ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  09 – 11 – 2012 (40η/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

319

Απευθείας ανάθεση αποκατάστασης βλάβης γεώτρησης ύδρευσης στην περιοχή Άη – Λια Δαμαριώνα λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη, διαθέτει πίστωση ύψους 16.153,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25-6262.007 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απ' ευθείας στον Βασιλάκη Βασίλειο.

320

Εξέταση ένστασης της ΕΠΤΑ Α.Ε. κατά της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού του Υποέργου 6 «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου» της Πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση έντεκα (11) Χ.Α.Δ.Α. και Προμήθεια Εξοπλισμού Μεταφοράς, Προσωρινής Αποθήκευσης και Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».

Ομόφωνα η Επιτροπή αποδέχεται εν μέρει την ένσταση, επαναπροκηρύσσει τον πρόχειρο διαγωνισμό και εγκρίνει τους όρους διακήρυξης όπως συντάχθηκαν από την υπηρεσία.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. 257/2012 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.