ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  05 -12 – 2012 (44η/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

338

Έγκριση για παράσταση στo Ειρηνοδικείο Τραγαίας και λοιπές διαδικαστικές ενέργειες.

Ομόφωνα η Επιτροπή:

Α. Εγκρίνει την άσκηση ανακοπής κατά της υπ' αριθμ. 105/2012 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου.

Εγκρίνει όπως, η δικηγόρος του Δήμου, υπογράψει και καταθέσει το σχετικό δικόγραφο, παραστεί κατά τη συζήτησή της και να υποβάλει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την αναστολή εκτέλεσης της παραπάνω διαταγής πληρωμής, σε περίπτωση επίσπευσης της εκτέλεσης.

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν εφόσον έως την 07-12-2012 ο Γεώργιος Κώτσος του Εμμανουήλ υποβάλλει δήλωση ότι παραιτείται του ημίσεως των τόκων και λοιπών δικαστικών εξόδων. 

Β. Εγκρίνει την άσκηση παρέμβασης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Τραγαίας στη δικάσιμο της 07-12-2012 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από τυχόν αναβολή δικάσιμο εν σχέση με την από 08-08-2012 αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων της Ζωής συζ. Γεωργίου Μήτρου κατά Δημητρίου Χωματά του Μιχαήλ και αφορά ακίνητο στην Τ.Κ. Δαμαριώνα που χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης οχημάτων των κατοίκων. 

Εγκρίνει όπως η με πάγια αντιμισθία δικηγόρος του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων Σοφία Σαντοριναίου, ασκήσει την ως άνω παρέμβαση και παραστεί στη συζήτηση αυτής.

Τα ανωτέρω ισχύουν εάν και εφόσον η Τ.Κ. Δαμαριώνα προσκομίσει σχετική απόφαση και αποδεικτικά έγγραφα στοιχεία όσον αφορά την ιδιοκτησία. 

Γ. Εγκρίνει όπως η δικηγόρος του Δήμου, παρασταθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Τραγαίας στη δικάσιμο της 07-12-2012 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από τυχόν αναβολή δικάσιμο εν σχέση με την από 02-08-2011 αγωγή του Ιωάννη Ζευγώλη του Γεωργίου κατά του Δήμοου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Δ. Εγκρίνει όπως η δικηγόρος του Δήμου, παρασταθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Τραγαίας στη δικάσιμο της 07-12-2012 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από τυχόν αναβολή δικάσιμο και υπογράψει το πρακτικό αποδοχής της δήλωσης των Ζαμπέτας συζ. Νικολάου Τουμπακάρη και Νικολάου Τουμπακάρη του Ιακώβου περί της συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς μετά την από 26-11-2010 αγωγή με αύξοντα αριθμό κατάθεσης 28/29-11-2010 του τ. Δήμου Δρυμαλίας που αφορά την άρση εμποδίων σε αγροτικό δρόμο περιοχής Κουτσολιά ή Χάλαρο Φανερωμένης.

Ε. Εγκρίνει όπως η δικηγόρος του Δήμου, παρασταθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Τραγαίας στη δικάσιμο της 07-12-2012 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από τυχόν αναβολή δικάσιμο και εν σχέση με την από 28-03-2012 αγωγή των Ηλία Μουστάκη του Ανδρέα και Γεωργίας Μουστάκη συζ. Ηλία Μουστάκη κατά της «ΑΡΙΑΔΝΗ Α.Ε» και κατά του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

ΣΤ. Δίνει την εντολή στην δικηγόρο του Δήμου όπως ενεργήσει τα δέοντα ώστε να κληθούν προκειμένου να προσκομίσουν τα έγγραφά τους και να καταθέσουν τις απόψεις τους οι α) Μαρίνα Πρωτονοταρίου του Μιχαήλ & Αικατερίνης, β) Σοφία Πρωτονοταρίου του Μιχαήλ & Αικατερίνης και γ) Μαρίνα συζ. Δημ. Μυτιληναίου γένους Γεωργ. & Σοφίας Πρωτονοταρίου για τις οποίες έχει εκδοθεί από τον τ. Δήμο Δρυμαλίας το από 02-12-2010 Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής προκειμένου να απελευθερωθεί υπάρχον δημοτικός δρόμος στην Δ.Κ. Απεράθου μέσου πλάτους 1,60 μ. και μήκους 8,80 μ. που έχουν αποκλείσει με πόρτα. Ακολούθως ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων θα προβεί στις νόμιμες διαδικασίες.

