ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  10 -09 – 2012 (33η/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

244

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  για την προμήθεια «Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων – παιδικών χαρών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη, διαθέτει πίστωση ύψους 67.493,44 € σε βάρος του Κ.Α. 15-7135.013 και εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας η οποία θα εκτελεστεί με πρόχειρο διαγωνισμό. 

245

Ορισμός δικαστικού επιμελητή για την επίδοση του υπ' αριθμ. 19/2011 Πρακτικού του Εφετείου Αιγαίου. 

Ομόφωνα η Επιτροπή ορίζει τον Καραμπίνη Ευθύμιο, Δικαστικό Επιμελητή Νάξου για την επίδοση του υπ' αριθμ. 19/2011 Πρακτικού Εφετείου Αιγαίου για συζήτηση της υπόθεσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων κατά Γεωργίου Μελισσουργού του Νικηφόρου και Κυριακής Σέργη του Μιχαήλ.

Εγκρίνει τη σχετική δαπάνη και διαθέτει πίστωση ύψους 30,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6116 για το σκοπό αυτό.

246

Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας σχετικά με τα υπ' αριθμ. 1487/1/09-08-2012 και 1488/04/09-08-2012 Πρωτόκολλα της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Κτηματικής Υπηρεσίας Κυκλάδων.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει την από μέρους του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων: α. Υποβολή Αίτησης – Πρότασης για την εξώδικη λύση της διαφοράς σχετικά με το υπ΄αριθμ. πρωτ. οικ. 1487/1/9-8-2012 Πρωτόκολλο άρσης και απομάκρυνσης αυθαιρέτων κτισμάτων – κατασκευών και έργων σε χώρους αιγιαλού – παραλίας – θάλασσας και το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 1488/04/09-08-2012 Πρωτόκολλο καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης δημοσίου κτήματος της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Κυκλάδων. β. Άσκηση ανακοπής κατά του υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 1488/04/09-08-2012 Πρωτοκόλλου καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης δημοσίου κτήματος της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Κυκλάδων.

2. Δίνει εντολή στην με πάγια αντιμισθία δικηγόρο του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων κ. Σοφία Σαντοριναίου – Λατσού όπως ενεργήσει τα κατά Νόμο δέοντα για τους παραπάνω σκοπούς.

3. Ορίζει α. Την Αικατερίνη Μ. Δουράτσου – Παύλος Ε. Χρυσαφίδης Εταιρία Δικαστικών Επιμελητών για την επίδοση της παραπάνω αναφερομένης ανακοπής στην Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Κυκλάδων και

β. Τον Εμμανουήλ Καλαϊτζή για την επίδοση της παραπάνω αναφερομένης ανακοπής στο Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπούμενο από τον κ. Υπουργό Οικονομικών.

Εγκρίνει τη δαπάνη για τις παραπάνω επιδόσεις και διαθέτει πίστωση ύψους 70,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6116 για το σκοπό αυτό.

247

Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας περί έγκρισης άσκησης Έφεσης κατά της υπ' αριθμ. 33/2012 Απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει την άσκηση Έφεσης κατά της υπ' αριθμ. 33/19-03-2012 Απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου με την οποία έγινε δεκτή εν μέρει η από 15-10-2000  αγωγή του Βασιλείου Ρερρέ του Κυριάκου, κατοίκου Αττικής κατά του Δήμου Νάξου.

2. Δίνει εντολή στην δικηγόρο του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Σοφία Σαντοριναίου όπως ασκήσει την παραπάνω Έφεση.

248

Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας για την αποδοχή δωρεάς μεριδίων ακινήτου Λιοτρίβι Τ.Κ. Ποταμιάς.

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1. Αποδέχεται την πρόταση δωρεάς των ιδιοκτητών του παλαιού ελαιοτριβείου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ποταμιάς με σκοπό να ιδρυθεί και να λειτουργήσει ως Λαογραφικό Μουσείο κατά την πρόταση των δωρητών.

2. Να αναρτηθεί σε εμφανές σημείο του ακινήτου, πινακίδα με τα ονόματα των δωρητών.

3. Ορίζει τους Γεώργιο Καλαβρό και Αικατερίνη Φραγκίσκου για την επαλήθευση του σχετικού τοπογραφικού διαγράμματος. 

