ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  27 – 12 – 2012 (47η/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

388

Έγκριση άσκησης έφεσης κατά της υπ' αριθμ. 14/2012 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Νάξου.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει την άσκηση Έφεσης κατά της υπ' αριθμ. 14/2012 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Νάξου με την οποία έγινε δεκτή η από 2-6-2011 αγωγή του Νικολάου Σαλτερή του Εμμανουήλ και δίνει εντολή στην δικηγόρο του Δήμου όπως ασκήσει Έφεση κατά της άνω Αποφάσεως.

389

Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Πλακόστρωση δρόμου εντός του οικισμού Τ.Κ. Γαλανάδου».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τα από 13-12-2012 και 19-12-2012 πρακτικά του διαγωνισμού, κατακυρώνει στον Κων/νο Απ. Ψαρρά και αποδεσμεύει από τον Κ.Α. 30-7323.154 ποσό € 91,09 το οποίο αποτελεί διαθέσιμο υπόλοιπο.

390

Έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επείγουσα αντικατάσταση τμημάτων υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης στις περιοχές Καστρακίου και Μικρής Βίγλας της Τ.Κ. Σαγκρίου».

Ομόφωνα η Επιτροπή αποφασίζει την κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 365/14-12-2012 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης του αποτελέσματος του διενεργηθέντος διαγωνισμού στην Δ. Ξενάκης & Συνεργάτες Ε.Ε. για σύναψη σύμβασης.

391

Έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση Γραφείου τέως Κοινότητας Κορώνου».

Ομόφωνα η Επιτροπή αποφασίζει την κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 377/20-12-2012 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης του αποτελέσματος του διενεργηθέντος διαγωνισμού στην Η. Βασιλάκης & Σία Ε.Ε. για σύναψη σύμβασης.

392

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση – Αποκατάσταση ασφαλούς λειτουργίας οδού Μέσης Ποταμιάς Τ.Κ. Ποταμιάς».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 3.807,53 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.164 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στον Νεκτάριο Τριαντάφυλλο του Ιωάννη.

393

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις στον οικισμό Αγίου Θαλελαίου Τ.Κ. Μελάνων».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση 11.499,66 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.078 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στον Ναυπλιώτη Γεώργιο του Βασιλείου.

394

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης στην περιοχή Μπαστάρδου του οικισμού Αγίων Αποστόλων Τ.Κ. Μελάνων».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 8.689,79 € σε βάρος του Κ.Α. 25-7312.123 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στον Βασιλάκη Νικόλαο του Ιωάννη.

395

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων οδού Απειράνθου – Μουτσούνας Δ.Κ. Απειράνθου».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 11.914,19 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.161 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στον Ζαζάνη Κωνσταντίνο του Δημητρίου.

396

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση χώρου λαογραφικής συλλογής Δ.Κ. Κουφονησίων». 

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 4.881,16 € σε βάρος του Κ.Α. 70-7326.006 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στον Κωνσταντίνο Κωβαίο του Αντωνίου.

397

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου «Οδός από τη θέση Λαμπαδά έως τη θέση Μάραγκας» Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου.  

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη για την εκπόνηση της μελέτης, διαθέτει πίστωση ύψους € 8.700,00 σε βάρος του Κ.Α. 30-7412.030 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκπόνηση της στον Βασίλειο Γ. Θεωνά.

398

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης στατικής και αντισεισμικής επάρκειας για την ισόγεια πτέρυγα (παλαιό μουσείο) του 1ου Γυμνασίου Χώρας Νάξου.  

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη για την εκπόνηση της μελέτης, διαθέτει πίστωση ύψους 4.489,50 € σε βάρος του Κ.Α. 15-7411.013 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκπόνηση της στον Τουμπακάρη Κωνσταντίνο του Ιωάννη.

399

Έγκριση δαπανών, διάθεση πιστώσεων και απευθείας ανάθεση εκπόνησης των μελετών για την προσθήκη δύο αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Γλινάδου.

Ομόφωνα η Επιτροπή

α. Εγκρίνει τη δαπάνη για την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης αυτής, διαθέτει πίστωση ύψους 8.699,99 € σε βάρος του Κ.Α. 15-7411.008 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκπόνηση της στον Κυπριτζή Χρυσόστομο του Χρήστου.

β. Εγκρίνει τη δαπάνη για την εκπόνηση της στατικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης αυτής, διαθέτει πίστωση ύψους 4.366,50 € σε βάρος του Κ.Α. 15-7411.008 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκπόνηση της στον Κατεινά Ιωάννη του Βασιλείου.

β. Εγκρίνει τη δαπάνη για την εκπόνηση της Η/Μ μελέτης και τευχών δημοπράτησης αυτής, διαθέτει πίστωση ύψους 4.366,50 € σε βάρος του Κ.Α. 15-7411.008 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκπόνηση της στην Κατεινά Μαρία του Βασιλείου.        

400

Έγκριση δαπανών, διάθεση πιστώσεων και απευθείας ανάθεση εκπόνησης των μελετών για την κατασκευή νέας γέφυρας Εγγαρών – ανάδειξη και προστασία της υπάρχουσας.

Ομόφωνα η Επιτροπή

α. Εγκρίνει τη δαπάνη για την εκπόνηση της μελέτης οριοθέτησης υδατορέματος στη θέση του γεφυριού Εγγαρών, διαθέτει πίστωση ύψους € 9.225,00 σε βάρος του Κ.Α. 30-7413.027 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκπόνηση της στον Ιωάννη Στ. Τελλάκη.

β. Εγκρίνει τη δαπάνη για την εκπόνηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διαθέτει πίστωση ύψους € 2.952,00 σε βάρος του Κ.Α. 30-7413.027 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκπόνηση της στον Καμπρή Χρήστο του Παναγιώτη.

401

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει δαπάνες και διαθέτει πιστώσεις από τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2012 ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία.

402

Διαθέσεις πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή διαθέτει πιστώσεις σε βάρος Κ.Α. του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης και παραστατικά δαπανών που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.