Ζ. Παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο Νάξου, Βασίλειο Καραμπίνη (ΑΜ 27), όπως προβεί σε όλες τις νομικές ενέργειες που απαιτούνται προκειμένου να περαιωθεί η δικαστική υπόθεση που εκκρεμεί μεταξύ του τέως Δήμου Δρυμαλίας και Εμμ. Νανούρη για το χώρο ΧΑΔΑ Απεράθου Νάξου.

Η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων όπως ισχύουν.

Εγκρίνει την κατ' εξαίρεση ανάθεση για το δικαστικό χειρισμό της υπόθεσης αυτής στον κ. Βασίλειο Καραμπίνη λόγω α) του κωλύματος της δικηγόρου του Δήμου όπως αναφέρεται στην εισήγηση και β) της εμπειρίας που διαθέτει στη συγκεκριμένη υπόθεση η οποία απαιτείται για τον ευδόκιμο χειρισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπισή της προς το συμφέρον του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Εγκρίνει τη σχετική δαπάνη και διαθέτει πίστωση ύψους δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 00-6111 για το σκοπό αυτό.

Η. Εγκρίνει όπως για το ακίνητο ιδιοκτησίας Μαρίας χ. Ιωάννη Μαργαρίτη, τη δωρεά του οποίου αποδέχθηκε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ' αριθμ. 278/2012 Απόφασή της, μεταβιβαστεί στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για τη Δημοτική Κοινότητα Απεράθου η χρήση του ακινήτου (ως αποθήκη) όπως αναφέρεται στο συμβόλαιο της δωρήτριας.

339

Έγκριση καταβολής δαπάνης επίδοσης

Εγκρίνει να δοθεί εντολή στην Οικονομική Υπηρεσία για την εξόφληση δαπάνης ύψους 1.997,61 Ευρώ που αφορά την αμοιβή της Δικαστικής Επιμελήτριας Νάξου Καλλιόπης Ψαρομπά, για την επίδοση των δικογράφων της από 23-12-2011 ΑΙΤΗΣΗΣ για τον καθορισμό προσωρινής τιμής  μονάδος των απαλλοτριωθέντων ακινήτων για το έργο «Βελτίωση δρόμου από Αγ. Ματθαίο (Καλαμούρια) έως δρόμο Αγίου Αρσενίου – Αγ. Άννας Νάξου».

340

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια «Υγρών καυσίμων έτους 2013» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Ομόφωνα η Επιτροπή

Α. Εγκρίνει την δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογισμού διακοσίων 222.300,00 € η οποία θα βαρύνει τον υπό σύνταξη δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013.

Β. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Γ. Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού και

Δ. Εγκρίνει όπως ο διαγωνισμός για την προμήθεια να διενεργηθεί σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας υποχρεωτικής δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στο τύπο καθώς συντρέχουν επείγοντες λόγοι για την καλή λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (περ. α παρ. 1 του άρθρου 10 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

341

Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια οχημάτων υπηρεσιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει το από 29-11-2012 πρακτικό του διενεργηθέντος διαγωνισμού και αποφασίζει την επανάληψη του την 14η Ιανουαρίου 2013.

342

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση δημοτικού κτιρίου και αποκατάσταση οδού Τ.Κ. Σκαδού».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 11.744,45 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7333.001 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στην ατομική επιχείρηση Σουσούνης Ιωάννης.

343

Έκθεση ελέγχου Απολογισμού, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2010 πρώην Δήμου Δρυμαλίας.

Ομόφωνα η Επιτροπή υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση τον Απολογισμό, τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως του τέως Δήμου Δρυμαλίας για τη χρήση 1.1.2010 έως 31.12.2010.

344

Έγκριση αποτελέσματος του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τα από 22-11-2012  και 29-11-2012 πρακτικά της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού, κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στους:

α. Νικόλαο Τολάκη για την εκτέλεση μηχανολογικών εργασιών με το ποσό των 45,00 € με Φ.Π.Α. ανά εργατοώρα για τις κατηγορίες απορριμματοφόρα, φορτηγά, σάρωθρα, μηχανήματα και λεωφορεία, με το ποσό των 35,00 € με Φ.Π.Α. ανά εργατοώρα για τις κατηγορίες επιβατικά και ημιφορτηγά, με έκπτωση 6% για τα ανταλλακτικά για τις κατηγορίες απορριμματοφόρα, φορτηγά, μηχανήματα, επιβατικά και ημιφορτηγά και με έκπτωση 8% για τα ανταλλακτικά των κατηγοριών σάρωθρα και λεωφορεία.

β. Αφοί Β. Κουμερτά Ο.Ε. για την εκτέλεση εργασιών Φανοποιΐας – Βαφής με το ποσό των 40,00 € με Φ.Π.Α. ανά εργατοώρα για τις κατηγορίες απορριμματοφόρα, φορτηγά, σάρωθρα, μηχανήματα, λεωφορεία, επιβατικά και ημιφορτηγά και με έκπτωση 5% για τα ανταλλακτικά των ίδιων κατηγοριών.

