ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  23 – 05 – 2011 (9η/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

55

Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης για τη δαπάνη δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια χημικών υλικών 2011 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Αποφασίστηκε ομόφωνα:

1. Η έγκριση της δαπάνης δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια χημικών υλικών 2011 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».

2. Διατέθηκε πίστωση ύψους € 600,00 σε βάρος  του Κ.Α. 25-6462 του υπό ψήφιση δημοτικού προϋπολογισμού εξόδων έτους 2011 για το σκοπό αυτό.

                                                                                   

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.