις από τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2012 ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία πλην της δαπάνης για την επανατοποθέτηση μετρητή ΔΕΗ στην γεώτρηση Μητροπόλου για την οποία ο κ. Πιτταράς ψήφισε κατά και ο κ. Αγγελής παρών.

189

Διαθέσεις πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή διαθέτει πιστώσεις σε βάρος Κ.Α. του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης και παραστατικά δαπανών που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.