ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  24 -09 – 2012 (34η/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

266

Κατ' εξαίρεση ανάθεση υπόθεσης Χ.Υ.Τ.Α. σε ειδικό νομικό περιβαλλοντολόγο.

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1. Παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στη δικηγόρο Αγγελική Καλλία – Αντωνίου όπως:

α) Εκπονήσει και καταθέσει παρεμβάσεις, υπομνήματα και όλα τα αναγκαία έγγραφα στο Συμβούλιο της Επικρατείας και παρασταθεί για λογαριασμό του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας στη δικάσιμο της 27ης Φεβρουαρίου 2013 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή δικάσιμο για την αντίκρουση των από 15-04-2010 και 16-04-2010 αιτήσεων ακυρώσεως του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Σωματείου με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΑΤΑΛΙΩΤΙΣΣΑ» κλπ και του Συλλόγου Εγγαριτών Νάξου με την επωνυμία «Ο ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ» αντίστοιχα.

β) Παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κατά τη δικάσιμο της 25-10-2012 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή για την αντίκρουση της από 01-06-2012 με αριθμό κατάθεσης 94/08-06-2012 εκδικαζόμενης Αιτήσεως Αναστολής Εκτελέσεως του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Σωματείου με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΑΤΑΛΙΩΤΙΣΣΑ», και των λοιπών αιτούντων, ως και στη δικάσιμο της 28-05-2013 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή για τη συζήτηση της από 21-12-2011 με αριθμό κατάθεσης 32/19-01-2012 εκδικαζόμενης Αίτησης Ακύρωσης του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Σωματείου με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΑΤΑΛΙΩΤΙΣΣΑ» και των λοιπών αιτούντων.

γ) Επικοινωνήσει και συνεργαστεί με το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγή και το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) για εύρεση όλων των στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν όλες τις ανωτέρω υποθέσεις και την προώθηση της υλοποίησης του έργου.

2. Εγκρίνει την κατ' εξαίρεση ανάθεση για το δικαστικό χειρισμό της υπόθεσης αυτής στην κ. Αγγελική Καλλία – Αντωνίου.

3.Ο καθορισμός της αμοιβής της παραπάνω δικηγόρου θα γίνει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

4.Εγκρίνει τη σχετική δαπάνη για την αμοιβή και τα λοιπά έξοδα της δικηγόρου Αγγελικής Καλλία – Αντωνίου η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-6111 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

5. Εγκρίνει όπως η δικηγόρος του Δήμου κ. Σοφία Σαντοριναίου – Λατσού συνεργαστεί και παρασταθεί από κοινού με την κ. Αγγελική Καλλία – Αντωνίου στις ως άνω ή οποιοσδήποτε άλλες μετά από αναβολή δικασίμους και εγκρίνει τα σχετικά έξοδα μετακίνησής της.  

267

Έγκριση της υπ' αριθμ. 751/2012 Απόφασης Δημάρχου.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει την με αριθμό 751/2012 Απόφαση Δημάρχου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με την οποία δίδεται εντολή στην με πάγια αντιμισθία δικηγόρο του Δήμου, κα Σοφία Σαντοριναίου όπως παρασταθεί με δήλωση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου την 21-09-2012 για την υποστήριξη της από 22-11-2011 Εφέσεως του Δήμου μας κατά της «Τουριστικής Κατασκευαστικής ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕ» και κατά της υπ' αριθ. 60/2011 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Νάξου.

268

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Πλακόστρωση δρόμου εντός του οικισμού Τ.Κ. Γαλανάδου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη κατασκευής του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 68.828,37 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.154 για το σκοπό αυτό, εγκρίνει τη διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Πλακόστρωση δρόμου εντός του οικισμού Τ.Κ. Γαλανάδου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» και συγκροτεί Επιτροπή Διαγωνισμού αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας:

α. Δημήτριο Γρυλλάκη, ως Πρόεδρο,

β. Καλλίτσα Φραγκίσκου ως τακτικό μέλος και

γ. Αικατερίνη Φραγκίσκου ως τακτικό μέλος.

Ορίζει αναπληρωματικά μέλη τους: Δημήτριο Πανταζίδη, Κυριακή Μαργαρίτη και Γεώργιο Μανδηλαρά.

269

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή παιδικών χαρών Δ.Κ. Νάξου» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη κατασκευής του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 168.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15-7322.001 για το σκοπό αυτό, εγκρίνει τη διακήρυξη της ανοιχτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου και συγκροτεί Επιτροπή Διαγωνισμού αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας:

α. Απόστολο Φυρογένη ως Πρόεδρο,

β. Ανδριανή Ραβιόλου ως τακτικό μέλος και

γ. Δημήτριο Πανταζίδη ως τακτικό μέλος.