γ. Βασιλάκη Βασίλειο του Γεωργίου για την εκτέλεση εργασιών υπερκατασκευής με το ποσό των 25,00 € με Φ.Π.Α. ανά εργατοώρα για τις κατηγορίες απορριμματοφόρα, φορτηγά, σάρωθρα, μηχανήματα, λεωφορεία, επιβατικά και ημιφορτηγά και με εκπτώσεις για τα ανταλλακτικά 17% για την κατηγορία απορριμματοφόρα, 15% για την κατηγορία φορτηγά, 20% για την κατηγορία σάρωθρα, 25% για την κατηγορία μηχανήματα, 10% για την κατηγορία λεωφορεία, 5% για την κατηγορία επιβατικά και 12% για την κατηγορία ημιφορτηγά.

δ. Πολυκρέτη Γεώργιο για την εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση και επισκευή της κατηγορίας δικύκλων με το ποσό των 45,00 € με Φ.Π.Α. ανά εργατοώρα και με έκπτωση 5% για τα ανταλλακτικά της κατηγορίας αυτής.

ε. Βασιλάκη Βασίλειο του Ελευθερίου για την εκτέλεση εργασιών για την επισκευή και συντήρηση ελαστικών με το ποσό των 45,00 € με Φ.Π.Α. ανά εργατοώρα για τις κατηγορίες απορριμματοφόρα, φορτηγά και λεωφορεία, 40,00 € με Φ.Π.Α. ανά εργατοώρα για την κατηγορίες σάρωθρα, επιβατικά και ημιφορτηγά και 50,00 € με Φ.Π.Α. ανά εργατοώρα για την κατηγορία των μηχανημάτων και με εκπτώσεις για τα ανταλλακτικά 10% για τις κατηγορίες απορριμματοφόρα, φορτηγά, σάρωθρα, λεωφορεία, επιβατικά και ημιφορτηγά και έκπτωση 12% για τα ανταλλακτικά της κατηγορίας των μηχανημάτων και κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό για την κατηγορία  Ηλεκτρολογικές & Ηλεκτρονικές εργασίες – Ανταλλακτικά.

345

Έγκριση αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας «Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης – αποχέτευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».

Ομόφωνα η Επιτροπή απορρίπτει την από 19-11-2012 με α.π. 16536/19-11-2012 ένσταση του Βασιλείου Βασιλάκη του Γεωργίου κατά του πρακτικού του εν λόγω διαγωνισμού, εγκρίνει το από 16-11-2012 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού και κατακυρώνει το αποτέλεσμα στους:

α. Σ. Καρούσης – Μ. Τριαντάφυλλος Ο.Ε. για την ομάδα εργασιών Ι: Μηχανολογικά με έκπτωση 15% δηλαδή συνολικό προϋπολογισμό προσφοράς € 44.032,79 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

β. Στέφανο Α. Λαμπαδάκη για την ομάδα εργασιών ΙΙ: Ηλεκτρολογικά με έκπτωση 1% δηλαδή συνολικό προϋπολογισμό προσφοράς 17.447,64 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

346

Έγκριση αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού για τις «Εργασίες καθαρισμού χανδακιών, κοιτών ρεμάτων κτλ για την πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τα από 27-11-2012 πρακτικά Ι και ΙΙ της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού και κατακυρώνει το αποτέλεσμα στην Ι. Καστρήσιος – Δ. Πρωτονοτάριος Τεχνική – Κατασκευαστική Ο.Ε. με συνολικό προϋπολογισμό προσφοράς € 27.329,60 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

347

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου από την εκκλησία Αγ. Νικοδήμου μέχρι την εκκλησία Χριστού της Τ.Κ. Γλινάδου» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη κατασκευής του έργου και διαθέτει πίστωση ύψους 42.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.159 για το σκοπό αυτό. Εγκρίνει τη διακήρυξη και συγκροτεί Επιτροπή Διαγωνισμού που θα διενεργηθεί στις 14 Δεκεμβρίου 2012, αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας:

α. Δημήτριο Πανταζίδη ως Πρόεδρος, β. Ειρηναίο Κιουλαφή ως τακτικό μέλος και γ. Κων/νο Χαμηλοθώρη ως τακτικό μέλος.

Ορίζει αναπληρωματικά μέλη τους: Σταματία Μαργαρίτη, Γεώργιο Μανδηλαρά και Νικόλαο Μαχαιριώτη.

