ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  17 – 05 – 2011 (8η/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

50

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια «Προμήθεια χημικών υλικών 2011 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»,  έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας

Η Επιτροπή ομόφωνα:

1. Ενέκρινε τη δαπάνη της προμήθειας και διέθεσε α) πίστωση ύψους € 116.185,60 σε βάρος του Κ.Α. 25-6633.001 για την προμήθεια χημικών υλικών ύδρευσης και β) πίστωση ύψους € 45.042,22 σε βάρος του Κ.Α. 25-6633.002 για την προμήθεια χημικών υλικών αποχέτευσης.

2.Τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Ν. 2286/1995 για την προμήθεια αυτή.

3. Ενέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού € 161.227,82 για την προμήθεια «Προμήθεια χημικών υλικών 2011 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» όπως συντάχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

4. Ενέκρινε τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια όπως συντάχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

5. Ενέκρινε όπως ο διαγωνισμός για την προμήθεια να διενεργηθεί σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας υποχρεωτικής δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στο τύπο καθώς συντρέχουν επείγοντες λόγοι

51

Κατάρτιση όρων διενέργειας δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριότητας εκμίσθωσης ομπρελών και καθισμάτων θαλάσσης

Η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης βάσει των οποίων θα διεξαχθεί η δημοπρασία για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριότητας εκμίσθωσης ομπρελών και καθισμάτων θαλάσσης

52

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον υπό ψήφιση δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011

Η Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε δαπάνες και διέθεσε πιστώσεις από τον υπό ψήφιση δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2011 ως εξής:

1.Δαπάνη δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» και  πίστωση ύψους € 520,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-6462 για το σκοπό αυτό.

2.Δαπάνη δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Εργασίες ταφής απορριμμάτων έτους 2011 στο Χ.Α.Δ.Α.» και πίστωση ύψους € 560,00 σε βάρος του Κ.Α. 20-6462 για το σκοπό αυτό.

3.Δαπάνη καταβολής μισθώματος 7ου έτους παραχώρησης 2011 της χρήσης και εκμετάλλευσης του καταφυγίου τουριστικών σκαφών στα Κουφονήσια Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και πίστωση ύψους € 1.975,45 σε βάρος του Κ.Α. 70-6236.001 για το σκοπό αυτό.

4.Δαπάνη για τις μικροβιολογικές αναλύσεις νερών κολύμβησης των ακτών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» και πίστωση ύψους  € 120,00 σε βάρος του Κ.Α. 70-6162.014 για το σκοπό αυτό.

5.Δαπάνη για τη διενέργεια ταχυμεταφορών έτους 2011 και πίστωση ύψους € 10.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 00-6224 για το σκοπό αυτό.

6.Δαπάνη για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση και έλεγχος καλής λειτουργίας ΒΙΟ.ΚΑ. Απόλλωνα και Τσικαλαριού Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» και πίστωση ύψους € 22.968,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-6262.011 για το σκοπό αυτό.

7.Δαπάνη για την εκτέλεση της εργασίας «Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχος του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης για το μήνα Μάιο 2011» και πίστωση ύψους € 593,55 σε βάρος του Κ.Α. 25-6162.005 για το σκοπό αυτό.

8.Δαπάνη για την προμήθεια ανταλλακτικών και την εκτέλεση εργασιών για την επισκευή του πολυμηχανήματος ΜΕ-58030 του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και πίστωση ύψους € 6.800,00 σε βάρος του Κ.Α. 30-6264 για το σκοπό αυτό.

9.Δαπάνη για την καταβολή αμοιβής στον Καρούση Εμμανουήλ του Νικολάου για τη λειτουργία του Κ.Ε.Π. Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για την περίοδο από 01-03-2011 έως 30-04-2011 και πίστωση ύψους € 2.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 00-6131.001 για το σκοπό αυτό.

10. Δαπάνη προμήθειας ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για να αποσταλεί το απορριμματοφόρο όχημα MERCEDES ATEGO 1523 με αρ. κυκλ. ΚΗΙ 1540 από Νάξο προς Πειραιά μετ' επιστροφής προκειμένου να επισκευαστεί σε εξειδικευμένο συνεργείο και πίστωση ύψους € 400,00 σε βάρος του Κ.Α. 20-6414 για το σκοπό αυτό.

53

Έγκριση της υπ' αριθμ. 306/2011 Απόφασης Δημάρχου

 Η Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε την υπ' αριθμ. 306/2011 Απόφαση Δημάρχου με την οποία δίδεται εντολή στην με πάγια αντιμισθία δικηγόρο του Δήμου όπως παρασταθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Νάξου στη δικάσιμο της 12-05-2011 εν σχέση με την Έφεση του Δήμου Νάξου κατά της υπ' αριθμ. 30/2010 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Νάξου και κατά της Μαρίας Καπαρέλλη

54

Αίτηση Ιουλιανού Μάκαρη του Γεωργίου

Η Επιτροπή κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντος των κ.κ. Ευστ. Αγγελή και Ευστ. Πιτταρά) εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως ο αιτών Ιουλιανός Μάκαρης του Γεωργίου, καταβάλλει στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων μηνιαίως ως αποζημίωση χρήσης για την περίοδο από 01-12-2010 έως 30-03-2011 ποσό όσο το τελευταίο μίσθωμα που κατέβαλλε βάσει του από 30-11-2005 μισθωτηρίου συμβολαίου που είχε συνάψει με το Δήμο Νάξου και το οποίο έληξε την 30-11-2010.

                                                                                   

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.