ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  17 – 10 – 2012 (36η/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

295

Καθορισμός νέας ημερομηνίας διενέργειας δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή παιδικών χαρών Δ.Κ. Νάξου».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει το από 16-10-2012 πρακτικό του διενεργηθέντος διαγωνισμού και καθορίζει νέα ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας την 25η Οκτωβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη με ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 269/2012 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

296

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την μετατόπιση δικτύου ΟΤΕ και για την μετατόπιση στύλων Μ. και Χ.Τ. λόγω διαπλάτυνσης δρόμου στην περιοχή Καλαμούρια Άγιος Αρσένιος Νάξου οι οποίες έχουν ενταχθεί ως υποέργα στο Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου.

Ομόφωνα η Επιτροπή για το έργο «Βελτίωση δρόμου από Άγ. Ματθαίο (Καλαμούρια) έως δρόμο Αγ. Αρσενίου – Αγ. Άννας Νάξου:

1. Εγκρίνει τη δαπάνη για το υποέργο 4 (μετατόπιση δικτύου ΟΤΕ) και διαθέτει πίστωση ύψους 10.987,84 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.060 για το σκοπό αυτό.

2. Εγκρίνει τη δαπάνη για το υποέργο 3 (μετατόπιση δικτύου ΔΕΗ) και διαθέτει πίστωση ύψους 23.200,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.060 για το σκοπό αυτό.

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ευστάθιος Αγγελής

Σχόλια are closed.