ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  24 -09 – 2012 (34η/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

278

Πρόταση δωρεάς Μαρίας Μαργαρίτη.

Ομόφωνα η Επιτροπή:

 1. Αποδέχεται τη δωρεά ακινήτου ιδιοκτησίας Μαρίας χ. Ιωάννη Μαργαρίτη για την Δημοτική Κοινότητα Απεράθου και με τον όρο τούτο να παραχωρείται και να χρησιμοποιείται για τις λειτουργικές ανάγκες του εκάστοτε υπάρχοντος εις Αθήνας Πολιτιστικού Απεραθίτικου Συλλόγου και εις μνήμη του εκλιπόντος συζύγου της αειμνήστου Ιωάννη Μαργαρίτη.

2. Ορίζει την Συμβολαιογράφο Αθηνών Μαρία Εμ. Πριμηκυρίου για την σύνταξη της πράξεως της άνω δωρεάς και εγκρίνει τη σχετική δαπάνη καθώς και τη δαπάνη των εξόδων μεταγραφής του συμβολαίου.

3. Ορίζει το Δήμαρχο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτη ως εκπρόσωπο του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για την ενώπιον του Συμβολαιογράφου υπογραφή των σχετικών εγγράφων της άνω πράξεως της δωρεάς και της αποδοχής αυτής και λοιπών σχετικών εγγράφων.

4. Να αναρτηθεί σε εμφανές σημείο του ακινήτου, αναμνηστική πλάκα εις μνήμη του Ιωάννη Μαργαρίτη.

5. Να αποσταλεί ευχαριστήρια επιστολή στην ως άνω Δωρήτρια κ. Μαρία Ιωάννου Μαργαρίτη.

279

Έγκριση ασκηθείσης αναίρεσης κατά Καρποντίνη – υπόθεση Δίρραχα Κυνιδάρου.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει την από 28-09-2012 ενώπιον του Αρείου Πάγου ασκηθείσα Αίτηση του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων κατά Γεωργίου Καρποντίνη του Ιωάννη και Ευαγγέλου Καρποντίνη του Γεωργίου περί Αναιρέσεως της υπ' αριθμ. 6/2012 οριστικής Αποφάσεως του Εφετείου Αιγαίου η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Εφετείου Αιγαίου την 1η Οκτωβρίου 2012.

280

Έγκριση ασκηθείσης προσφυγής, έγκριση άσκησης αναστολής εκτελέσεως κατά της υπ' αριθμ. 35188/7480/31-08-2012 Απόφασης της Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κλπ και έγκριση λοιπών σχετικών διαδικαστικών ενεργειών. 

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1. Εγκρίνει την από 25-09-2012 ασκηθείσα ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου προσφυγή του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων κατά της εν θέματι Απόφασης.

2. Εγκρίνει την υπ' αριθμ. 780/2012 Απόφαση Δημάρχου.

3. Εγκρίνει την άσκηση αναστολής εκτελέσεως κατά της εν θέματι Απόφασης.

4. Δίνει εντολή στην με πάγια αντιμισθία δικηγόρο του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων Σοφία Σαντοριναίου – Λατσού όπως μεταβεί στη Σύρο και καταθέσει την ως άνω αίτηση αναστολής εκτελέσεως και παραστεί στη συζήτηση αυτής και εγκρίνει τα έξοδα κίνησης, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης της δικηγόρου.

281

Έγκριση κατάθεσης της από 04-10-2012 αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Νάξου κατά Δημητρίου Λιαγκρή (για αίθουσα Καμπανέλλη) και συζήτηση αυτής.

Μειοψηφούντων των κ.κ. Ευστάθιου Πιτταρά και Ευστάθιου Αγγελή κατά πλειοψηφία η Επιτροπή:

1. Εγκρίνει την από 04-10-2012 ενώπιον της κας Εισαγγελέως Πρωτοδικών Νάξου κατάθεση Αίτησης Λήψεως Ασφαλιστικών Μέτρων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων κατά Δημητρίου Χρήστου Λιαγκρή, κατοίκου Χώρας Νάξου. 

2. Δίνει εντολή στην με πάγια αντιμισθία δικηγόρο του Δήμου κ. Σοφία Σαντοριναίου – Λατσού όπως παρασταθεί για λογαριασμό του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ενώπιον της κας Εισαγγελέως Πρωτοδικών Νάξου στη δικάσιμο της 19-10-2012 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή κατά τη συζήτηση της ως άνω Αιτήσεως Ασφαλιστικών Μέτρων.

282

Ορισμός δικαστικών επιμελητών για την επίδοση δικογράφων κατ' εντολή της Νομικής Υπηρεσίας.

