ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  02 – 08 – 2012 (27η/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

209

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Περιβαλλοντική Έκθεση (ΠΕ) εφαρμογής κυκλοφοριακής μελέτης και σήμανσης Χώρας Νάξου».

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Εγκρίνει τη δαπάνη για την εκπόνηση της μελέτης και διαθέτει πίστωση ύψους € 3.770,00 σε βάρος του Κ.Α. 30-7425.006 για το σκοπό αυτό. 

2.Αναθέτει απευθείας την εκπόνηση της μελέτης στον Καμπρή Χρήστο του Παναγιώτη κάτοχο μελετητικού πτυχίου Α΄τάξης, στις κατηγορίες 6 και 27 αντί του ποσού των € 3.250,00 πλέον Φ.Π.Α. 16%.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.