ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  31 -10 – 2012 (39η/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

309

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας «Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης – αποχέτευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού. 

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη για την εκτέλεση της εργασίας,  διαθέτει πίστωση ύψους 69.427,16 € σε βάρος του Κ.Α. 25-6262.029 για το σκοπό αυτό, εγκρίνει την σχετική μελέτη, τους όρους διακήρυξης και συγκροτεί επιτροπή διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού αποτελούμενη από τους:

Α. Αργύριο Ανεβλαβή, ως Πρόεδρο με αναπληρωτή τον Δημήτριο Λιανό.

Β. Δημήτριο Καραπάτη, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Δημήτριο Μανιό και

Γ. Ευστάθιο Αγγελή, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Ευστάθιο Πιτταρά.

Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Διαγωνισμού ορίζεται ο Μιχαήλ Τριαντάφυλλος.

310

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού. 

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης της εργασίας διαθέτει σε βάρος Κ.Α. του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, για το σκοπό αυτό πιστώσεις ως εξής:

1.400,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10-6263.006.

9.800,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15-6263.006. 1.600,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6263.006.

15.400,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25-6263.006. 2.800,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30-6263.006.

1.400,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35-6263.006.

1.400,00 € σε βάρος του Κ.Α. 40-6263.006.

1.400,00 € σε βάρος του Κ.Α. 45-6263.006. 1.400,00 € σε βάρος του Κ.Α. 50-6263.006.

5.600,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6264.006.

5.600,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25-6264.006.

32.200,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30-6264.006.

Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης και συγκροτεί επιτροπή διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού αποτελούμενη από τους:

Α. Αργύριο Ανεβλαβή, ως Πρόεδρο με αναπληρωτή τον Δημήτριο Λιανό

Β. Δημήτριο Καραπάτη, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Δημήτριο Μανιό και

Γ. Ευστάθιο Αγγελή, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Ευστάθιο Πιτταρά.

Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Διαγωνισμού ορίζεται ο υπάλληλος του Δήμου, Νικόλαος Μαχαιριώτης.

311

Έγκριση νέων όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού του Υποέργου 6 «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου» της Πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση έντεκα (11) Χ.Α.Δ.Α. και Προμήθεια Εξοπλισμού Μεταφοράς, Προσωρινής Αποθήκευσης και Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων». 

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τους νέους όρους διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού του εν θέματι Υποέργου. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. 257/2012 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

312

Έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης στον οικισμό Γλινάδου Νάξου».   

Ομόφωνα η Επιτροπή αποφάσισε την κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 259/10-09-2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης του αποτελέσματος του διενεργηθέντος διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης στον οικισμό Γλινάδου Νάξου» στην Τεχνική Εταιρεία Δ. Ξενάκης & Συνεργάτες Ε.Ε. για σύναψη σύμβασης.

313

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επισκευές οδοστρώματος μετά από παρεμβάσεις αποκαταστάσεων δικτύων ύδρευσης».  

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 6.721,39 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7333.056 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στον Μαργαρίτη Ιωάννη του Γεωργίου.

314

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση τσιμεντοστρώσεων και βελτίωση οδού εντός του οικισμού της Τ.Κ. Κυνιδάρου».  

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 11.904,85 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.014 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στην επιχείρηση Δ. Ξενάκης & Συνεργάτες Ε.Ε.

315

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ. Μέσης».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 4.999,72 € σε βάρος του Κ.Α. 25-7312.060 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στην ατομική επιχείρηση Σουσούνης Ιωάννης.

316

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Τμηματικές αποκαταστάσεις στενότητας Δημοτικής οδού Αγγιδίων στον οικισμό Αγγιδίων Δ.Κ. Νάξου».  

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 11.670,91 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.153 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στην επιχείρηση Δ. Ξενάκης & Συνεργάτες Ε.Ε.

317

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει δαπάνες και διαθέτει πιστώσεις από τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2012 ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία.

318

Διαθέσεις πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή διαθέτει πιστώσεις σε βάρος Κ.Α. του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης και παραστατικά δαπανών που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.