ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  08 -08 – 2012 (28η/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

210

Έγκριση πρακτικών διενέργειας επαναληπτικής δημοπρασίας για την μίσθωση χώρων στάθμευσης στον οικισμό Απόλλωνα της Τ.Κ. Κωμιακής.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει το από 06-08-2012 πρακτικό της διενεργηθείσας επαναληπτικής δημοπρασίας για την μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων στον οικισμό Απόλλωνα της Τ.Κ. Κωμιακής, κατακυρώνει στον Μουστάκα Ιωάννη του Βασιλείου και μισθώνει ακίνητο εκτάσεως περίπου 500 τ.μ. με το ποσό των 1.500,00 € ετησίως.

211

Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας επί της υπόθεσης παραχώρησης της αίθουσας «ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗ».

Μειοψηφούντος του κ. Ευστάθιου Αγγελή η Επιτροπή κάνει δεκτή την υπ' αριθμ. πρωτ. 10716/31-07-2012 ΝΥ 298 εισήγηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων κ. Σοφίας Σαντοριναίου Λατσού επί της υπόθεσης παραχώρησης της αίθουσας «ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗ» σύμφωνα με την οποία  «Εν όψει μη υπάρξεως πλέον  ουδεμίας δεσμευτικής σύμβασης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με τον (παρανόμως από τον Σεπτέμβριο του 2006) κατέχοντα την αίθουσα  κ. Λιαγκρή,  να  κληθεί  με πρόσκληση που θα του επιδοθεί  με Δικ. Επιμελητή και που θα ορίζει την ημέρα και την ώρα ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ του χώρου και του εξοπλισμού του (όπως αναφέρεται στο πρακτικό παράδοσης της αίθουσας) και σε περίπτωση αρνήσεώς του ο Δήμος μας να προσφύγει στην Δικαιοσύνη για την  απόδοση της αιθούσης» και δίνει εντολή στην με πάγια αντιμισθία δικηγόρο του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων κ. Σοφία Σαντοριναίου Λατσού όπως ενεργήσει τα κατά Νόμο δέοντα για τον παραπάνω σκοπό.

212

Έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Πλακοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Μελάνων και Τ.Κ. Χαλκείου».

Ομόφωνα η Επιτροπή αποφασίζει την κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 152/02-07-2012 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης του αποτελέσματος του διενεργηθέντος διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Πλακοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Μελάνων και Τ.Κ. Χαλκείου» στην Εταιρεία Δ. Ξενάκης & Συνεργάτες Ε.Ε. για σύναψη σύμβασης.

213

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης στον οικισμό Γλινάδου Νάξου» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη κατασκευής του έργου και διαθέτει πίστωση ύψους 37.954,74 € σε βάρος του Κ.Α. 25-7312.110 για το σκοπό αυτό. Εγκρίνει τη διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισμού και συγκροτεί Επιτροπή Διαγωνισμού που θα διενεργηθεί στις 28 Αυγούστου 2012, ημέρα Τρίτη με ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ. αποτελούμενη από τους ακόλουθους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας:   

1. Δημήτριος Πανταζίδης  ως Πρόεδρος.

2. Δημήτριος Μανωλάς ως τακτικό μέλος.

3.Γεώργιος Μανδηλαράς ως τακτικό μέλος.

Ορίζει αναπληρωματικά μέλη που αναπληρώνουν κατά τη σειρά που διορίζονται, οποιαδήποτε από τα τακτικά που τυχόν απουσιάζουν ή κωλύονται τους κάτωθι υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου:

Μάρκος Βασιλάκης, Απόστολος Φυρογένης  και Αικατερίνη Φραγκίσκου.

Στην επιτροπή παρίσταται και ο εκπρόσωπος των εργοληπτικών οργανώσεων κ. Κονδύλης Βασίλειος του Μιχαήλ Μ.Μ. ΕΔΕ, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Βερονίκη Γεώργιο του Σπυρίδων Μ.Μ. ΕΔΕ, χωρίς να μετέχει στις διαδικασίες του διαγωνισμού (παρ. 2 άρθρο 21 Ν. 3669/2008).

214

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Κ. Απεράθου».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 5.998,82 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7333.013 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στον Γεώργιο Κώτσο του Εμμανουήλ.

215

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Σχοινούσας».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 7.654,40 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7333.004 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στον Αθανάσιο Καραμπάτση του Εμμανουήλ.

216

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Πλακοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Σαγκρίου».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 9.976,41 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.096 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στον Κωστούδη Ευτύχιο του Νικολάου.

217

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση – συμπλήρωση περίφραξης περιβάλλοντα χώρου Ιατρείου Βίβλου Τ.Κ. Βίβλου».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 4.933,80 € σε βάρος του Κ.Α. 70-7311.026 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στον Δημητροκάλλη Βασίλειο του Ιωάννη.

218

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Δαμαριώνα».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 8.998,89 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7333.036 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στον Δημητροκάλλη Βασίλειο του Ιωάννη.