348

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση γραφείου τέως Κοινότητας Κορώνου» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη κατασκευής του έργου και διαθέτει πίστωση ύψους 55.599,81 € σε βάρος του Κ.Α. 10-7311.009 για το σκοπό αυτό. Εγκρίνει τη διακήρυξη και συγκροτεί Επιτροπή Διαγωνισμού που θα διενεργηθεί στις 13 Δεκεμβρίου 2012, αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας:

α. Κυριακή Μαργαρίτη ως Πρόεδρος, β  Σταματία Μαργαρίτη ως τακτικό μέλος και γ. Κωνσταντίνος Χαμηλοθώρης ως τακτικό μέλος.

Ορίζει αναπληρωματικά μέλη τους:

Γεώργιο Μανδηλαρά, Μάρκο Βασιλάκη και Ειρηναίο Κιουλαφή.

349

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Πλακοστρώσεις κεντρικών δρόμων εντός του οικισμού Κορώνου Τ.Κ. Κορώνου» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη κατασκευής του έργου και διαθέτει πίστωση ύψους 55.999,99 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.162 για το σκοπό αυτό. Εγκρίνει τη διακήρυξη και συγκροτεί Επιτροπή Διαγωνισμού που θα διενεργηθεί στις 14 Δεκεμβρίου 2012, αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας:

α. Ευγενία Καραμανή ως Πρόεδρος, β. Μιχαήλ Τριαντάφυλλο ως τακτικό μέλος και γ. Κυριακή Μαργαρίτη ως τακτικό μέλος.

Ορίζει αναπληρωματικά μέλη τους: Αικατερίνη Φραγκίσκου, Δημήτριο Γρυλλάκη και Κωνσταντίνο Χαμηλοθώρη.

350

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Πλακοστρώσεις τσιμεντοστρώσεις εντός των οικισμών Δ.Κ. Απεράθου» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη κατασκευής του έργου και διαθέτει πίστωση ύψους 66.166,40 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.031 για το σκοπό αυτό. Εγκρίνει τη διακήρυξη και συγκροτεί Επιτροπή Διαγωνισμού αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας: α. Δημήτριο Γρυλλάκη ως Πρόεδρος β. Μάρκο Βασιλάκη ως τακτικό μέλος και γ. Αικατερίνη Φραγκίσκου ως τακτικό μέλος. Ορίζει αναπληρωματικά μέλη τους: Δημήτριο Πανταζίδη, Νικόλαο Μαχαιριώτη και Μιχαήλ Τριαντάφυλλο.

351

Έγκριση νέων όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Πλακόστρωση δρόμου εντός του οικισμού Τ.Κ. Γαλανάδου».

Ομόφωνα η Επιτροπή ακυρώνει τον πρόχειρο διαγωνισμό που προκηρύχθηκε κατόπιν της υπ' αριθμ. 268/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου λόγω ελλιπούς τήρησης των κανόνων δημοσιότητας, επαναπροκηρύσσει τον διαγωνισμό και εγκρίνει τους νέους όρους διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού που θα διενεργηθεί στις 13 Δεκεμβρίου 2012.

352

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση πεζόδρομου από Φατούρο Κ. μέχρι νερόμυλο» Τ.Κ. Κορωνίδας.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 6.741,06 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.035 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στον Πέτρο Καραμπίνη του Εμμανουήλ.

353

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Περίφραξη Δημοτικής Έκτασης Τ.Κ. Δανακού».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 3.343,12 € σε βάρος του Κ.Α. 35-7326.003 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στην ατομική επιχείρηση Τζιώτης Γεώργιος του Αναστασίου.

354

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ξύλινων πεζόδρομων παραλίας Αγίου Γεωργίου Δ.Κ. Νάξου».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 10.453,92 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7324.011 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στην Επιχείρηση Η. Βασιλάκης & Σία Ε.Ε.

355

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Προμήθεια ειδών οδικής ασφάλειας (στηθαία ασφαλείας)».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη, διαθέτει πίστωση ύψους 57.420,00 € σε βάρος του Κ.Α. 70-7135.008 για το σκοπό αυτό και εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας η οποία θα εκτελεστεί με πρόχειρο διαγωνισμό.

356

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Προμήθεια υλικών σήμανσης».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη, διαθέτει πίστωση ύψους 58.999,92 € σε βάρος του Κ.Α. 70-7135.005 για το σκοπό αυτό και εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας η οποία θα εκτελεστεί με πρόχειρο διαγωνισμό.

357

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει δαπάνες και διαθέτει πιστώσεις από τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2012 ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία.

358

Διαθέσεις πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή διαθέτει πιστώσεις σε βάρος Κ.Α. του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης και παραστατικά δαπανών που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.