ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  22 – 08 – 2012 (29η/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

226

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια και εγκατάσταση απαραίτητου εξοπλισμού για την επαναλειτουργία της γεώτρησης ύδρευσης Μητροπόλου.

Μειοψηφούντων των κ.κ. Ευστάθιου Πιτταρά και Ευστάθιου Αγγελή, κατά πλειοψηφία η Επιτροπή εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού 19.998,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια αυτή η οποία θα γίνει έπειτα από πρόχειρο διαγωνισμό σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Ν. 2286/1995.

227

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωση για την μεταφορά νερού στις Τ.Κ. Κορωνίδας και Μέσης.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη για την μεταφορά νερού στις Τ.Κ. Κορωνίδας και Μέσης και διαθέτει πίστωση ύψους 9.987,60 € σε βάρος του Κ.Α. 25-6414.003 για το σκοπό αυτό.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.