4. Ορίζει τον Συμβολαιογράφο Νάξου Νικόλαο Στ. Βλησίδη για την σύνταξη της πράξεως της άνω δωρεάς και για την σύνταξη τυχόν αποδοχών κληρονομίας των δωρητών και εγκρίνει τη σχετική δαπάνη

5. Ορίζει το Δήμαρχο για την ενώπιον του Συμβολαιογράφου υπογραφή των σχετικών εγγράφων της άνω πράξεως της δωρεάς και της αποδοχής αυτής και λοιπών σχετικών εγγράφων.

249

Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας περί έγκρισης παράστασης την 20-09-2012 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

Ομόφωνα η Επιτροπή δίνει εντολή στην δικηγόρο του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Σοφία Σαντοριναίου – Λατσού όπως παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κατά τη δικάσιμο της 20-09-2012 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή για την αντίκρουση της από 01-06-2012 εκδικαζόμενης Αιτήσεως Αναστολής Εκτελέσεως του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Σωματείου με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΑΤΑΛΙΩΤΙΣΣΑ» και των λοιπών αιτούντων.

250

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  για την προμήθεια «Προμήθεια στολών του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη, διαθέτει πίστωση ύψους € 23.129,24 σε βάρος του Κ.Α. 50-6061 και εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας η οποία θα εκτελεστεί με πρόχειρο διαγωνισμό.

251

Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας περί έγκρισης παραστάσεων την 17-09-2012 ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Νάξου και την 18-09-2012 ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει την παράσταση της δικηγόρου του Δήμου, Σοφίας Σαντοριναίου – Λατσού ενώπιον του κ. Εισαγγελέως Πρωτοδικών Νάξου στη δικάσιμο της 17-09-2012 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή εν σχέση με την από 27-07-2012 Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων των Τζανιώς Ξενάκη και Ευδοκίας Ξενάκη κατά του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. 

Δίνει εντολή στην δικηγόρο του Δήμου, Σοφία Σαντοριναίου – Λατσού όπως μεταβεί στη Σύρο και παρασταθεί ενώπιον του Εφετείου Πειραιώς – Μεταβατική Έδρα Σύρου στη δικάσιμο της 18-09-2012 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή εν σχέση με:

α. την από 28-06-2010 έφεση του Δήμου Νάξου κατά Μιχαήλ Τουλούπη κλπ,

β. την από 16-3-2011 έφεση του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων κατά της Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» κλπ,  

γ. την από 16-3-2011 έφεση του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων κατά της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «NAXOS VISION EΠΕ» κλπ και

δ. την από 16-3-2011 έφεση του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων κατά της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΕ AUTO HELLAS» κλπ.

252

Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας περί έγκρισης παράστασης στον Άρειο Πάγο για την υπόθεση αναίρεσης Κουνάδη κατά Δήμου Νάξου.

Ομόφωνα η Επιτροπή παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο Αθηνών, Παναγιώτη Κ. Παπατσίκη όπως παρασταθεί ενώπιον του Γ΄ Τμήματος του Αρείου Πάγου κατά τη δικάσιμο της 19-09-2012 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή για την αντίκρουση της από 18-04-2008 εκδικαζόμενης Αιτήσεως Αναιρέσεως του Γεωργίου Κουνάδη κλπ.

Εγκρίνει την κατ' εξαίρεση ανάθεση για το δικαστικό χειρισμό της υπόθεσης αυτής στον κ. Παναγιώτη Κ. Παπατσίκη λόγω της εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας που διαθέτει στη συγκεκριμένη υπόθεση τα οποία απαιτούνται για τον ευδόκιμο χειρισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπισή της προς το συμφέρον του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Εγκρίνει όπως η με πάγια αντιμισθία δικηγόρος του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων κ. Σοφία Σαντοριναίου – Λατσού παρασταθεί από κοινού με τον κ. Παπατσίκη ή ξεχωριστά στην ως άνω ή οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή δικάσιμο.

Ορίζει τον Συμβολαιογράφο Νάξου, Νικόλαο Στυλ. Βλησίδη για την σύνταξη ειδικού πληρεξουσίου για τον παραπάνω σκοπό.

253

Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας περί έγκρισης παράστασης στο Εφετείο Αιγαίου και ορισμός Δικηγόρου για παράσταση την 21-09-2012 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου.

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1. α. Εγκρίνει όπως η δικηγόρος του Δήμου Σοφία Σαντοριναίου -Λατσού παρασταθεί ενώπιον του Εφετείου Αιγαίου στη δικάσιμο της 21-09-2012 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από τυχόν αναβολή εν σχέση με την από 20-6-2012 με αριθμό κατάθεσης 49/2012 Αίτηση του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για την οριστική τιμή μονάδος της απαλλοτρίωσης των ακινήτων για την βελτίωση του δρόμου Αγ. Ματθαίος – Αγ. Άννα (Καλαμούρια).