219

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης σύνταξης τευχών δημοπράτησης για την ολοκλήρωση του έργου του γηπέδου Δ.Κ. Απειράνθου.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη για την εκπόνηση της μελέτης, διαθέτει πίστωση ύψους 3.110,62 € σε βάρος του Κ.Α. 15-7413.009 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκπόνηση της μελέτης στην Αννέζα Μ. Ατσαλίνου.

220

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης στατικής και αντισεισμικής επάρκειας για το ισόγειο κτίριο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη για την εκπόνηση της μελέτης, διαθέτει πίστωση ύψους 4.489,50 € σε βάρος του Κ.Α. 15-7413.006 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκπόνηση της στον Τουμπακάρη Κωνσταντίνο του Ιωάννη.

221

Έγκριση δαπανών, διάθεση πιστώσεων και απευθείας ανάθεση εκπόνησης των μελετών για την κατασκευή W.C. στο Δημοτικό Σχολείο Απεράθου.

Ομόφωνα η Επιτροπή

1.Εγκρίνει τη δαπάνη για την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης αυτής, διαθέτει πίστωση ύψους 5.999,61 € σε βάρος του Κ.Α. 15-7411.002 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκπόνηση της στον Χρήστο Καμπρή του Παναγιώτη.

2.Εγκρίνει τη δαπάνη για την εκπόνηση της στατικής και αντισεισμικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης αυτής, διαθέτει πίστωση ύψους 3.766,26 € σε βάρος του Κ.Α. 15-7411.002 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκπόνηση της στην Άννα – Κατρίν Παπαγεωργίου του Αναστασίου.

3.Εγκρίνει τη δαπάνη για την εκπόνηση της Η/Μ μελέτης και τευχών δημοπράτησης αυτής και μελέτης ΚΕΝΑΚ, διαθέτει πίστωση ύψους 1.980,30 € σε βάρος του Κ.Α. 15-7411.002 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκπόνηση της στον Νικόλαο Νάκο του Δημητρίου.

222

Έγκριση δαπανών, διάθεση πιστώσεων και απευθείας ανάθεση εκπόνησης των μελετών για την προσθήκη δύο αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Μελάνων.

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Εγκρίνει τη δαπάνη για την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης αυτής, διαθέτει πίστωση ύψους 8.700,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15-7411.003 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκπόνηση της στον Δημήτριο Ψαρρό του Ιωάννη

2.Εγκρίνει τη δαπάνη για την εκπόνηση της στατικής και αντισεισμικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης αυτής, διαθέτει πίστωση ύψους 4.373,20 € σε βάρος του Κ.Α. 15-7411.003 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκπόνηση της στον Γεώργιο Μαντζάρα του Ελευθερίου.

3.Εγκρίνει τη δαπάνη για την εκπόνηση της Η/Μ μελέτης και τευχών δημοπράτησης αυτής και μελέτης ΚΕΝΑΚ, διαθέτει πίστωση ύψους 4.373,20 € σε βάρος του Κ.Α. 15-7411.003 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκπόνηση της στον Εμμανουήλ Δημητροκάλλη του Νικολάου.

223

Έγκριση δαπανών, διάθεση πιστώσεων και απευθείας ανάθεση εκπόνησης των μελετών για την κατασκευή νέων W.C. στο Δημοτικό Σχολείο Βίβλου και της μελέτης στατικής και αντισεισμικής επάρκειας υφιστάμενων σχολικών κτιρίων Τ.Κ. Βίβλου.

Ομόφωνα η Επιτροπή

1.Εγκρίνει τη δαπάνη για την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης αυτής, διαθέτει πίστωση ύψους 6.475,58 € σε βάρος του Κ.Α. 15-7411.012 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκπόνηση της στον Χρυσόστομο Κυπριτζή του Χρήστου.

2.Εγκρίνει τη δαπάνη για την εκπόνηση της στατικής και αντισεισμικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης αυτής, διαθέτει πίστωση ύψους 3.943,38 € σε βάρος του Κ.Α. 15-7411.012 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκπόνηση της στον Ιωάννη Κατεινά του Βασιλείου.

3.Εγκρίνει τη δαπάνη για την εκπόνηση της Η/Μ μελέτης και τευχών δημοπράτησης αυτής και μελέτης ΚΕΝΑΚ, διαθέτει πίστωση ύψους 1.888,37 € σε βάρος του Κ.Α. 15-7411.012 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκπόνηση της στον Βασίλειο Κ. Τσακνάκη

4.Εγκρίνει τη δαπάνη για την εκπόνηση της μελέτης στατικής και αντισεισμικής επάρκειας υφιστάμενων σχολικών κτιρίων Βίβλου Τ.Κ. Βίβλου, διαθέτει πίστωση ύψους 4.637,10 € σε βάρος του Κ.Α. 15-7413.008 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκπόνηση της στον Ιωάννη Κατεινά του Βασιλείου.

224

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει δαπάνες και διαθέτει πιστώσεις από τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2012 ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία.

225

Διαθέσεις πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή διαθέτει πιστώσεις σε βάρος Κ.Α. του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης και παραστατικά δαπανών που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.