ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  13 -11 – 2012 (41η/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

321

Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή παιδικών χαρών Δ.Κ. Νάξου».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει το από 06-11-2012 πρακτικό του διενεργηθέντος διαγωνισμού και κατακυρώνει στην ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ  Α.Τ.Ε. η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 0,49%.

Επίσης αποδεσμεύει από τον Κ.Α. 15-7322.001 ποσό € 827,26 το οποίο αποτελεί διαθέσιμο υπόλοιπο.

322

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επισκευή και συντήρηση 1ου Δημοτικού σχολείου Χώρας» Δ.Κ. Νάξου.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 9.187,25 € σε βάρος του Κ.Α. 15-7331.014 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στην επιχείρηση Δ. Ξενάκης & Συνεργάτες Ε.Ε.

323

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης τύπου αντίστροφης όσμωσης (R.O.) ελάχιστης παραγωγής 400m3 ημερησίως για τη Δ.Κ. Σχοινούσσης».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη, διαθέτει πίστωση ύψους € 284.200,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-7135.046 για το σκοπό αυτό, εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού € 284.200,00 και εγκρίνει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια αυτή.

324

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη, διαθέτει πίστωση ύψους € 25.997,43 σε βάρος του Κ.Α. 20-6634, εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό για την προμήθεια αυτή η οποία θα γίνει έπειτα από πρόχειρο διαγωνισμό σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Ν. 2286/1995.

325

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας «Εργασίες καθαρισμού χανδακιών, κοιτών ρεμάτων κτλ για πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού. 

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη, διαθέτει πίστωση ύψους 39.991,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6162.017 για το σκοπό αυτό, εγκρίνει την 25-10-2012 μελέτη, εγκρίνει τους όρους διακήρυξης και συγκροτεί επιτροπή διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού αποτελούμενη από τους:

Α. Αργύριο Ανεβλαβή, ως Πρόεδρο με αναπληρωτή τον Δημήτριο Λιανό.

Β. Δημήτριο Καραπάτη, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Δημήτριο Μανιό, και

Γ. Ευστάθιο Αγγελή, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Ευστάθιο Πιτταρά.

Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Διαγωνισμού ορίζονται οι υπάλληλοι Φραγκίσκου Αικατερίνη και Τριανταφύλλου Νεκταρία. 

326

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης ελέγχου χρηματικού υπολοίπου Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων από Ορκωτούς Ελεγκτές και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη, διαθέτει πίστωση ύψους 16.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6162.002 για το σκοπό αυτό, εγκρίνει την μελέτη, εγκρίνει τους όρους διακήρυξης και συγκροτεί επιτροπή διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού αποτελούμενη από τους:

Α. Αργύριο Ανεβλαβή, ως Πρόεδρο με αναπληρωτή τον Δημήτριο Λιανό.

Β. Δημήτριο Καραπάτη, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Δημήτριο Μανιό και

Γ. Ευστάθιο Αγγελή, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Ευστάθιο Πιτταρά.

Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Διαγωνισμού ορίζεται η υπάλληλος Τριανταφύλλου Νεκταρία.

327

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επείγουσα αντικατάσταση τμημάτων υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης στις περιοχές Καστρακίου και Μικρής Βίγλας της Τ.Κ. Σαγκρίου» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη κατασκευής του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 58.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25-7312.116 για το σκοπό αυτό, εγκρίνει τη διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισμού και συγκροτεί Επιτροπή Διαγωνισμού αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας:

α. Μάρκο Βασιλάκη, ως Πρόεδρο,

β. Αικατερίνη Φραγκίσκου, ως τακτικό μέλος και

γ. Κων/νο Χαμηλοθώρη, ως τακτικό μέλος.

Αναπληρωματικά μέλη: Ειρηναίος Κιουλαφής,        Δημήτριος Μανωλάς και Δημήτριος Πανταζίδης.

328

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Πλακοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις εντός οικισμού Τ.Κ. Βίβλου» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη κατασκευής του έργου,  διαθέτει πίστωση ύψους 48.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.160 για το σκοπό αυτό, εγκρίνει τη διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισμού και συγκροτεί Επιτροπή Διαγωνισμού αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας:

α. Δημήτριο Μανωλά, ως Πρόεδρο,

β. Ανδριανή Ραβιόλου, ως τακτικό μέλος και

γ. Νικόλαος Μαχαιριώτης, ως τακτικό μέλος.

Αναπληρωματικά μέλη: Ευγενία Καραμανή, Σταματία Μαργαρίτη και Αικατερίνη Φραγκίσκου.

329

Έγκριση νέων όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στον οικισμό Φιλωτίου».

Ομόφωνα η Επιτροπή ακυρώνει τον πρόχειρο διαγωνισμό που προκηρύχθηκε κατόπιν της υπ' αριθμ. 299/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου, επαναπροκηρύσσει τον πρόχειρο διαγωνισμό και εγκρίνει τους νέους όρους διακήρυξης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. 299/2012 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

330

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Διαμόρφωση χώρου στη θέση Γεφύρι Τ.Κ. Κορώνου». 

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη για την εκπόνηση της μελέτης, διαθέτει πίστωση ύψους € 3.480,00 σε βάρος του Κ.Α. 30-7412.031 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκπόνηση της στον Δημήτριο Ψαρρό του Ιωάννη.

331

Ακύρωση της υπ' αριθμ. 300/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τον ανάδοχο εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης εντός οικισμού Τ.Κ. Σαγκρίου».

Ομόφωνα η Επιτροπή ακυρώνει την υπ' αριθμ. 300/2012 προηγούμενη Απόφασή της ως προς τον ανάδοχο για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης εντός οικισμού Τ.Κ. Σαγκρίου» κ. Κωστούδη Ευτύχιο, διότι κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης είχε λήξει το εμπειροτεχνικό πτυχίο του.

Κατά τη λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. 300/2012 προηγούμενη Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

332

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει δαπάνες και διαθέτει πιστώσεις από τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2012 ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία.

333

Διαθέσεις πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή διαθέτει πιστώσεις σε βάρος Κ.Α. του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης και παραστατικά δαπανών που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.