ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  25 – 10 – 2012 (38η/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

306

Καθορισμός νέας ημερομηνίας διενέργειας δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή παιδικών χαρών Δ.Κ. Νάξου».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει το από 25-10-2012 πρακτικό του διενεργηθέντος διαγωνισμού και καθορίζει νέα ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας την 06η Νοεμβρίου 2012 ημέρα Τρίτη με ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 269/2012 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

307

Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού του Υποέργου 6 «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου» της Πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση έντεκα (11) Χ.Α.Δ.Α. και Προμήθεια Εξοπλισμού Μεταφοράς, Προσωρινής Αποθήκευσης και Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Δήμο Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τα από 08-10-2012 και 19-10-2012 πρακτικά του διενεργηθέντος εν θέματι διαγωνισμού και ακυρώνει το διαγωνισμό διότι δεν τηρήθηκαν όλοι οι απαιτούμενοι κανόνες δημοσιότητας. Επίσης αποφάσισε τη διενέργεια του διαγωνισμού βάσει νέων όρων.

308

Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων και έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την προμήθεια καυσίμων υπηρεσιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1. Αποδεσμεύει πιστώσεις ως εξής:

α. Πίστωση ύψους 3.000,00 € από τον Κ.Α. 15-6641.001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων» της υπηρεσίας πολιτισμού – αθλητισμού – παιδείας.

β. Πίστωση ύψους 6.500,00 € από τον Κ.Α. 30-6641.001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων» της υπηρεσίας τεχνικών έργων.

γ. Πίστωση ύψους 2.000,00 € από τον Κ.Α. 35-6641.001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων» της υπηρεσίας πρασίνου.

δ. Πίστωση ύψους 1.500,00 € από τον Κ.Α. 50-6641.001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων» της υπηρεσίας δημοτικής αστυνομίας.

2. Εγκρίνει δαπάνες διαθέτει πιστώσεις για την προμήθεια καυσίμων υπηρεσιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στα όρια του συμβατικού ποσού της προμήθειας καυσίμων ως εξής:

α. Εγκρίνει τη δαπάνη για την προμήθεια καυσίμων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και διαθέτει πίστωση ύψους 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6641.001 για το σκοπό αυτό.

β. Εγκρίνει τη δαπάνη για την προμήθεια καυσίμων υπηρεσίας ύδρευσης – αποχέτευσης – άρδευσης και διαθέτει πίστωση ύψους 7.700,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25-6641.001 για το σκοπό αυτό.

γ. Εγκρίνει τη δαπάνη για την προμήθεια καυσίμων υπηρεσίας ύδρευσης – αποχέτευσης – άρδευσης για ηλεκτρογεννήτριες και διαθέτει πίστωση ύψους 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25-6643.001 για το σκοπό αυτό.

δ. Εγκρίνει τη δαπάνη για την προμήθεια καυσίμων υπηρεσίας ύδρευσης – αποχέτευσης – άρδευσης για λοιπές ανάγκες και διαθέτει πίστωση ύψους 300,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25-6644.001 για το σκοπό αυτό.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.