Ορίζει αναπληρωματικά μέλη τους:

Καλλίτσα Φραγκίσκου, Μιχαήλ Τριαντάφυλλο και Κωνσταντίνο Χαμηλοθώρη.

270

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του Υποέργου 1 «Μελέτες αποκατάστασης των ΧΑΔΑ (Τεχνικές Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) των 7 ΧΑΔΑ και Οριστικές Μελέτες αποκατάστασης των 11 ΧΑΔΑ)» της Πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση έντεκα (11) Χ.Α.Δ.Α. και Προμήθεια Εξοπλισμού Μεταφοράς, Προσωρινής Αποθήκευσης και Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».

Ομόφωνα η Επιτροπή συγκρότησε την Επιτροπή Διαγωνισμού του Υποέργου 1 «Μελέτες αποκατάστασης των ΧΑΔΑ (Τεχνικές Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) των 7 ΧΑΔΑ και Οριστικές Μελέτες αποκατάστασης των 11 ΧΑΔΑ)» της Πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση έντεκα (11) Χ.Α.Δ.Α. και Προμήθεια Εξοπλισμού Μεταφοράς, Προσωρινής Αποθήκευσης και Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», αποτελούμενη από τα εξής μέλη:

Τακτικά Μέλη:

α. Εμμανουήλ Ζουγανέλης του Αναστασίου, ως Πρόεδρο.

β. Σταματία Μαργαρίτη του Ιωάννη, ως μέλος.

γ. Μιχαήλ Φραγκίσκος του Βασιλείου, ως εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε.

Αναπληρωματικά Μέλη:

α. Δημήτριος Γρυλλάκης του Βασιλείου, ως αναπληρωτής Πρόεδρος.

β. Μιχαήλ Τριαντάφυλλος του Αντωνίου, ως αναπληρωματικό μέλος.

γ. Νικόλαος Αγγελής του Ιακώβου, ως αναπληρωτής εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε.

Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί η Στυλιανή Βερνίκου του Βασιλείου.

2. Ορίζει όπως η εν λόγω Επιτροπή ολοκληρώσει το έργο της σε αριθμό συνεδριάσεων που δεν θα υπερβαίνουν τις δέκα (10).

271

Έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Πλακοστρώσεις δρόμων Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».

Ομόφωνα η Επιτροπή αποφασίζει την κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 233/28-08-2012 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης του αποτελέσματος του διενεργηθέντος διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Πλακοστρώσεις δρόμων Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» στην Τεχνική Εταιρεία ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ & ΣΙΑ Ο.Ε. για σύναψη σύμβασης.

272

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Πλακοστρώσεις εντός οικισμού Τ.Κ. Ποταμιάς».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 11.600,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.068 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στον Γιαμπουρά Κωνσταντίνο του Αντωνίου.

273

Ορισμός δικαστικών επιμελητών για την επίδοση εγγράφων για την διεκπεραίωση των αναγκαστικών μέτρων προς τους οφειλέτες του Δήμου.

Ομόφωνα η Επιτροπή ορίζει τους:

α) Ευθύμιο Καραμπίνη,

β) Καλλιόπη Ψαρομπά,

γ) Γεώργιο Βόμβα

Δικαστικούς Επιμελητές Νάξου και

δ) Εμμανουήλ Καλαϊτζή Δικαστικό Επιμελητή Αθηνών

για την επίδοση εγγράφων για την διεκπεραίωση των αναγκαστικών μέτρων προς τους οφειλέτες του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

274

Έγκριση ανατροπής προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει την ανατροπή των Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης (λόγω αύξησης του κόστους από την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) με αριθμούς Α-841 Α-842, Α-849, Α-850, Α-851, Α-852, Α-853, Α-854, Α-855, Α-856, Α-857, Α-858, Α-859, Α-860, Α-861, Α-862, Α-863, Α-864, Α-865, και Α-1326.

275

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012 για την παροχή υπηρεσιών από την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει δαπάνες και διαθέτει πιστώσεις ως εξής:

1. Ηλεκτροδότηση δεξαμενής ύδρευσης αγγιδίων και πίστωση ύψους 308,04 € σε βάρος του Κ.Α. 25-7312.099 για το σκοπό αυτό.

2.Ηλεκτροδότηση δεξαμενής ύδρευσης Κεραμωτής και πίστωση ύψους 308,04 € σε βάρος του Κ.Α. 25-7312.098 για το σκοπό αυτό.

3.Ηλεκτροδότηση δεξαμενής ύδρευσης Ψαρή Πλάκα Απεράθου και πίστωση ύψους 2.274,35 € σε βάρος του Κ.Α. 25-7312.097 για το σκοπό αυτό.

4.Προκαταβολή υπογείωσης δικτύου και μετασχηματιστών πλατείας Δημαρχείου και πίστωση ύψους 6.994,05 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7322.010 για το σκοπό αυτό.

