ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  28 – 11 – 2012 (43η/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

336

Λήψη απόφασης επί της γνωμοδότησης της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια υλικών συντήρησης των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης» έτους 2012.

Ομόφωνα η Επιτροπή αποδεχόμενοι τα πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «Προμήθεια υλικών συντήρησης των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης»:

1.Κάνει δεκτή στο σύνολο της, την από 12-11-2012 με αρ. πρωτ. 16116/13-11-2012 ένσταση της ΡΑΪΝΕΚΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ.

2.Κάνει δεκτή εν μέρει την από 15-11-2012 με αρ. πρωτ. 16318/15-11-2012 ένσταση της ΑΦΟΙ Σ. ΑΝΕΒΛΑΒΗ Ο.Ε.

3.Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια υλικών συντήρησης των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης» και την επανάληψη αυτού με τους ίδιους όρους.

4.Τη διενέργεια του διαγωνισμού σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας υποχρεωτικής δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στο τύπο καθώς συντρέχουν επείγοντες λόγοι, καθώς τα υπό προμήθεια υδραυλικά είδη προορίζονται για άμεσες και κατεπείγουσες αποκαταστάσεις βλαβών σε δημοτικά δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης (περ. α παρ. 1 του άρθρου 10 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

5.Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. 290/2012 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

337

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μεταφορά μηχανήματος έργου, Ισοπεδωτής Γαιών με αρ. κυκλ. ΜΕ-121493 που παραχωρήθηκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, από την Άνδρο στη Σύρο και από την Σύρο στη Νάξο. 

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει την εν θέματι δαπάνη και διαθέτει πίστωση ύψους 600,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30-6414 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για το σκοπό αυτό.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.