ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  31 -12 – 2012 (48η/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

403

Έγκριση άσκησης προσφυγής κατά της υπ' αριθμ. 05/2012 Απόφασης Λιμενάρχη Νάξου.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει την άσκηση προσφυγής κατά της υπ' αριθμ. 05/2012 Aπόφασης του Λιμενάρχη Νάξου με την οποία υποχρεώνεται ο Δήμος να καταβάλλει πρόστιμο ποσού 1.500 € για παραβάσεις στον ΒΙΟΚΑ του Απόλλωνα Νάξου και δίνει εντολή στην δικηγόρο του Δήμου όπως ενεργήσει τα κατά νόμο δέοντα για τον σκοπό αυτό.

404

Έγκριση άσκησης έφεσης κατά της υπ' αριθμ. 35/2012 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει την άσκηση Έφεσης κατά της υπ' αριθμ. 35/2012 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου και δίνει εντολή στην δικηγόρο του Δήμου όπως ασκήσει την ως άνω Έφεση.

405

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης σύνταξης τευχών δημοπράτησης επισκευών του ισόγειου κτιρίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη για την εκπόνηση της μελέτης, διαθέτει πίστωση ύψους 615,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15-7413.010 για το σκοπό αυτό και αναθέτει απευθείας την εκπόνηση της στον Τουμπακάρη Κωνσταντίνο του Ιωάννη.

406

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Νάξου» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη κατασκευής του έργου, διαθέτει πίστωση 231.409,78 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7326.012 για το σκοπό αυτό, εγκρίνει τη διακήρυξη της ανοιχτής δημοπρασίας και συγκροτεί Επιτροπή Διαγωνισμού που θα διενεργηθεί στις 5 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ. αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας:

      α. Δημήτριο Πανταζίδη, ως Πρόεδρο,

β. Γεώργιο Καλαβρό, ως τακτικό μέλος και

γ. Ανδριανή Ραβιόλου, ως τακτικό μέλος.

Ορίζει αναπληρωματικά μέλη τους:

Απόστολο Φυρογένη, Μιχαήλ Τριαντάφυλλο και Γεώργιο Μανδηλαρά.

407

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή υδροληψιών και βελτίωση – εκσυγχρονισμός δικτύων ελέγχου χειρισμού λιμνοδεξαμενής Εγγαρών και φράγματος Φανερωμένης» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη κατασκευής του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 226.200,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25-7312.117 για το σκοπό αυτό, εγκρίνει τη διακήρυξη της ανοιχτής δημοπρασίας και συγκροτεί Επιτροπή Διαγωνισμού που θα διενεργηθεί στις 12 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ. αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας:

α. Ευγενία Καραμανή, ως Πρόεδρο,

β. Νικόλαο Μαχαιριώτη, ως τακτικό μέλος και γ. Ειρηναίο Κιουλαφή, ως τακτικό μέλος.

Ορίζει αναπληρωματικά μέλη τους:

Δημήτριο Γρυλλάκη, Σταματία Μαργαρίτη και Γεώργιο Μανδηλαρά.

408

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις – Πλακοστρώσεις δρόμων οικισμού Δ.Κ. Φιλωτίου» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη κατασκευής του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 119.999,26 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.001 για το σκοπό αυτό, εγκρίνει τη διακήρυξη της ανοιχτής δημοπρασίας και συγκροτεί Επιτροπή Διαγωνισμού που θα διενεργηθεί στις 19 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ. αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας:

α. Απόστολο Φυρογένη, ως Πρόεδρο,

β. Μάρκο Βασιλάκη, ως τακτικό μέλος και

γ. Ευγενία Καραμανή, ως τακτικό μέλος.

Ορίζει αναπληρωματικά μέλη τους:

Δημήτριο Γρυλλάκη, Νικόλαο Μαχαιριώτη και Γεώργιο Μανδηλαρά.

409

Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια υλικών συντήρησης των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τα από 17-12-2012 και 27-12-2012 πρακτικά α΄και β΄φάσης αντίστοιχα του διενεργηθέντος διαγωνισμού, κατακυρώνει στην ΑΦΟΙ Σ. ΑΝΕΒΛΑΒΗ Ο.Ε. με το ποσό των 74.792,37 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  και αποδεσμεύει από τον Κ.Α. 25-6662.001 ποσό 25.157,63 € το οποίο αποτελεί διαθέσιμο υπόλοιπο.

410

Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την προμήθεια «Υγρών καυσίμων έτους 2013» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει το από 27-12-2012 πρακτικό του διαγωνισμού, κατακυρώνει στην ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ με ποσοστό έκπτωσης 3,2% στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση λιανική τιμή πώλησης του είδους (με Φ.Π.Α.) κατά την ημέρα παράδοσης του.

411

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει δαπάνες και διαθέτει πιστώσεις από τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2012 ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία.

412

Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 2012.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.