Ομόφωνα η Επιτροπή ορίζει τους:

α) Ευθύμιο Καραμπίνη β) Καλλιόπη Ψαρομπά

γ) Γεώργιο Βόμβα

Δικαστικούς Επιμελητές Νάξου, 

δ) Αικατερίνη Μ. Δουράτσου – Παύλος Ε. Χρυσαφίδης Εταιρία Δικαστικών Επιμελητών

Δικαστικούς Επιμελητές Σύρου και

ε) Εμμανουήλ Καλαϊτζή στ) Ανδρέα Καλαϊτζή Δικαστικούς Επιμελητές Αθηνών

για την επίδοση δικογράφων κατ' εντολή της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Εγκρίνει τη σχετική δαπάνη και διαθέτει πίστωση ύψους 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6116 για το σκοπό αυτό.

283

Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου». 

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει το από 20-09-2012 πρακτικό του διενεργηθέντος διαγωνισμού, κατακυρώνει στην Τεχνική Εταιρεία Μ.Τ. Α.Τ.Ε. η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 40,85% και αποδεσμεύει από τον Κ.Α. 25-7312.027 ποσό € 2.454.876,16 το οποίο αποτελεί διαθέσιμο υπόλοιπο κατόπιν της διενέργειας ανοιχτής δημοπρασίας.

284

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από οικία Κων/νου Μαϊτού μέχρι οικία Γεωργίου Τριαντάφυλλου στον οικισμό Μέση Ποταμιά Τ.Κ. Ποταμιάς».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 7.819,56 € σε βάρος του Κ.Α. 25-7312.114 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στον Νεκτάριο Τριαντάφυλλο του Ιωάννη.

285

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση δρόμου στροφής ‘Μιχελόπουλου'» Τ.Κ. Γαλήνης.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 4.956,61 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.017 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στον Ιωάννη Κιουλαφή του Γεωργίου.

286

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αγωγού ομβρίων Τ.Κ. Γαλήνης».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 5.724,77 € σε βάρος του Κ.Α. 25-7312.115 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στον Ιωάννη Κιουλαφή του Γεωργίου.

287

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Πλακοστρώσεις εντός οικισμού Τ.Κ. Εγγαρών».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 3.554,01 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.016 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στην επιχείρηση Δ. Ξενάκης & Συνεργάτες Ε.Ε.

288

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή ιρλανδικής τάφρου στη θέση Μπαούζι Τ.Κ. Δαμαριώνα».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 11.907,41 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.158 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του  στον Βασίλειο Δημητροκάλλη του Ιωάννη.

289

Αντικατάσταση αναπληρωτή εκπροσώπου του Τ.Ε.Ε. στην Επιτροπή Διαγωνισμού του Υποέργου 1 «Μελέτες αποκατάστασης των ΧΑΔΑ (Τεχνικές Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) των 7 ΧΑΔΑ και Οριστικές Μελέτες αποκατάστασης των 11 ΧΑΔΑ)» της Πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση έντεκα (11) Χ.Α.Δ.Α. και Προμήθεια Εξοπλισμού Μεταφοράς, Προσωρινής Αποθήκευσης και Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».

Ομόφωνα η Επιτροπή αντικαθιστά στην Επιτροπή του εν θέματι Διαγωνισμού τον  αναπληρωτή εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε. Νικόλαο Αγγελή του Ιακώβου με τον κ. Βασιλάκη Εμμανουήλ του Γαβριήλ.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. 270/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

290

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «Προμήθεια υλικών συντήρησης των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης» έτους 2012.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη για την εν θέματι προμήθεια, διαθέτει πίστωση ύψους € 99.950,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-6662.001 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για το σκοπό αυτό, εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό καθώς και τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια αυτή.

291

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δικτύων ηλεκτροφωτισμού» έτους 2012.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη για την εν θέματι προμήθεια, διαθέτει πίστωση ύψους € 49.260,00 σε βάρος του Κ.Α. 20-6662.001 για το σκοπό αυτό, εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας η οποία  θα γίνει έπειτα από πρόχειρο διαγωνισμό.

292

Αποδοχή δωρεάς ποσού 10.000,00 € από τον κ. Κόκκινο Βασίλειο του Ιωάννη για την συμμετοχή στη δαπάνη του έργου «Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού με νέο Υ/Σ για φωτιστικά σώματα κτλ περιοχής ΨΑΡΡΑ – ΜΕΡΣΙΝΟ Τ.Κ. Δαμαριώνα».

Ομόφωνα η Επιτροπή αποδέχεται τη δωρεά του κ. Βασιλείου Κόκκινου του Ιωάννη σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 14163/05-10-2012 αίτησή του και συγκριμένα αποδέχεται τη δωρεά ποσού 10.000,00 € με σκοπό να διατεθεί από το Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ως συμμετοχή του δωρητή στην δαπάνη του έργου «Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού με νέο Υ/Σ για φωτιστικά σώματα κτλ περιοχής ΨΑΡΡΑ – ΜΕΡΣΙΝΟ Τ.Κ. Δαμαριώνα» συνολικού κόστους 28.710,84 Ευρώ.

293

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει δαπάνες και διαθέτει πιστώσεις από τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2012 ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία.

294

Διαθέσεις πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή διαθέτει πιστώσεις σε βάρος Κ.Α. του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης και παραστατικά δαπανών που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.