β. Εγκρίνει όπως ο κ. Δημήτριος Γρυλλάκης, υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων μεταβεί στη Σύρο και παραστεί ως μάρτυρας ενώπιον του Εφετείου Αιγαίου στην παραπάνω δικάσιμο.

2. Εγκρίνει όπως η δικηγόρος Νάξου, Καλομοίρα Ρώτα του Βασιλείου παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου στη δικάσιμο της 21-09-2012 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από τυχόν αναβολή και υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων εν σχέση με:

Α. την από 27-07-2011 αγωγή των Μανδηλαρά Ιωάννη του Γεωργίου και λοιπών κατά του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Β. την από 10-07-2011 αγωγή των Θεωνά Άννας – Μαρίας του Στεφάνου και λοιπών κατά του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και

Γ. την από 01-06-2011 αγωγή του Μαργέλλου Σταματίου του Εμμανουήλ κατά του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Εγκρίνει τη σχετική δαπάνη και διαθέτει πίστωση ύψους 780,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6111 για το σκοπό αυτό.

254

Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας περί έγκρισης παραστάσεων ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου την 24-09-2012 και ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς την 25-09-2012.

Ομόφωνα η Επιτροπή:

Εγκρίνει όπως η δικηγόρος του Δήμου Σοφία Σαντοριναίου -Λατσού παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου στη δικάσιμο της 24-09-2012 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από τυχόν αναβολή και υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων εν σχέση με:

α. Την από 02-01-2008 προσφυγή  της Κοινότητας Δονούσας,

β. Την από 04-08-2009 προσφυγή της Κοινότητας Ηρακλειάς και

γ. Την από 28-12-2009 προσφυγή της Κοινότητας Κουφονησίων.

Εγκρίνει όπως η δικηγόρος του Δήμου Σοφία Σαντοριναίου -Λατσού παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς (Μεταβατική έδρα Σύρου) στη δικάσιμο της 25-09-2012 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από τυχόν αναβολή και υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων εν σχέση με:

α. Την από 01-07-2009 Αίτηση Ακυρώσεως του Δημητρίου Γρηγορίου του Εμμανουήλ,

β. Την από 05-07-2009 Αίτηση Ακυρώσεως του Δημητρίου Γρηγορίου του Εμμανουήλ,

γ. Την από 27-04-2009 Αίτηση Ακυρώσεως της Πανδώρας Δημητρακοπούλου του Νικολάου,

δ. Την από 28-09-2009 Αίτηση Ακυρώσεως της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «COSMOTE Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε»,

ε. Την από 04-05-2009 Αίτηση Ακυρώσεως του Ιωάννη Μαρούλη,

στ. Την από 27-04-2009 Αίτηση Ακυρώσεως της Ελένης χήρας Παναγιώτη Δημητρακοπούλου,

ζ. Την από 08-11-2011 Αίτηση Ακυρώσεως των Αναστασίου Καβαλάρη του Δημητρίου και Πέτρου Καβαλάρη του Δημητρίου και

η. Την από 16-08-2011 Αίτηση Ακυρώσεως της Χριστίνας Σοφικίτη του Βασιλείου.

255

Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας για την αποδοχή δωρεάς στον Καλόξυλο.

Ομόφωνα η Επιτροπή

1. Αποδέχεται τη δωρεά ακινήτου ιδιοκτησίας κληρονόμων Μάρκου και Σοφίας Παραρά και συγκεκριμένα τη δωρεά των 4/5 ακινήτου που βρίσκεται στον οικισμό «Καλόξυλος» της Τ.Κ. Χαλκείου με σκοπό να χρησιμοποιηθεί από το Δήμο για ότι κριθεί καταλληλότερο.

2. Να αναρτηθεί σε εμφανές σημείο του ακινήτου, αναμνηστική πλάκα με την ένδειξη «Εις μνήμη Μάρκου και Σοφίας Παραρά».

3. Ορίζει τους Γεώργιο Καλαβρό και Αικατερίνη Φραγκίσκου για την επαλήθευση του σχετικού τοπογραφικού διαγράμματος. 

4. Ορίζει την Συμβολαιογράφο Αθηνών Σμυρνή Φλώρα για την σύνταξη της πράξεως της άνω δωρεάς και εγκρίνει τη σχετική δαπάνη.

