ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  28 -08 – 2012 (30η/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

228

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια οργάνων για τον έλεγχο ποιότητας νερού.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη, διαθέτει πίστωση ύψους € 21.576,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-7135.037 και εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας η οποία θα εκτελεστεί με πρόχειρο διαγωνισμό.

229

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση ύδρευσης – αποχέτευσης Τ.Κ. Εγγαρών».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη, διαθέτει πίστωση ύψους 8.097,98 € σε βάρος του Κ.Α. 25-7312.081 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στην Δ. Ξενάκης & Συνεργάτες Ε.Ε.

230

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Ανακαίνιση παλαιάς αίθουσας Δημοτικού Σχολείου Γλινάδου».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη, διαθέτει πίστωση ύψους 11.912,39 € σε βάρος του Κ.Α. 15-7311.023 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του έργου στην ατομική επιχείρηση Σουσούνης Ιωάννης.

231

Ορισμός δικαστικού επιμελητή για την επίδοση εξώδικου στον κ. Λιαγκρή Δημήτριο.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη για την επίδοση εξώδικου στον κ. Λιαγκρή Δημήτριο και διαθέτει πίστωση ύψους 35,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6116 για το σκοπό αυτό.

Ορίζει την Ψαρομπά Καλλιόπη, Δικαστικό Επιμελητή Νάξου για την παραπάνω αναφερομένη επίδοση. 

232

Καθορισμός νέας ημερομηνίας διενέργειας δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει το από 31-07-2012 πρακτικό του διενεργηθέντος διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο δεν κατατέθηκε καμία προσφορά και καθορίζει νέα ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας την 20η Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη με ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ.

233

Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Πλακοστρώσεις δρόμων Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων». 

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει το από 02-08-2012 πρακτικό του διενεργηθέντος διαγωνισμού και κατακυρώνει στην Τεχνική Εταιρεία ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ & ΣΙΑ Ο.Ε. η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 30% δηλ. συνολικό προϋπολογισμό προσφοράς 30.827,88 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Επίσης αποδεσμεύει από τον Κ.Α. 30-7323.073 ποσό 13.211,96 € το οποίο αποτελεί διαθέσιμο υπόλοιπο κατόπιν της διενέργειας ανοιχτής δημοπρασίας.

234

Έγκριση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες παροχής συμβούλου σε θέματα κυκλοφοριακών βελτιώσεων – αναβάθμισης οδικής ασφάλειας και δημιουργία μητρώου οδικού δικτύου Νάξου».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τα από 16-08-2012, 17-08-2012 και 22-08-2012 Πρακτικά Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ αντίστοιχα της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού και κατακυρώνει το αποτέλεσμα στην ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. με τελική βαθμολογία 97,74 που αντιστοιχεί σε οικονομική προσφορά 50.730,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23%.

Επίσης αποδεσμεύει από τον Κ.Α. 30-7425.004 ποσό 6.549,90 € το οποίο αποτελεί διαθέσιμο υπόλοιπο κατόπιν της διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού.

235

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος για υδροδότηση δεξαμενής Αμπράμ της Τ.Κ. Κορωνίδας».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη, διαθέτει πίστωση ύψους 5.999,52 € σε βάρος του Κ.Α. 25-7312.113 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στην ατομική επιχείρηση Λαμπαδάκης Στέφανος του Αντωνίου.

236

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης από οικία Λιανού έως πηγάδι φουντάνας» στην Τ.Κ. Γαλήνης.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη, διαθέτει πίστωση ύψους 11.636,66 € σε βάρος του Κ.Α. 25-7312.084 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στον Ιωάννη Κιουλαφή του Γεωργίου.

237

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Πλακοστρώσεις εντός οικισμού Τ.Κ. Γαλήνης».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη, διαθέτει πίστωση ύψους 4.630,60 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.101 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στον Ιωάννη Κιουλαφή του Γεωργίου.

238

Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών αποστολής 4.800 ταχυδρομικών αντικειμένων.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη ταχυδρομικών τελών αποστολής 4.800 ταχυδρομικών αντικειμένων (ομαδική κατάθεση) που θα εκδοθούν από την ταμιακή υπηρεσία του Δήμου και διαθέτει πίστωση ύψους 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6221 για το σκοπό αυτό.

Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τον παραπάνω σκοπό ποσού € 3.000,00.

Εγκρίνει όπως το ανωτέρω χρηματικό ένταλμα εκδοθεί στο όνομα της υπαλλήλου Ελένης Καμπούρη, η οποία υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό εντός δύο (2) μηνών.

239

Έγκριση αποδέσμευσης πίστωσης Κ.Α. 70-6162.003 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει την ανατροπή της Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης ύψους 20.000,00 € με αριθμό Α-914 λόγω ακύρωσης της υπηρεσίας σύμφωνα με την σχετική Πράξη Ανατροπής Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία εγκρίθηκε από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και καταχωρήθηκε με α/α Α-1498 στο Μητρώο Δεσμεύσεων με αρνητική λογιστική εγγραφή στον Κ.Α. 70-6162.003.

240

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει δαπάνες και διαθέτει πιστώσεις από τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2012 ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία.

241

Διαθέσεις πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή διαθέτει πιστώσεις σε βάρος Κ.Α. του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης και παραστατικά δαπανών που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.