ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  31 -07 – 2012 (26η/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

190

Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτίωση δρόμου από Αγ. Ματθαίο (Καλαμούρια) έως δρόμο Αγ. Αρσενίου – Αγ. Άννας Νάξου».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει το από 24-07-2012 πρακτικό του διενεργηθέντος διαγωνισμού και κατακυρώνει στην Μ.Τ. Α.Τ.Ε. η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 27,46%.

Αποδεσμεύει από τον Κ.Α. 30-7323.060 ποσό € 285.895,60 το οποίο αποτελεί διαθέσιμο υπόλοιπο κατόπιν της διενέργειας ανοιχτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου αυτού.

191

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Ταφή Απορριμμάτων Χ.Α.Δ.Α. 2012» και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης των εργασιών και διαθέτει πίστωση ύψους € 207.100,00 σε βάρος του Κ.Α. 20-6162.004 για το σκοπό αυτό, εγκρίνει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού και συγκροτεί επιτροπή διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού αποτελούμενη από τους:

Α. Αργύριο Ανεβλαβή, ως Πρόεδρο με αναπληρωτή τον Δημήτριο Λιανό

Β. Δημήτριο Καραπάτη, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Δημήτριο Μανιό και

Γ. Ευστάθιο Αγγελή, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Ευστάθιο Πιτταρά.

Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Διαγωνισμού ορίζεται ο υπάλληλος του Δήμου Μιχαήλ Τριαντάφυλλος.

192

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Αρχιτεκτονική μελέτη αποπεράτωσης εργασιών Πλατείας Αγ. Αποστόλων Τ.Κ. Μελάνων» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη για την εκπόνηση της μελέτης και διαθέτει πίστωση ύψους € 3.480,00 σε βάρος του Κ.Α. 30-7412.029 για το σκοπό αυτό.  Αναθέτει απευθείας την εκπόνηση της στον Ψαρρό Δημήτριο του Ιωάννη αντί του ποσού των € 3.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 16%.

193

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη διαμόρφωσης χώρου Λαϊκής Αγοράς Δ.Κ. Νάξου» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη για την εκπόνηση της μελέτης και διαθέτει πίστωση ύψους € 4.350,00 σε βάρος του Κ.Α. 70-7413.020 για το σκοπό αυτό.  Αναθέτει απευθείας την εκπόνηση της στον Ψαρρό Δημήτριο του Ιωάννη αντί του ποσού των € 3.750,00 πλέον Φ.Π.Α. 16%.

194

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Κατασκευή ιστοσελίδας με δυνατότητα εφαρμογής MOBILE».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια αυτή η οποία θα γίνει έπειτα από πρόχειρο διαγωνισμό σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Ν. 2286/1995.

195

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή προσβάσεων για την ασφαλή κίνηση μαθητών στην περιοχή ΄΄Προσφυγικά΄΄ της Δ.Κ. Νάξου».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 11.894,35 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7322.012 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στην ατομική επιχείρηση Σουσούνης Ιωάννης.

196

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τιμής ζώνης που αφορά ακίνητα εκτός οικισμού των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Ομόφωνα η Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό τιμής ζώνης [σε ευρώ (€) / ανά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.)] που αφορά ακίνητα εκτός οικισμού των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

197

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το σχολικό έτος 2012-2013» και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ύψους € 197.708,32 σε βάρος του Κ.Α. 15-6162.004 για το σκοπό αυτό. Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης και συγκροτεί επιτροπή διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού αποτελούμενη από τους:

Α. Αργύριο Ανεβλαβή, ως Πρόεδρο με αναπληρωτή τον Δημήτριο Λιανό

Β. Δημήτριο Καραπάτη, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Δημήτριο Μανιό και

Γ. Ευστάθιο Αγγελή, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Ευστάθιο Πιτταρά.

Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Διαγωνισμού ορίζεται η υπάλληλος του Δήμου Αικατερίνη Μαργαρίτη.

198

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης, έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες παροχής συμβούλου σε θέματα κυκλοφοριακών βελτιώσεων – αναβάθμισης οδικής ασφάλειας και δημιουργία μητρώου οδικού δικτύου Νάξου» και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.

Μειοψηφούντων των κ.κ. Ευστ. Πιτταρά και Ευστ. Αγγελή η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ύψους 68.947,80 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7425.004 για το σκοπό αυτό. Εγκρίνει την από Ιούλιος 2012 σχετική μελέτη,  εγκρίνει τους όρους διακήρυξης και συγκροτεί επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού  αποτελούμενη από τους:

Α. Αργύριο Ανεβλαβή, ως Πρόεδρο με αναπληρωτή τον Δημήτριο Λιανό

Β. Δημήτριο Καραπάτη, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Δημήτριο Μανιό και

Γ. Ευστάθιο Αγγελή, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Ευστάθιο Πιτταρά.

Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Διαγωνισμού ορίζονται οι υπάλληλοι Φραγκίσκου Αικατερίνη και Καλαβρός Γεώργιος.

199

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Άνοιγμα χαντακιού για τοποθέτηση υφιστάμενου επιφανειακού αγωγού ύδρευσης Δ.Κ. Απεράθου».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 6.779,83 € σε βάρος του Κ.Α. 25-7336.080 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στον Γεώργιο Κώτσο του Εμμανουήλ.

200

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση τμήματος δικτύου αποχέτευσης εντός οικισμού Τ.Κ. Κυνιδάρου».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 5.233,48 € σε βάρος του Κ.Α. 25-7312.108 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στον Νικόλαο Βασιλάκη του Ιωάννη.

201

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων 2012 Τ.Κ. Μέσης».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 2.995,49 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7333.017 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στον Ιωάννη Κιουλαφή του Γεωργίου.

202

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Κορωνίδας».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 11.901,60 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7333.039 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στην Μαρία Μουστάκη του Ιωάννη.

203

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις εντός οικισμού Μονής».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 2.998,02 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.008 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στην Επιχείρηση Η. Βασιλάκης & Σία Ε.Ε.

204

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση τοιχίων αντιστήριξης Τ.Κ. Μελάνων».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 7.000,19 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.082 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στον Νικόλαο Βασιλάκη του Ιωάννη.

205

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 5.967,16 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7333.030 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στον Βασίλειο Δημητροκάλλη του Ιωάννη.

206

Λήψη απόφασης για την συμφωνία λογαριασμού προμηθευτών έτους 2010 τέως Δήμου Δρυμαλίας.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τις εγγραφές που απαιτούνται για τη συμφωνία των λογαριασμών προμηθευτών Απλογραφίας – Γενικής Λογιστικής έτους 2010 τέως Δήμου Δρυμαλίας σύμφωνα με την επισυναπτόμενη κατάσταση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

207

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει δαπάνες και διαθέτει πιστώσεις από τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2012 ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία πλην της δαπάνης για την προμήθεια και εγκατάσταση απαραίτητου εξοπλισμού για την επαναλειτουργία της γεώτρησης ύδρευσης στην περιοχή Μητροπόλου που μειοψήφησαν οι κ.κ. Ευστ. Πιτταράς και Ευστ. Αγγελής.

208

Διαθέσεις πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή διαθέτει πιστώσεις σε βάρος Κ.Α. του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης και παραστατικά δαπανών που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.