5.Ηλεκτροδότηση δεξαμενής ύδρευσης στο ακρωτήρι Άρμενο Τ.Κ. Κυνιδάρου και πίστωση ύψους 7.058,08 € σε βάρος του Κ.Α. 25-7312.096 για το σκοπό αυτό.

6.Ηλεκτροδότηση δεξαμενής ύδρευσης στην περιοχή Φασόλι Γλινάδου και  πίστωση ύψους 308,04 € σε βάρος του Κ.Α. 25-7312.095 για το σκοπό αυτό.

7.Ηλεκτροδότηση δεξαμενής ύδρευσης στην Μέση και πίστωση ύψους 308,04 € σε βάρος του Κ.Α. 25-7312.094 για το σκοπό αυτό.

8.Ηλεκτροδότηση δεξαμενής ύδρευσης στον Δανακό και πίστωση ύψους 1.775,44 € σε βάρος του Κ.Α. 25-7312.093 για το σκοπό αυτό.

9.Προκαταβολή για την ηλεκτροδότηση πέντε (5) νέων αντλιοστασίων στην Δονούσα και πίστωση ύψους 1.263,26 € σε βάρος του Κ.Α. 25-7312.076 για το σκοπό αυτό.

10.Επαύξηση ρεύματος στον Βιολογικό Γαλανάδου και πίστωση ύψους 8.857,38 € σε βάρος του Κ.Α. 25-7312.092 για το σκοπό αυτό.

11.Μετατόπιση επιτόνου στύλου Χ.Τ. στην Χίλια Βρύση και πίστωση ύψους 268,05 € σε βάρος του Κ.Α. 20-7335.009 για το σκοπό αυτό.

12.Τοποθέτηση επιτοίχιου έξωθεν οικίας Μικέ στην Γαλήνη και πίστωση ύψους 602,56 € σε βάρος του Κ.Α. 20-7325.006 για το σκοπό αυτό.

13.Ηλεκτροφωτισμός στην περιοχή Πλάτανος Γαλήνης και πίστωση ύψους 308,04 € σε βάρος του Κ.Α. 20-7325.006 για το σκοπό αυτό.

14.Επέκταση ΦΟΠ στην περιοχή Μπέλλου στην Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου και πίστωση ύψους 6.625,95 € σε βάρος του Κ.Α. 20-7325.007 για το σκοπό αυτό.

15.Τοποθέτηση τριών (3) φωτιστικών σωμάτων και δύο (2) Χ.Τ. στην περιοχή Αγίου Μηνά στην Χώρα Νάξου και πίστωση ύψους 2.109,05 € σε βάρος του Κ.Α. 20-7325.022 για το σκοπό αυτό.

16.Τοποθέτηση δεκαοκτώ (18) φωτιστικών σωμάτων επί δεκαοκτώ νέων στύλων Χ.Τ. στην περιοχή Αγίου Πολυκάρπου στην Χώρα Νάξου και πίστωση ύψους 18.709,12 € σε βάρος του Κ.Α. 20-7325.022 για το σκοπό αυτό.

17.Τοποθέτηση επιστύλιου φωτιστικού σώματος στην περιοχή Αγίων Αναργύρων θέση Ντελώνα στην Τ.Κ. Εγγαρών και πίστωση ύψους 308,04 € σε βάρος του Κ.Α. 20-7325.015 για το σκοπό αυτό.

18.Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή Πλάτανος Δ.Κ. Απειράνθου και πίστωση ύψους 16.911,61 € σε βάρος του Κ.Α. 20-7325.008 για το σκοπό αυτό.

19.Ηλεκτροφωτισμός υφιστάμενων στύλων Χ.Τ. στην περιοχή Βόλακα Δ.Κ. Απειράνθου και πίστωση ύψους 308,04 € σε βάρος του Κ.Α. 20-7325.008 για το σκοπό αυτό.

Μειοψηφούντων των κ.κ. Ευστάθιου Πιτταρά και Ευστάθιου Αγγελή κατά πλειοψηφία ενέκρινε τη δαπάνη για την επανατοποθέτηση μετρητή ΔΕΗ στην γεώτρηση Μητροπόλου και διέθεσε πίστωση ύψους 504,12 € σε βάρος του Κ.Α. 25-7312.104 για το σκοπό αυτό.

276

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει δαπάνες και διαθέτει πιστώσεις από τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2012 ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία.

277

Διαθέσεις πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή διαθέτει πιστώσεις σε βάρος Κ.Α. του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης και παραστατικά δαπανών που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία πλην της πίστωσης ύψους 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 8123.003 για την εκπόνηση της μελέτης μουσείου Γλινάδου που μειοψήφησε ο κ. Δημήτριος Μανιός.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.