ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  20 -12 – 2012 (46η/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

373

Έγκριση για παραστάσεις στο Μονομελές Πρωτοδικείο Νάξου και έγκριση ασκηθείσης ανακοπής.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει όπως η δικηγόρος του Δήμου:

Α. παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου στη δικάσιμο της 21-12-2012 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από τυχόν αναβολή δικάσιμο εν σχέση με την από 25-10-2011 έφεση του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων κατά 1. Παναγιώτας Περιστεράκη 2. Δημητρίου Περιστεράκη και κατά της υπ' αριθμ. 44/2011 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Νάξου.

Β. παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου στη δικάσιμο της 21-12-2012 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από τυχόν αναβολή δικάσιμο εν σχέση με την από 02-10-2011 αγωγή του Σουσούνη Γεωργίου κατά του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Γ. παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου στη δικάσιμο της 21-12-2012 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από τυχόν αναβολή δικάσιμο εν σχέση με την από 20-07-2010 αγωγή του Μιχαηλίδη Ιωάννη του Δημητρίου κατά του Δήμου Νάξου και διαπραγματευθεί προς επίτευξη τυχόν συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς.

Εγκρίνει την ασκηθείσα την 17-12-2012 ανακοπή κατά 1. Τζανιώς Ξενάκη 2. Ευδοκίας Ξενάκη και κατά της υπ' αριθμ. 2/2012 αποφάσεως της κ. Εισαγγελέως Πρωτοδικών Νάξου.

374

Έγκριση αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού του Υποέργου 6 «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου» της Πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση έντεκα (11) Χ.Α.Δ.Α. και Προμήθεια Εξοπλισμού Μεταφοράς, Προσωρινής Αποθήκευσης και Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τα από 30-11-2012 και 10-12-2012 Πρακτικά του διαγωνισμού, κατακυρώνει το αποτέλεσμα στην ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ A.E. με τελική βαθμολογία 1,033 που αντιστοιχεί σε οικονομική προσφορά 24.040,35 € με Φ.Π.Α. και αποδεσμεύει από τον Κ.Α. 20-7326.008 ποσό 15.959,65 € το οποίο αποτελεί διαθέσιμο υπόλοιπο.

375

Έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Πλακοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις εντός οικισμού Τ.Κ. Βίβλου».

Ομόφωνα η Επιτροπή αποφασίζει την κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 366/14-12-2012 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης του αποτελέσματος του διενεργηθέντος διαγωνισμού στον Εμμανουήλ Ι. Μαργαρίτη για σύναψη σύμβασης.

376

Έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στον οικισμό Φιλωτίου».

Ομόφωνα η Επιτροπή αποφασίζει την κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 367/14-12-2012 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης του αποτελέσματος του διενεργηθέντος διαγωνισμού στον Πέτρο Σ. Ματσούκα για σύναψη σύμβασης.

377

Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση Γραφείου τέως Κοινότητας Κορώνου».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τα από 13-12-2012 πρακτικά του διαγωνισμού, κατακυρώνει στην Η. Βασιλάκης & Σία Ε.Ε. η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 1% και αποδεσμεύει από τον Κ.Α. 10-7311.009 ποσό € 556,00 το οποίο αποτελεί διαθέσιμο υπόλοιπο.

378

Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Πλακοστρώσεις κεντρικών δρόμων εντός του οικισμού Κορώνου Τ.Κ. Κορώνου».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τα από 14-12-2012 πρακτικά του διαγωνισμού, κατακυρώνει στην Ελένη Θεοδ. Κουστένη η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 0,07% και αποδεσμεύει από τον Κ.Α. 30-7323.162 ποσό € 40,09 το οποίο αποτελεί διαθέσιμο υπόλοιπο.

379

Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου από την εκκλησία Αγ. Νικοδήμου μέχρι την εκκλησία Χριστού της Τ.Κ. Γλινάδου».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τα από 14-12-2012 πρακτικά του διαγωνισμού, κατακυρώνει στην Ι. Καστρήσιος – Δ. Πρωτονοτάριος Ο.Ε. Τεχνική – Κατασκευαστική Ο.Ε. η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 1% και αποδεσμεύει από τον Κ.Α. 30-7323.159 ποσό € 313,82 το οποίο αποτελεί διαθέσιμο υπόλοιπο.

380

Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Πλακοστρώσεις τσιμεντοστρώσεις εντός των οικισμών Δ.Κ. Απεράθου».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τα από 13-12-2012 πρακτικά του διαγωνισμού, κατακυρώνει στην ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ & ΣΙΑ ΟΕ η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 1% και αποδεσμεύει από τον Κ.Α. 30-7323.031 ποσό € 661,66 το οποίο αποτελεί διαθέσιμο υπόλοιπο.

381

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντόστρωση δρόμου εντός οικισμού στην περιοχή ''Σταυρουδάκι'' Τ.Κ. Μέσης».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 3.647,04 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.098 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στην ατομική επιχείρηση Σουσούνης Ιωάννης.

382

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση σωλήνα υδροδότησης στην περιοχή Κάψαλου Τ.Κ. Κορωνίδας».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 2.956,03 € σε βάρος του Κ.Α. 25-7312.121 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στον Πέτρο Καραμπίνη του Εμμανουήλ.

383

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 6.490,04 € σε βάρος του Κ.Α. 70-7326.020 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στον Ιωάννη Μαργαρίτη του Δημητρίου.

384

Aπευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης εντός οικισμού Τ.Κ. Σαγκρίου».

Ομόφωνα η Επιτροπή αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του έργου στον Κωστούδη Ευτύχιο του Νικολάου αντί ποσού 4.438,62 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. 300/2012 προηγούμενη Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

385

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Καταγραφή κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Γαλήνη Τ.Κ. Γαλήνης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη για την εκπόνηση της μελέτης, διαθέτει πίστωση ύψους € 4.060,00σε βάρος του Κ.Α. 30-7413.026 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκπόνηση της στον Γεώργιο Κ. Σαλτερή.

386

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει δαπάνες και διαθέτει πιστώσεις από τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2012 ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία.

387

Διαθέσεις πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή διαθέτει πιστώσεις σε βάρος Κ.Α. του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης και παραστατικά δαπανών που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Comments are closed.