ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  23 -10 – 2012 (37η/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

297

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πιστώσεων, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια οχημάτων υπηρεσιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη για την προμήθεια και διαθέτει πιστώσεις ως εξής:

Α. Πίστωση ύψους € 21.700,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-7132.001 για την προμήθεια οχήματος φορτηγού κλειστού τύπου για την υπηρεσία ύδρευσης αποχέτευσης.

Β. Πίστωση ύψους € 20.300,00 σε βάρος του Κ.Α. 35-7132.001 για την προμήθεια φορτηγού κλειστού τύπου για την υπηρεσία πρασίνου.

Γ. Πίστωση ύψους € 17.280,00 σε βάρος του Κ.Α. 50-7132.002 για την προμήθεια επιβατικού οχήματος 4Χ4 για την υπηρεσία της δημοτικής αστυνομίας και

Δ. Πίστωση ύψους € 17.280,00 σε βάρος του Κ.Α. 30-7132.001 για την προμήθεια επιβατικού οχήματος 4Χ4 για την υπηρεσία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού € 76.560,00 και εγκρίνει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια αυτή.

298

Καθορισμός νέας ημερομηνίας διενέργειας δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Πλακόστρωση δρόμου εντός του οικισμού Τ.Κ. Γαλανάδου».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει το από 12-10-2012 πρακτικό του διενεργηθέντος διαγωνισμού και καθορίζει νέα ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας την 2α Νοεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή με ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 268/2012 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

299

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στον οικισμό Φιλωτίου» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού. 

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη κατασκευής του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 36.350,20 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.157 για το σκοπό αυτό, εγκρίνει τη διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου και συγκροτεί Επιτροπή Διαγωνισμού που θα διενεργηθεί στις 09 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ. αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας:

α. Ανδριανή Ραβιόλου ως Πρόεδρο,

β.Δημήτριος Μανωλάς ως τακτικό μέλος και

γ. Νικόλαος Μαχαιριώτης ως τακτικό μέλος.

Ορίζει αναπληρωματικά μέλη που αναπληρώνουν κατά τη σειρά που διορίζονται, οποιαδήποτε από τα τακτικά που τυχόν απουσιάζουν ή κωλύονται τους: Κυριακή Μαργαρίτη, Αικατερίνη Φραγκίσκου και Κων/νο Χαμηλοθώρη.  

300

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης εντός οικισμού Τ.Κ. Σαγκρίου».

 Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 4.438,62 € σε βάρος του Κ.Α. 25-7312.007 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στον Κωστούδη Ευτύχιο του Νικολάου.

301

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης εντός του οικισμού Φιλωτίου».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 11.889,54 € σε βάρος του Κ.Α. 25-7312.085 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στην ατομική επιχείρηση Τζιώτης Γεώργιος του Αναστασίου.

302

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αντιστήριξη δρόμου περιοχής στην περιοχή του κτήματος ιδιοκτησίας Σφυρόερα Σταύρου» Τ.Κ. Βίβλου.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 1.998,36 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.115 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στην ατομική επιχείρηση Ψαρράς Κων/νος του Αποστόλου.

303

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από την υπόλογο του με αριθμ. Β-253/2012 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ' αριθμ. Β-253/2012 ύψους 3.000,00 € χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, που εκδόθηκε στο όνομα της υπαλλήλου Ελένης Καμπούρη και απαλλάσσει την υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό. 

304

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει δαπάνες και διαθέτει πιστώσεις από τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2012 ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία.

305

Διαθέσεις πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή διαθέτει πιστώσεις σε βάρος Κ.Α. του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης και παραστατικά δαπανών που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.