ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  14 -12 – 2012 (45η/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

359

Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει την αποδέσμευση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012.

360

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Εγκατάσταση ηλεκτρικών παροχών σε υδατοδεξαμενές του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 11.788,69 € σε βάρος του Κ.Α. 25-7312.118 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στην Η. Βασιλάκης & Σία Ε.Ε.

361

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επέκταση δικτύου ύδρευσης εντός οικισμού Τ.Κ. Κυνιδάρου».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 11.899,47 € σε βάρος του Κ.Α. 25-7312.047 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στον Δημητροκάλλη Βασίλειο του Ιωάννη.

362

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μελανιών για εκτυπωτές και φωτοτυπικά μηχανήματα.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη, διαθέτει πίστωση ύψους 12.493,20 € σε βάρος του Κ.Α. 10-6613.002 για το σκοπό αυτό και εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας αυτής.

363

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Εκτύπωση προωθητικού υλικού για την τουριστική προβολή».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού 39.385,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια η οποία θα εκτελεστεί με πρόχειρο διαγωνισμό σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Ν. 2286/1995.

364

Ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης αγοράς υπολοίπων μεριδίων του ακινήτου με την ονομασία Γαλάτη στη θέση Αριοβέρσα Δ.Κ. Φιλωτίου.

Ομόφωνα η Επιτροπή ορίζει την συμβολαιογράφο Νάξου, Γαλάνη Ευδοκία για την σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης αγοράς των υπολοίπων μεριδίων του ακινήτου με την ονομασία ΓΑΛΑΤΗ θέση ΑΡΙΟΒΕΡΣΑ της Δ.Κ. Φιλωτίου από τους ιδιοκτήτες κληρονόμους Γεωργίου Αποστολόπουλου του Ιωάννη και εγκρίνει τη σχετική δαπάνη καθώς και τη δαπάνη μεταγραφής και διαθέτει πίστωση ύψους 500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6111 για το σκοπό αυτό.  

365

Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επείγουσα αντικατάσταση τμημάτων υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης στις περιοχές Καστρακίου και Μικρής Βίγλας της Τ.Κ. Σαγκρίου».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει το από 30-11-2012 πρακτικό του διενεργηθέντος διαγωνισμού, κατακυρώνει στην Δ. Ξενάκης & Συνεργάτες Ε.Ε. η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 1% και αποδεσμεύει από τον Κ.Α. 25-7312.116 ποσό € 585,00 το οποίο αποτελεί διαθέσιμο υπόλοιπο κατόπιν της διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού.

366

Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Πλακοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις εντός οικισμού Τ.Κ. Βίβλου».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει το από 28-11-2012 πρακτικό του διενεργηθέντος διαγωνισμού, κατακυρώνει στον Εμμανουήλ Ι. Μαργαρίτη ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση 0,01% και αποδεσμεύει από τον Κ.Α. 30-7323.160 ποσό € 5,23 το οποίο αποτελεί διαθέσιμο υπόλοιπο κατόπιν της διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού.

367

Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στον οικισμό Φιλωτίου».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει το από 29-11-2012 πρακτικό του διενεργηθέντος διαγωνισμού, κατακυρώνει στον Πέτρο Σ. Ματσούκα ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση 1% και αποδεσμεύει από τον Κ.Α. 30-7323.157 ποσό € 363,51 το οποίο αποτελεί διαθέσιμο υπόλοιπο κατόπιν της διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού.

368

Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης ελέγχου χρηματικού υπολοίπου Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων από Ορκωτούς Ελεγκτές.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τα από 28-11-2012 και 05-12-2012 πρακτικά της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης ελέγχου χρηματικού υπολοίπου Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων από Ορκωτούς Ελεγκτές και κηρύσσει το διαγωνισμό άγονο.

369

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επισκευή σκάλας Νεκροταφείου και ανακατασκευή δρόμων εντός του οικισμού Κορώνου».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 10.073,63 € σε βάρος του Κ.Α. 45-7326.004 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στον Κωστούδη Ευτύχιο του Νικολάου.

370

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επείγουσες αποκαταστάσεις στα δίκτυα αποχέτευσης Τ.Κ. Κορώνου».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 6.762,99 € σε βάρος του Κ.Α. 25-7312.120 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στον Ματσούκα Πέτρο του Σωκράτη. 

371

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει δαπάνες και διαθέτει πιστώσεις από τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2012 ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία  πλην της δαπάνης για τη συλλογή και μεταφορά ογκωδών που ο κ. Αγγελής ψήφισε παρών.

372

Διαθέσεις πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή διαθέτει πιστώσεις σε βάρος Κ.Α. του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης και παραστατικά δαπανών που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.