ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  04 – 09 – 2012 (31η/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

242

Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το σχολικό έτος 2012-2013».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει το από 28-08-2012 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού και κατακυρώνει το αποτέλεσμα στην ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΑΞΟΥ Α.Ε. η οποία προσέφερε έκπτωση δύο τοις εκατό (2%) δηλαδή συνολικό προϋπολογισμό προσφοράς € 193.754,15 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 9%.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.