5. Ορίζει το Δήμαρχο για την ενώπιον του Συμβολαιογράφου υπογραφή των σχετικών εγγράφων της άνω πράξεως της δωρεάς και της αποδοχής αυτής και λοιπών σχετικών εγγράφων.

256

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού του Υποέργου 1 «Μελέτες αποκατάστασης των ΧΑΔΑ (Τεχνικές Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) των 7 ΧΑΔΑ και Οριστικές Μελέτες αποκατάστασης των 11 ΧΑΔΑ)» της Πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση έντεκα (11) Χ.Α.Δ.Α. και Προμήθεια Εξοπλισμού Μεταφοράς, Προσωρινής Αποθήκευσης και Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Δήμο Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη του εν θέματι Υποέργου, διαθέτει πίστωση ύψους  € 84.476,73 σε βάρος του Κ.Α. 20-7326.008 και εγκρίνει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού όπως συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

257

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού του Υποέργου 6 «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου» της Πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση έντεκα (11) Χ.Α.Δ.Α. και Προμήθεια Εξοπλισμού Μεταφοράς, Προσωρινής Αποθήκευσης και Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Δήμο Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων» και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη του εν θέματι Υποέργου, διαθέτει πίστωση ύψους € 40.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 20-7326.008, εγκρίνει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού όπως συντάχθηκαν από την υπηρεσία και συγκροτεί επιτροπή διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού αποτελούμενη από τους:

Α. Αργύριο Ανεβλαβή, ως Πρόεδρο με αναπληρωτή τον Δημήτριο Λιανό

Β. Δημήτριο Καραπάτη, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Δημήτριο Μανιό και

Γ. Ευστάθιο Αγγελή, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Ευστάθιο Πιτταρά.

Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Διαγωνισμού ορίζεται ο Μιχαήλ Τριαντάφυλλος – Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ.

258

Έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτίωση δρόμου από Αγ. Ματθαίο (Καλαμούρια) έως δρόμο Αγ. Αρσενίου – Αγ. Άννας Νάξου».

Ομόφωνα η Επιτροπή αποφασίζει την κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 190/31-07-2012 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης του αποτελέσματος του διενεργηθέντος διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του εν θέματι έργου «στην Τεχνική Εταιρεία Μ.Τ. Α.Τ.Ε. για σύναψη σύμβασης.

259

Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης στον οικισμό Γλινάδου Νάξου». 

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει το από 28-08-2012 πρακτικό του διενεργηθέντος διαγωνισμού, κατακυρώνει το διαγωνισμό στην Δ. Ξενάκης & Συνεργάτες Ε.Ε. η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 32% και αποδεσμεύει από τον Κ.Α. 25-7312.110 ποσό € 12.145,53  το οποίο αποτελεί διαθέσιμο υπόλοιπο κατόπιν της διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου αυτού.

260

Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Ταφή απορριμμάτων ΧΑΔΑ 2012».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει το από 27-08-2012 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού, κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον Γεώργιο Κρητικό του Μιχαήλ, ο οποίος προσέφερε έκπτωση 1% και αποδεσμεύει από τον Κ.Α. 20-6162.004 ποσό 2.071,00 € το οποίο αποτελεί διαθέσιμο υπόλοιπο κατόπιν της διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για το σκοπό αυτό.

261

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επέκταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Μεσσαριάς» Δ.Κ. Δονούσας.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 4.155,51 € σε βάρος του Κ.Α. 25-7312.023 για το σκοπό αυτό  και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στην ατομική επιχείρηση Μαργαρίτης Εμμανουήλ Ιωάννη.

262

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοιχίου και τσιμεντόστρωση από περιφερειακό δρόμο περιοχής Πέρα Πάντα έως ιδιοκτησία Νικ. Πράσινου» Δ.Κ. Δονούσας. 

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 5.619,70 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.045 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στην ατομική επιχείρηση Μαργαρίτης Εμμανουήλ Ιωάννη.

263

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Τοπογραφική αποτύπωση περιοχής εγκατάστασης μονάδων αφαλάτωσης Δ.Κ. Σχοινούσας».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη για την εκπόνηση της μελέτης, διαθέτει πίστωση ύψους € 2.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-7413.003 και αναθέτει απευθείας την εκπόνηση της στον Ζαννή Νικόλαο του Λεονάρδου.

264

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει δαπάνες και διαθέτει πιστώσεις από τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2012 ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία.

265

Διαθέσεις πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή διαθέτει πιστώσεις σε βάρος Κ.Α. του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης και παραστατικά δαπανών που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.