ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  20 – 11 – 2012 (42η/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

334

Έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή παιδικών χαρών Δ.Κ. Νάξου».

Ομόφωνα η Επιτροπή αποφάσισε την κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 321/13-11-2012 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης του αποτελέσματος του διενεργηθέντος διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή παιδικών χαρών Δ.Κ. Νάξου» στην ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ Α.Τ.Ε. για σύναψη σύμβασης.

335

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δικηγορική αμοιβή για την απαλλοτρίωση του έργου «Βελτίωση δρόμου από Αγ. Ματθαίο (Καλαμούρια) έως δρόμο Αγ. Αρσενίου Αγ. Άννας».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει την εν θέματι δαπάνη και διαθέτει πίστωση ύψους 2.110,40 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7111.002 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για το σκοπό αυτό.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.